Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Редакція фахового наукового видання запрошує до публікації Ваших  напрацювань у черговому номері журналу  «Intermarum: історія, політика, культура» http://intermarum.zu.edu.ua/information/authors, який включений до переліку видань, в яких рекомендується публікуватиcя претендентам на здобуття вчених звань та наукових ступенів (історичні науки) та індексується у наукометричній базі Index Copernicus.

Для публікації необхідно надіслати статтю на електронну пошту редакції та головного редактора:

hystory.ukr@gmail.com

vengerska@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

До друку приймаються наукові статті, повідомлення про наукові конференції та інші заходи, зміст яких презентує новітні досягнення історичної науки. До друку не приймаються статті, або їх частини, які раніше публікувались. 

Перевага буде надаватись якісно написаним (як в науковому, так і стилістично-граматичному сенсі) англомовним статтям. Кожна стаття проходить перевірку на плагіат, а також рецензується фахівцями з конкретної проблематики/періоду. Рішення про можливість публікації приймають рецензенти. Статті можуть бути відхилені, або ж прийняте рішення про необхідність їх доопрацювання. У такому випадку, стаття може бути опублікована лише після внесення коректив.

Обсяг статті – 12–20 сторінок (20 000 – 40 000 друкованих знаків із пробілами) (шрифт – Times New Roman, кегель – 14 pt. Поля: праве – 10 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 0,75 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий.

Відомості про автора (авторів) зазначається англійською та українською мовами після індексу УДК: прізвище, ім’я, вчене звання, посада, місце роботи, e-mail адреса кожного автора. Нижче – номер ORCID (http://orcid.org/), номер ResearcherID (http://www.researcherid.com/), у разі наявності публікації у Scopus, зазначається Scopus-Author ID, номер DOI, який присвоюється редакцією.

Рукопис статті має містити такі необхідні елементи:

 1. УДК.
 2. Назва статті.
 3. 3.             Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада автора (авторів).
 4. 4.             Анотації  – англійською мовою до 2 тис. символів, польською та українською мовами до 800 символів (для україномовних публікацій). Для англомовних – всі три анотації (українською, англійською та польською мовами) до 800 символів. Анотація подається як структурований реферат, й має містити такі елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки. 
 5. Ключові слова (5–8 слів).
 6. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
 7. Мета дослідження (формулювання цілей статті).
 8. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
 9. Висновки за результатами дослідження та перспективи майбутніх розвідок у цьому науковому напрямку.
 10. 10.          Література за абеткою, оформлена у відповідності з науковим стилем Harvard Referencing. Інструкція за посиланнями:  

http://www.nbuv.gov.ua/node/868

https://www.emerald.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

 1. Інтернет-джерела мають містити  повні коректні адреси URL.
 2.  Referеnces (транслітерація латиницею списку використаних джерел та літератури в аналогічному до основного порядку). Україномовні тексти транслітеруються згідно Постанови КМУ від 27.01.2010 р., № 55: (https://slovnyk.ua/translit.php); для  російськомовних джерел:  (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html)
 3.  У разі фінансування дослідження, на основі якого було підготовлено статтю, слід зазначати донорів, тих, хто надавав будь-яку іншу допомогу й висловлювати подяки людям та організаціям.

 Додаткові технічні вимоги:

-                 всі таблиці/рисунки повинні мати заголовки/підписи, нумерацію та посилання у тексті;  

-                 розрізняти тире () та дефіс (-);

-                 відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (А. П. Коваль); перед географічними назвами;

-                 використовувати парні лапки («»);

-                 дати подавати через тире із пробілами. 

Вартість публікації – 40 грв сторінка, + 45 грв за DOI.  Оплата здійснюється після підтвердження публікації статті у збірнику.

 

 

Зразок оформлення статті

 

УДК 94/ 477.4 (438) 6

Researcher ID: H -5364-2016

http: //orcid.org/0000-0002-8936-8893

DOI 10.33287/10191

 

 

Ольга Білобровець

д. і. наук, зав. кафедри історії України

Житомирського державного

університету імені Івана Франка

                                                                       Olga Bilobrovets

Doctor of Sciences (History),

Head of the Department of History of Ukraine

Zhytomyr Ivan Franko State University

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПОЛЯКІВ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 

Social and political orientation of the Poles in Ukraine during the First World War

 

 

 

Анотація.

Ключові слова.   

Summary.

Keywords.

 

Виклад основного матеріалу у відповідності із запропонованою структурою.

 

Джерела та література:

Ательє, журнал мод, 1923. Електронний ресурс. Режим доступу: https://lobgott.livejournal.com/280930.html

Арнольд, Р. 2016. Мода, желание и тревога. Образ и мораль в 20 веке. М. 176 

Багіря, О. 2012. Гендер по-радянськи: навантаження жінки в СРСР звужувало коло обов’язків чоловіка. Електронний ресурс. Режим доступу: http://tyzhden.ua/History/44370/PrintView.

Бар, К. 2013. Политическая история брюк. М. 328.

References

Atele, zhurnal mod, 1923. https://lobgott.livejournal.com/280930.html

Arnold, R. 2016. Moda, zhelanie i trevoga. Obraz i moral v 20 veke. M. 176

Bahiria, O. 2012. Hender po-radiansky: navantazhennia zhinky v SRSR zvu zhuvalo kolo obov’iazkiv cholovika. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://tyzhden.ua/History/44370/PrintView

Bar, K. 2013. Politicheskaya istoriya bryuk. M. 328.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.