ВОЛИНЬ, 1943: УТВЕРДЖЕННЯ СИТУАТИВНИХ КОДІВ ПАМ’ЯТІ

Автор(и)

  • Алла Киридон Державна наукова установа "Ениклопедичне товариство", Україна

Ключові слова:

Волинь 1943, історична політика, історична пам'ять, коди пам'яті, пам'ятання

Анотація

Однією з найскладніших проблем і найтрагічніших сторінок тривалого
в часі українсько-польського протистояння, яке з особливою силою вибухнуло у
роки Другої світової війни, є події 1943 року на Волині. Мету пропонованого
сегменту дослідження вбачаємо у фіксації пам’яттєвого дискурсу в
трансльованому упродовж періоду кінця 1980-х–2016 рр. образі подій 1943 р.
В статті розглядаються впливи політичних сил та політичної кон’юнктури
на утвердження нових кодів пам’яті та пам’ятання. Наголошується, що
вкотре замість об’єктивної і зваженої оцінки істориків, спостерігається
інструменталізація важких сторінок минулого задля ухвалення політизованих
рішень.

Біографія автора

Алла Киридон, Державна наукова установа "Ениклопедичне товариство"

д.і.н., професор, директор 

Посилання

Бердиховська Б. Польща-Україна. Дуже важке дозрівання /

Богуміла Бердиховська // Історична правда. – 2013. – 17 лютого. –

Електронний ресурс. – Режим доступу:

http://www.istpravda.com.ua/columns/2013/02/17/112492/

Міфи і факти // Віднова. – 1985. – Ч. 3. – С. 106-130; Вільчур Я.Е.

Повороти до поганої минувшини / Я.T. Вільчур // Віднова. – 1985. – Ч. 3. – С. 131 -134; Серет Є. Трагедія кресів / Є. Серет // Віднова. – 1985. – Ч. 3. – С. 135-139; Яніцький В. Міфи, факти і…неправди / В. Яніцький // Віднова. – 1985. – Ч. 3. – С. 139-143; У справі «Міфів і фактів» // Віднова. – 1985. – Ч. 3. – С. 144-156; Томашевський Є. Різні погляди на історію / Є. Томашевський // Віднова. – 1985. – Ч. 3. – С. 157-161.

Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в

Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, 2013. – С. 273.

Шаповал Ю. Сімдесят і десять / Ю. Шаповал // Волинь 1943.

Сімдесята річниця злочину. – К.: Польський інститут у Києві, 2013. – С. 30.

Про ритмологічний підхід детальніше див.: Ритмология культуры:

очерки / под. ред. Ю. Ю. Ветютнева, А. И. Макароа, Д. Р. Яворского. – СПб.: Алетейя, 2012. – 280 с.

Лебон Г. Психология масс / Г.Лебон // Психология масс:

Хрестоматия; ред.-составитель Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 1998. – С. 5.

Гошовська В. Пам‟ятати минуле заради майбутнього: До 60-ї

річниці трагічних подій на Волині у 1943-1944 рр. / В. Гошовська; підгот. С. Махун // День. – 2003. – 22 квітня. – С. 7.

Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в

Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, 2013. – С. 274.

Okoń Z. Prawdę ujawnić, pamięc oczyś / Z. Okoń // Rzeczpospolita. –

– 02.05. – Wyd. 2094. –S. ХІ.

Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в

Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, 2013. – С. 274.

Golka М. Pamięć społeczna i jej implant / М. Golka. – Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009. – S. 176.

Удод О. Трагічні події на Волині: Суспільні рефлексії та історична

пам‟ять / Олександр Удод // Українсько-польські відносини у роки Другої світової війни: концепції та реінтерпретації. – Луцьк, 2013. – С. 5.

Тощенко Ж. Т. Историческое сознание и историческая память.

Анализ современного состояния / Ж. Т. Тощенко //

http://vivovoco.rsl.ru/vv/journal/newhist/himem.htm

Олещук А. Р. Польско-українські відносини у наукових

дослідженнях (90-ті роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / А. Р. Олещук // Вісник Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – 2012. – Вип.4. – С. 127.

Нагорна Л. Історична пам‟ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса

Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України, 2012. – С. 301.

Павлюх М. Стереотипи й образи України та українця у сучасній

польській журналістиці / Марія Павлюх // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Сер.: Журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С. 253.

Хахула Л. Стереотипи польсько-українських відносин у польській

пресі 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. / Любомир Хахула // Україна:

культурна спадщина, національна свідомість, державність. –2008. Вип. 17. – С. 618.

Карпець О. Волинь-43: анатомія деструктивності / Олександр

Карпець // День. – 2003. – 11 липня.

Alexander J. Cultural Trauma and Collective Identity // Alexander J.

The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. – Oxford, 2003.

Конєчна Й. Поляки – українці, Польща – Україна: Парадокси

стосунків між сусідами за даними соціологічних досліджень / Йоанна Конєчна; Редагування і підготовка до друку: О. Сушко, Н. Пархоменко. – Варшава, К.: Фонд імені Стефана Баторія, 2003. – С. 8.

Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в

Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, 2013. – С. 271.

Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в

Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, 2013. – С. 269 – 270.

Golka M. Pamięć społeczna i jej implant / Marian Golka. – Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009. – S. 175.

Конєчна Й. Польща-Україна взаємний образ / Йоанна Конєчна. –

Варшава: Інститут публічних справ, 2001. – С. 36 – 37.

Дзеркало тижня. – 2003. – 24-30 травня.

Махун С. Польща-Україна: як «узгодити образ минулого»? / Сергій

Махун // Дзеркало тижня 2009. – №38. – 10 жовтня.

Волинь: дві пам‟яті : пер. з пол. / Упор. М. Войцеховський. – Київ-

Варшава : Дух і Літера, Об‟єднання українців у Польщі, 2009. – С. 304.

Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До

порозуміння і єднання» // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1997. – №1 -2. – С. 5-7.

Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в

Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, 2013. – С. 298 – 300.

Козицький А. Волинь: невдала спроба «остаточного розв'язання»

наукової проблеми / Андрій Козицький // Історична правда. – 2013. – 6 червня.

Грабовський С. Україна й Польща: час відкинути міфи / Сергій

Грабовський // Український тиждень. – 2011. – 23 червня.

Козицький А. Волинь: невдала спроба «остаточного розв'язання»

наукової проблеми / Андрій Козицький // Історична правда. – 2013. – 6 червня.

Портнов А. Українські інтерпретації Волинської різанини / Андрій

Портнов // Ї: Незалежний культурологічний часопис. – 2013. – Ч. 74: Волинь. 1943. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ji.lviv.ua/n74texts/74-zmist.htm

Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в

Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, 2013. – С. 312.

Козицький А. Волинь: невдала спроба «остаточного розв'язання»

наукової проблеми / Андрій Козицький // Історична правда. – 2013. – 6 червня.

Рубан Ю. Як історія вчить порозумінню: висновки для політиків /

Юрій Рубан // Історична правда. – 2013. – 27 серпня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/columns/2013/08/27/135220/

Українці знову просять прощення за Волинь // Історична правда. –

– 3 червня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.istpravda.com.ua/short/2016/06/3/149102/

Поляки просять в українців вибачення за історичні кривди //

Історична правда. – 2016. – 4 липня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.istpravda.com.ua/short/2016/07/4/149125/

Поляки просять в українців вибачення за історичні кривди //

Історична правда. – 2016. – 4 липня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.istpravda.com.ua/short/2016/07/4/149125/

Рудницький Ю. Проспект Бандери і листи в повітря / Юрій

Рудницький // Історична правда. – 2016. – 20 липня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/columns/2016/07/20/149149/

Грабовський С. Україна і Польща. Небезпечні ігрища навколо

трагедії двох народів / Сергій Грабовський (13.07.2016) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/27855826.html

Сейм визнав події на Волині «геноцидом, здійсненим ОУН, УПА та

іншими…» // Історична правда. – 2016. – 22 липня.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ