Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Редакція фахового наукового видання запрошує до публікації Ваших  напрацювань у черговому номері журналу  «Intermarum: історія, політика, культура» http://intermarum.zu.edu.ua/information/authors, який включений до переліку видань, в яких рекомендується публікуватиcя претендентам на здобуття вчених звань та наукових ступенів (історичні науки) та індексується у наукометричній базі Index Copernicus.

Для публікації необхідно надіслати статтю на електронну пошту редакції та головного редактора:

hystory.ukr@gmail.com

vengerska@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

До друку приймаються наукові статті, повідомлення про наукові конференції та інші заходи, зміст яких презентує новітні досягнення історичної науки. До друку не приймаються статті, або їх частини, які раніше публікувались.

Перевага буде надаватись якісно написаним (як в науковому, так і стилістично-граматичному сенсі) англомовним статтям. Кожна стаття проходить перевірку на плагіат, а також рецензується фахівцями з конкретної проблематики/періоду. Рішення про можливість публікації приймають рецензенти. Статті можуть бути відхилені, або ж прийняте рішення про необхідність їх доопрацювання. У такому випадку, стаття може бути опублікована лише після внесення коректив.

Обсяг статті – 12–20 сторінок (20 000 – 40 000 друкованих знаків із пробілами) (шрифт – Times New Roman, кегель – 14 pt. Поля: праве – 10 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 0,75 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий.

Відомості про автора (авторів) зазначається англійською та українською мовами після індексу УДК: прізвище, ім’я, вчене звання, посада, місце роботи, e-mail адреса кожного автора. Нижче – номер ORCID (http://orcid.org/), номер ResearcherID (http://www.researcherid.com/), у разі наявності публікації у Scopus, зазначається Scopus-Author ID, номер DOI, який присвоюється редакцією.

Рукопис статті має містити такі необхідні елементи:

 1. УДК.
 2. Прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання, посада автора (авторів), електронна адреса, ORCID, Researcher ID.
 3. Назва статті (великими літерами).
 4. Анотація – українською мовою до 800 символів (для україномовних публікацій). Для англомовних публікацій – англійською мовою, 800 знаків. Анотація подається як структурований реферат, й має містити такі елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки. 
 5. Ключові слова(5–8 слів).
 6. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
 7. Мета дослідження(формулювання цілей статті).
 8. Методологія, методи дослідження.
 9. Результати(виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
 10. Висновки за результатами дослідження та перспективи майбутніх розвідок у цьому науковому напрямку.
 11. У разі фінансування дослідження, на основі якого було підготовлено статтю, слід зазначати донорів, тих, хто надавав будь-яку іншу допомогу й висловлювати подяки людям та організаціям.
 12. Джерела та література. Список використаних джерел та літератури розміщується за абеткою, оформлена у відповідності з науковим стилем Harvard Referencing. Інструкція за посиланнями:  

http://www.nbuv.gov.ua/node/868

https://www.emerald.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

Інтернет-джерела мають містити повні коректні адреси URL.

 1. Referеnces (транслітерація латиницею списку використаних джерел та літератури в аналогічному до основного порядку). Україномовні тексти транслітеруються згідно Постанови КМУ від 27.01.2010 р., № 55: (https://slovnyk.ua/translit.php); для російськомовних джерел:  (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html)
 2. Анотація англійською мовою до 2 тис. символів (для україномовної публікації); польською (800 знаків). Для англомовної публікації – україномовна та польськомовна анотації - до 800 символів. 

 

 Додаткові технічні вимоги:

 • всі таблиці/рисунки повинні мати заголовки/підписи, нумерацію та посилання у тексті;  
 • розрізняти тире () та дефіс (-);
 • відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (А. П. Коваль); перед географічними назвами;
 • використовувати парні лапки («»);
 • дати подавати через тире із пробілами. 


Зразок оформлення статті

 

УДК 94/ 477.4 (438) 6

DOI 10.33287/10191

 Білобровець Ольга

доктор історичних наук,

професор кафедри історії України

Житомирського державного

університету імені Івана Франка

bilobrovets@gmail.com

Researcher ID: H -5364-2016

http: //orcid.org/0000-0002-8936-8893

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПОЛЯКІВ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 

Анотація (українською мовою).

Ключові слова (5-8 слів).   

 

Виклад основного матеріалу у відповідності із запропонованою структурою.

 

Джерела та література

Ательє, журнал мод, (1923). Електронний ресурс. Режим доступу: https://lobgott.livejournal.com/280930.html

Аcман, А. (2012). Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. Київ, 440 с.  

Багіря, О. (2012). Гендер по-радянськи: навантаження жінки в СРСР звужувало коло обов’язків чоловіка. Електронний ресурс. Режим доступу: http://tyzhden.ua/History/44370/PrintView.

References

Atele, zhurnal mod, 1923. https://lobgott.livejournal.com/280930.html

Acman, A. (2012). Prostory spohadu. Formy ta transformatsii kulturnoi pamiati. Kyiv, 440 s.

Bahiria, O. 2012. Hender po-radiansky: navantazhennia zhinky v SRSR zvu zhuvalo kolo obov’iazkiv cholovika. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://tyzhden.ua/History/44370/PrintView

 

Bilobrovets O. Social and political orientation of the Poles in Ukraine during the First World War

Abstract

Key words

 

Bilobrowiec O. Orientacja społeczna i polityczna Polaków na Ukrainie w okresie I wojny światowej.

Streszczenie

Slowa kluczowe.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.