ПОЛЬСЬКИЙ ЧИННИК У МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМИНАХ НА ТЕРЕНАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1793–1850 рр.): ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

  • Валерій Кундельський Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

Правобережна Україна, міжнаціональні відносини, поляки, російська влада

Анотація

У статті простежено сутність польського впливу у Правобережній
Україні наприкінці XVIII – першій половині XIX ст., а також на основі
досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів проаналізовано вплив
польського етносу в міжнаціональних відносинах регіону. Головний акцент зроблено на відображенні особливостей міжнаціональних стосунків у регіоні кінця ХVIII – першої половини XIX ст. Підкреслено, що деякі автори звертають увагу на зміни в ставленні між поляками та українцями і як воно позначилося на їх культурному та освітньому розвитку.

Біографія автора

Валерій Кундельський, Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірант кафедри історії України

Посилання

Бармак М. В. Міграційні процеси серед німецького, чеського та

єврейського населення Волинської губернії (1796 –1914) : дис. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” / Бармак Микола Валентинович. – Львів, 1999. – 228 арк.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793–1830

рр. / Даніель Бовуа; перекл. Зої Борисюк. – Львів : Кальварія, 2007. – 296 с.

Бовуа Даніель. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між

царизмом та управління масами (1831 –1883) / Даніель Бовуа – К. : Інтел, 1996.– 415 с.

Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

/ Василь Верига. – Львів : Світ, 1996. – 447 с.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX века) / Л. Е. Горизонтов. – Москва : Индига, 1999. – 272 с.

Гудь Б. Українці – поляки: хто винен? У пошуках першопричин

українсько-польських конфліктів першої пол. XX ст. / Богдан Гудь. – Львів : Кальварія, 2000. – 192 с.

Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби:

етносоціальний аспект / Богдан Гудь. – Харків : Акта, 2001. – 478 с.

Камінський Сулима, Анджей. Історія Речі Посполитої як історія

багатьох народів, 1505–1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Анджей Сулима Камінський; пер. з пол. Я. Стріхи. – К. : Наш час, 2011. – 263 с.

Магочій П.-Р. Ілюстрована історія України / Павло-Роберт

Магочій; пер. з англ. С. Біленького, карти П.-Р. Магочій, науковий

консультант Н. Кушко, дизайн М. Притикіна та Я. Гаврилюк, ред. В. Пономарьов, Т. Кучер-Томченко. – К.: Критика, 2012.– 447 с.

Магочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів / Павло-Роберт

Магочій; пер. з англ.: Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук; карти П.-Р. Магочій; покажчики Л. Ільченко; наук. ред С. Біленький; ред. Укр. Вид. Л. Ільченко; відп. Ред. В. Падяк. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с.+ХХІІ с.+карти+табл.

Миллер А. И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском

общественном мнении (вторая половина ХІХ в.) / А. И. Миллер. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 260 с.

Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережної України у

контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) / Ю. М. Поліщук. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.

Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) / О.

П. Реєнт – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 340 с.

Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; вст. ст. С. В. Кульчицького / Орест Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – 512 с.: іл.

Тихонов А. К. Политика Российской империи по отношению к

католикам, мусульманам, иудеям в последней четверти ХVІІІ – начале ХХ в.: дис. док. ист. наук: спец. 07.00.02 – Отечественная история / Тихонов Андрей Константинович. – СПб., 2008. – 496 с. // URL //www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-kkatolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve.

Філінюк А. Г. Міжнаціональні відносини в Правобережній Україні

на межі ХVIII – XІХ ст. у контексті політичних і соціально-станових чинників / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам‟янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 20. – С. 158-171.

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці XVIII – на

початку XIX століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації: монографія / А. Г. Філінюк. – Кам‟янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 728 с.

Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у

Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ століть): монографія / Н. О. Щербак .– К.: ПЦ “Ризографіка”, 2005. – 616 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ