ДЕМОГРАФІЧНІ, СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Анатолій Філінюк Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

демографія, соціальні стани, польська меншина, трансформації, Правобережна Україна

Анотація

В статті здійснено короткий аналіз кардинальних зрушень у
методологічному полі національної історіографії, що спричинило активізацію переосмислення демографічних і соціально-станових процесів в Україні На основі наукової літератури та залучення в науковий обіг нового масиву документів і матеріалів зроблена спроба реконструювати сутність, тенденції й особливості демографічних і соціально-станових трансформацій в середовищі польської меншини Правобережної України з часу її анексії і включення до складу Російської імперії до середини ХІХ ст. Розкрито зовнішні та внутрішні чинники, що справляли визначальний вплив на динаміку, кількість, частку поляків у загальних демографічних і соціально-станових
змінах регіону.

Біографія автора

Анатолій Філінюк, Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри історії України

Посилання

Центральний держ. іст. архів України у Києві, ф. 210, оп. 2, спр. 20,

арк.

ЦДІАУ у Києві, ф. 210, оп. 2, спр.27, 52 арк.

Державний архів Вінницької області. ф. Д-521, оп. 2, спр. 3, 82 арк.

Державний архів Київської області, ф. 1, оп. 295, спр. 1985, 34 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 29, оп. 1, спр. 8, 289 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 227, оп. 1, спр. 201, 175 арк.

Российский гос. архив в Санкт-Петербурге, ф. 1374, оп. 1, д. 297, 19 л.

Інститут рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського, ф. 6, спр. 2633, 6

арк.

Карачківський М. Опис Поділля з 1819 року В. Рудлицького (До

історії Поділля початку ХІХ ст. / М. Карачківський // Студії з історії України Науково-дочслідної кафедри історії України в Київі. – Т. 3. – К.: Друкарня УАН, 1927. – С. 96-111.

Статистическое описание Киевской губернии, изданное тайным

советником, сенатором Иваном Фундуклеем. В 3 т. В 4 ч. – Ч. 1. – СПб. : Тип. МВД, 1852. – 549 с.

Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні. 1793-1830 рр. Даніель Бовуа; перекл. з фр. Зої Борисюк. – Львів. : Кальварія, 2007. – 296 с.

Брук С. И. Численность и расселение украинского этноса в XVIII – XX в. / С. И. Брук, В. М. Кабузан // Советская этнография. – 1981. – № 5. – С. 15-31.

Водарский Я. Е. Население России за 400 лет (ХVІ – начало ХХ

вв.) / Я. Е. Водарский. – М.: Просвещение, 1973. – 159 с.

Гуржій О. І. Селяни України та їх оподаткування в ХVІІ – середині

ХІХ ст. / Олександр Гуржій, Василь Орлик. – Біла Церква : Вид.

Пшонківський О. В., 2012. – 278 с.

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. – 1080 с.

Кабузан В. М. Изменения в удельном весе и размещении

дворянства в России в 1782–1858 гг. / В. М. Кабузан, С. М. Троицкий // История СССР. – 1971. – № 4. – С. 153-169.

Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX века.

Численность и этнический состав / В. М. Кабузан. – М.: Наука, 1992. – 192 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://antisys.ru/wpq/2015/03/30/кабузан-в-м-народы-россии-в-первой-пол/

Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамика численности и

расселения. 20-е годы ХVІІІ – 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса / В. М. Кабузан; Ин-т рос. истории РАН. – М.: Наука, 2006. – 658 с.

Кабузан В. М. Численность и удельный вес украинского населения на территории СССР. 1795-1939 гг. / В. М. Кабузан, Г. П. Махнова // История СССР. – 1965. – № 1. – С. 29-37.

Кравченко В. Украина, империя, Россия… (обзор современной

украинской историографии) / Владимир Кравченко // Западные окраины Российской империи. – М.: Новое литерат. обозрение, 2007. – С. 466-483.

Описи Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. / Укл.,

авт. вст. ст. С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк. – Кам‟янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 124 с.

Магочій П.-Р. Україна: історія її земель іта народів / Павло-Роберт

Магочій. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2012. – 794+ХХІІ с.+карти+табл.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ