ПОЛЬСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПОДІЛЛЯ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.: СУЧАСНИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Віталій Моздір Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

польська освіта, трансформаційні процеси, Подільська губернія, школи, училища, гімназії

Анотація

У статті підкреслено, що серед масиву дослідницьких пошуків чільне місце посідають наукові праці і краєзнавчі розвідки, пов’язані з висвітленням етнокультурних трансформацій у Подільській губернії наприкінці XVIII – в 40- х рр. ХІХ ст., де відображене питання розвитку польських навчальних закладів.
Аналіз літератури засвідчив, що становище польської освіти на
Поділлі вирізнялося нестабільністю, з характерними рівнем і якістю
перетворень в освітній сфері поляків краю. Чітко простежено, що після включення Поділля до складу Росії польська освіта, на відміну від майже суцільної руйнації шкільництва українців, була збережена і навіть зазнала суттєвих перетворень та імпульсів розвитку. Наголошено, що функціонування польського шкільництва стало інструментом становлення політичної еліти й набуло політичного значення.

Біографія автора

Віталій Моздір, Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірант

Посилання

Баженов Л.В. Нариси з історії Поділля: на допомогу вчителю / Л. В. Баженов, І. С. Винокур, С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк та ін. Відповід. за випуск І. С. Винокур. – Хмельницький: Облполіграфвидав, 1990. – 328 с.

Баженов Л.В. Польська громада Могилівщини та її видатні

представники у XIX – на початку XX ст. / Л.В. Баженов // Третя Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція. – Могилів-Подільський, Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2009. – С. 105-115.

Бовуа Д. Гордиев узел Российской ампери: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793-1914) / Авторизованный перевод с французького Марии Крисань. / Д. Бовуа. – М.: Новое лит. обозрение, 2011. – 1008 с.: ил.

Богданович М. И. История царствования императора Александра I и России в его время : сочинение автора Истории Отечественной войны 1812 г. : [в 6 т.] / М.И. Богданович. – Санкт-Петербург: Тип. Ф. Сущинского , 1869-1871 . - 25 см. – Т.5. - 1871. - [2], III, V, 530, 98 c. : табл.

Боднар А.М. Етносоціальні зміни та особливості освітнього

розвитку на Поділлі наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ століття /А.М. Боднар //Вісник Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А.Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам‟янець-Подільський: Кам‟янець-Подільський національний університет

імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8: До 25-річчя створення кафедри історії України. – С. 374-382.

Боднар А.М. Освітні трансформації на Поділлі наприкінці XVIII – в

першій половині XIX століття: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 , Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка./ А.М. Боднар. – Кам‟янець-Подільський,2015. – 190 с.

Викул П.Ф., Прошедшее Подолии: По поводу столетия

воссоединения Подолии с Россией 1793-1893 / [Соч.] Свящ. П.Ф. Викула. - [2-е изд.]. - Каменец-Подольск, 1893. – 64 с.

История Украины: Краткий курс / [Акад. наук Укр. ССР. Ин-т

истории Украины]. – Киев : Изд-во Акад. наук Укр. ССР, 1948 – 836 с.

Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах.

Хмельницька область. /Ред. кол.тому: М. І. Медеха (голова редколегії), Ю. О. Гаврик, Д. М. Галай (відповідальний секретар), Т. В. Главак (заступник голови редколегії) та ін. – К: Ін-т історії Академії наук УРСР, 1971. – 707 с.

Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах.

Вінницька область. Т. 2. – К: Ін-т історії Академії наук УРСР, 1971. – 780 с.

Кундельський В. В. Окремі штрихи українсько-польських відносин на теренах Проскурівськото повіту наприкінці XVIII – першій половини XIX ст. / В. В. Кундельський // Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України» / Ред. кол. Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (співголова, відповід.

редактор) та ін. – Хмельницький, 2011. – С. 88-97.

Михальчук К. Поляки Юго-Западного края // Труды

этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским / Изданный под наблюдением П.А. Гильтебрандта. СПб.: 1872, т.7. Вып.1: Евреи. Поляки. Племена немалорусского происхождения. Малоруссы (статистика, сельский быт, язык). – С. 215-291.

Мицик Ю. Рання історія Меджибіжського повітового училища / о.

Ю. Мицик, І. Тарасенко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам‟яткознавства (Науковий вісник “Меджибіж” – 1'2015). – Хмельницький: ІРД, 2015. – С. 356-359.

Надольна В.В. Етнокультурні взаємовпливи на Волині / В.В.

Надольна //Проблеми українського державотворення: історія і сучасність / Голов. ред. М.Ю. Костриця. – У 2-х тт.. – Т. ІІ. – Житомир: М.Косенко, 2007. – 344 с.: іл. – (Науковий збірник «Велика Волинь».

Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 35). – С. 180-186.

О Подольских школах, находящихся в Каменец-Подольской

губернии (1800 мая 8.) // Сборник материалов для истории просвещения в России, извлеченных из Архива Министерства народнаго просвещения Текст Учебныя заведения в западных губерниях до учреждения Виленскаго учебнаго округа, 1783-1803 – C.-Петербург, 1893. – LX с., 896, 142 стб. – С. 166-183.

О преобретении учебных книг и пособий для Подольского Приказа

и об отправке их (1802 февраля 3 – октября 25.) // Сборник материалов для истории просвещения в России, извлеченных из Архива Министерства народнаго просвещения Текст Учебныя заведения в западных губерниях до учреждения Виленскаго учебнаго округа, 1783-1803 - C.-Петербург, 1893. – LX с., 896, 142 стб. – С. 403-411.

Орановский А.К., Исторический очерк местечка Меджибожа : (Из

посмертн. записок ген. Орановского). – Одесса : Типо-хромо-лит. Е.И.

Фесенко, 1886. - 12 с.

Павловский И.Ф. Приходские школы в старой Малороссии и

причины их уничтожения / И. Павловский. – К.: Тип. Имп. Ун-та св.

Владимира, 1904. – [2], 40 с. ; 26 см.

Подолия. Историческое описание. – С. – Петербург: Тип.

«Обществ. Польза», 1891 – 401 с.

Православна Церква в житті українського народу в ХІХ-ХХ вв. (до

революції 1917) // Власовський І. Нарис історії Української православної церкви. Т. ІІІ (XVIII-XX ст.) – Нью-Йорк-БандБрук: Українська православна церква в З.Д.А., 1977. – С.235-306.

Приходы и церкви Подольской епархии. Труды Подольскаго

епархиальнаго историко-статистического комитета. Вып. 9. / Под. ред. Е. Сецинскаго, – Каменец–Подольск: Типография С.П. Киржацкаго, Николаевская площадь, 1 901. –1267 c.

Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности

Министерства народного просвещения. 1802-1902 / Сост. С.В.

Рождественский. – Санкт-Петербург : М-во нар. прос., 1902. – [2], II, 785, [2] с., 1 л. фронт. (портр.), 21 л. портр.

Сказание о Подольском городе Баре и Барском Свято-Покровском

монастыре. – Москва : Типо-лит. И. Ефимова, 1889. – 19 с.

Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини / П.Я. Слободянюк. –

Хмельницький: «Поділля»,1995 р. – 332 с.

Слободянюк П. Українська церква: історія руїни та відродження. –

Хм.: 2000 р. – 266 с.

Список наукових і навчально-методичних праць професора,

завідувача кафедри історії України Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Філінюка Анатолія Григоровича // Анатолій Філінюк: на службі українській освіті і науці: науково-довідкове вид. / [Упоряд., автор вступної статті О.М. Завальнюк]. – Кам‟янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 224 с.: іл. – (Серія: «Видатні випускники Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»). – С. 35-98.

Тарнавский А.И. Столетие воссоединения Подольской губернии с

Россией: с крат. историей Подолии, в вопр. и ответах / [А. Тарнавский]. – Каменец-Подольск : Тип. Подол. губ. правл., 1892. – 116 с.

Тверитинов Д. В., Подольская губерния / [по рекогносцировкам и

материалам, собранным на месте, составлял Ген. штаба кап. Тверитинов]. - Санкт-Петербург : Тип Департамента Генерального Штаба, 1849. – [4], 1590, 96 с., [16] л. табл. ; 24 см. - (Военно-статистическое обозрение Российской империи / издаваемое по Высочайшему повелению при 1 -м отделении Департамента Генерального Штаба ; т. 10, ч. 2).

Указатель "Подольских епархиальных ведомостей". 1862-1905 гг.:

(За все время издания их). - Каменец-Подольск: Тип. Св.-Троиц. братства, 1907. – VIII, 1088 с.; 24 см.

Что сделано было в царствование Императора Николая для

ограничения крепосного права // Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века : в 2 т./ [соч.] В. И. Семевского . – Санкт-Петербур: Тип. т-ва "Обществ. польза" , 1888: Т. 2: Крестьянский вопрос в царствование императора Николая. - 1888. - [4], 625, [3] с. ; 24. – Библиогр. в подстроч. примеч. – С. 529-570.

Шипович И.Е., О границах бывшей Брацлавщины, исторической

жизни в ней и отношений Барцлавщины к Подолии / Свящ. И. Шипович. - Винница : Тип. Гор. упр., 1914.– 24 с.

Эркерт Родриг Федорович фон. Взгляд на историю и этнографию

западных губерний России : (с атласом) / [соч.] Полк. Р. Ф. Эркерта. – Санкт-Петербург : Тип. Дома призрения малолет. бедных, 1864. - [2], 72 с.; 25 см.

Смолій В.А. Возз‟єднання Правобережної України з Росією. / В.А.

Смолій. – Київ: Академія наук Української РСР. Інститут історії. «Наукова думка», 1978. – 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ