Intermarum

Інтермарум: історія, політика, культура

У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики памяті та формувань історичної політики в країнах регіону.

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура

Наукове періодичне видання

Зміст

КОНЦЕПЦІЯ ҐЄДРОЙЦЯ-МЄРОШЕВСЬКОГО В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ДР. ПОЛ. ХХ СТ. ПРОСТІР МІЖМОР’Я В СУЧАСНІЙ ГЕОПОЛІТИЦІ

Богдан Осадчук: життя і діяльність українського полонофіла PDF
Юрій Іванович Шаповал 7-38
Є. ҐЕДРОЙЦЬ ТА «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПЕРІОД «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» PDF
Іван Олександрович Бордюг 39-46

ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ (1914-2018 РР.)

НАЦІОНАЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ В УМОВАХ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: СПІЛЬНІ ВИТОКИ, ВІДМІННОСТІ ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська 47-64
ПРОПАГАНДИСТСЬКА КАМПАНІЯ НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Олександр Вікторович Мосієнко 64-74
ПОЗИЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УКРАЇНІ ЩОДО СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ (КІНЕЦЬ 1917 – 1918 РР.) PDF
Ольга Матвіївна Білобровець 74-88
НАЦІОНАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. У ВІЗІЇ Н. ГРИГОРІЄВА
Ольга Олегівна Сухобокова 88-99
МОБІЛІЗАЦІЇ ДО ДІЄВОЇ АРМІЇ УНР 1918-1920 РР.: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ (ЗА СПОГАДАМИ УЧАСНИКІВ) PDF
Роман Сергійович Ляскович 99-111
МИРОВІ СУДИ ВОЛИНІ НА ВАРТІ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Вікторія Сергіївна Панченко 112-129

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ: ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА ВІД РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ. ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННЯ

МІЖ ШЛЯХЕТСЬКОЮ ТРАДИЦІЄЮ І КОМУНІЗМОМ. ІЗ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РАЙОНУ – МАРХЛЕВЩИНИ (1925-1935) PDF PDF (Polski)
Genrikh Josephovich Stroński 130-153
КОЗАЦЬКІ ЗБРОЙНІ ВИСТУПИ 20–30-Х РР. XVII СТ. – ВТРАЧЕНИЙ ШАНС ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ PDF
Юрій Степанович Фігурний 154-167
«ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХVШ - СЕРЕДИНА XIX СТ.) PDF
Юрій Миколайович Поліщук 168-
КАДРОВИЙ СКЛАД ПІДКОМОРСЬКИХ СУДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1797–1832) PDF
Андрій Володимирович Шевчук 182-200
ЛЬВІВ В ЧАСИ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1914-1915 РОКІВ У ПУБЛІКАЦІЯХ ПОЛЬСЬКИХ СУЧАСНИКІВ PDF
Сергій Васильович Олійник 200-209
СЕЛЯНСЬКІ ТОВАРИСТВА ВЗАЄМОДОПОМОГИ НА ВОЛИНІ У 20-Х РР. ХХ СТ.
Ігор Миколайович Власюк 209-219
ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ШТУЛЯ НА ВОЛИНІ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.) PDF
Ольга Валеріївна Степанчук 219-227
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ДОПОМІЖНОЇ ПОЛІЦІЇ І ЗАЛУЧЕННЯ ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ ДО КАРАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1941 РОЦІ PDF
Іван Васильович Ковальчук 219-239
ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ НАЦИСТСЬКОЇ ТАБІРНОЇ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Володимир Васильович Очеретяний, Інна Іванівна Ніколіна 239-251
ЄВРЕЙСЬКІ ЖІНКИ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ ТА ЕВАКУАЦІЇ: РІЗНІ СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕДСТАВНИЦЬ РОДИНИ РАБІНОВИЧІВ) PDF
Олена Анатоліївна Геча 251-263
ПОЛЬСЬКЕ КІНО ТА АКТОРИ В РАДЯНСЬКІЙ ДІЙСНОСТІ PDF
Олена Василівна Цимбалюк 263-272

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

ВПЛИВ ПРОПАГАНДИ ТА АГІТАЦІЇ НА ПРОЦЕС РАДЯНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ПОЛЯКІВ ТА ЄВРЕЇВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. PDF
Наталія Василівна Рудницька 273-291
ВЛАДА ТА «ОПІУМ НАРОДУ»: АНТИРЕЛІГІЙНА АГІТАЦІЯ І ПРОПАГАНДА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У 1944–1990 РР. PDF
Антон Олександрович Сичевський 291-307
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ В ПРОПАГАНДІ САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКО-ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1941 р. PDF
Сергій Володимирович Стельникович 307-317
ВІД ВОЛИНІ ДО БАБИНОГО ЯРУ: УКРАЇНСЬКА СКЛАДОВА МУЗЕЮ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ГДАНСЬКУ ЯК ПОЛЬСЬКОГО МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ PDF
Ольга Анатоліївна Колесник 317-331

КУЛЬТУРА, РЕЛІГІЯ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ПРОПАГАНДА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Микола Володмирович Кордон 332-340
ПРАВОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ PDF
Ольга Павлівна Рудницька 341-351
МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІ ТА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ірина Олександрівна Мякінченко 351-361
МУЛЬТИКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗ’ВЯЗАННЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ ПРОТИРІЧ: PRO ET CONTRA PDF
Костянтин Анатолійович Яценко 362-371
АВСТРО-УГОРСЬКА ТА РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА СЕРЕД ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ПРАКТИК PDF
Олександр Вікторович Мосієнко 371-380

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

ЮВІЛЕЙНИЙ 2018 РІК В ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДІАЛОЗІ (ОГЛЯД КОНФЕРЕНЦІЙ) PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська, Ольга Матвіївна Білобровець 381-394