Intermarum

№ 2 (2015)

Intermarum: історія, політика, культура

Другий номер жуоналу - присвячений дослідженню історії, культури, політичних аспектиів розвитку державних утворень і народів, представлених на території від Балтійського до Чорного морів. Цей простір увійшов в історію під назвою «Intrermarum» як політичний проект та як історико-культурний регіон, пов’язаний із Центральною та частиною Східної Європи, у якому помітну геополітичну роль відіграє Україна та Польща. Збірник дає можливість
ознайомитись із новими здобутками у царині історіографії, джерелознавства, нових методологічних підходів у вивченні різноманітних політичних, соціальних, культурних практик та історичних аспектів окресленого регіону.
Видання буде корисним широкому колу фахівців гуманітарного та соціально-політичного профілю, усім, хто цікавиться проблемами історії, культорології та політології.

Зміст

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ПОГРАНИЧЧЯ У ВОГНІ. УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ЛИТВА В 1812 Р. PDF PDF (Polski)
Rafal Kowalczyk
Трансформації польського землеволодіння у містах і містечках Подільської губернії в складі Російської імперії PDF PDF
Олена Кримська
МОВНІ ТА ОСВІТНІ МАРКЕРИ В ПРОЦЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖЖЯ) PDF
Наталія Рудницька
ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ PDF PDF (English) PDF (Polski)
Наталія Громакова
НАЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ІМПЕРСЬКОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВОЛИНІ У 1871-1919 РР. (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОГО З’ЇЗДУ МИРОВИХ СУДДІВ) PDF PDF (English) PDF (Polski)
Вікторія Панченко
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В ГАЛИЧИНІ НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «РУСЛАН» PDF PDF (English)
Роман Лехнюк
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПОЛЯКІВ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Ольга Білобровець
ПРОПАГАНДИСТСЬКА КАМПАНІЯ НА ПІВДЕННО- ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ НАРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ PDF PDF (English) PDF (Polski)
Олександр Мосієнко

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ СОЮЗ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF (English) PDF (Polski) PDF
Віталій Мартинюк
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Олена Готра
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ДОВГИХ ХВИЛЬ PDF
Людмила Возна
ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ТА ПАМ’ЯТЬ У ПОЛІТИЦІ: УКРАЇНА 2010-2013 РР. PDF
Володимир Бабка
МІФ ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ: РАДЯНСЬКИЙ СПАДОК ТА ЙОГО ПРЕЗЕНТАЦІЇ В КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Вікторія Венгерська

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ

ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО СОЮЗУ: КОНТАКТИ МІЖ ВАРШАВОЮ ТА КИЄВОМ У 1918–1919 РР. PDF
Артем Папакін
ПОХІД ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ В ЗАХІДНУ УКРАЇНУ У ВЕРЕСНІ 1939 РОКУ PDF
Віктор Дехтярук
«ВОЛИНСЬКА ПРОГРАМА» ВОЄВОДИ ГЕНРИКА ЮЗЕВСЬКОГО ЯК СПРОБА ВИРІШЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ МІЖЕТНІЧНОЇ КОНФРОНТАЦІЇ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Віталій Лисенко
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 30-Х РР. ХХ СТ. PDF
Людмила Гуцало
ІДЕЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДИ Г. ЮЗЕВСЬКОГО PDF
Юрій Крамар
ПОЛІТИЧНИЙ ВНЕСОК І. Я. ПАДЕРЕВСЬКОГО У СТАНОВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ PDF
Вікторія Загурська-Антонюк
РЕАЛІЗАТОРИ СТАЛІНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» 1937-1938 РР. НА ЖИТОМИРЩИНІ PDF
Тетяна Рафальська
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДІАЛОГ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ (2013–2014 РР.) PDF
Алла Киридон, Сергій Троян
УКРАЇНА ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ: НА ШЛЯХУ ДО ДЕМОКРАТІЇ PDF (English) PDF
Аліна Задорожня
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Ольга Рудницька

Політологія, публіцистика та загальні розвідки

CZAS NA INTERMARUM. IDEA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WCIĄŻ ŻYJE. W OBLICZU AGRESJI BARBARZYŃSKIEJ ROSJI PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ POWINNY ZJEDNOCZYĆ SIĘ W MOCNYM SOJUSZU GEOPOLITYCZNYM PDF
Włodzimierz Iszczuk
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ ЗА 65 РОКІВ PDF
Микола Кордон
ЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ КАК ПРИЗНАК ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА (КУЛЬТУРНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ У ИСТОКОВ УКРАИНЫ) PDF
Анна Ковальская-Стус
ПОНЯТТЯ НЕГАТИВНОЇ СВОБОДИ В ФІЛОСОФІЇ ІСАЙЇ БЕРЛІНА PDF
Ольга Туровська

ТРАДИЦІЙНІ Й НОВІТНІ МЕДІА ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, ВИСВІТЛЕННІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНИХ ПОДІЙ

МЕДІЙНИЙ ДИСКУРС ВЛАДИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: СИМВОЛІЧНИЙ ВИМІР НОВІТНЬОГО МІФУ УКРАЇНИ PDF
Павло Кретов, Олена Кретова
ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНФЛІКТІ НА ДОНБАСІ PDF
Сергій Пахоменко
ГІБРИДНА ВІЙНА ХХІ СТОЛІТТЯ. ПРОПАГАНДА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА У ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕТНІЧНИХ ПРОТИСТОЯННЯХ PDF
Андрій Близнюк