«NOBLESS OBLIGE»,1 АБО ЯК РЕГУЛЮВАЛИСЬ ДВОРЯНСЬКІ ВИБОРИ НА ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – 60- ті рр. ХІХ ст.)

Автор(и)

Ключові слова:

Волинська губернія, губернатор, предводитель дворянства, шляхта, самоврядування

Анотація

У статті висвітлюються умови, порядок та законодавче регулювання
проведення шляхетських виборів на Волині від включення земель до складу Російської імперії і до польського Січневого повстання. Засвідчивши лояльність до верховної влади, польська шляхта отримала ті ж права у організації самоврядування, як і російське дворянство. Хоча отримані можливості не ставали у порівняння з повноваженнями сеймиків, шляхта впливала на організацію судової і, частково, поліцейської влади. Водночас верховна влада суворіше контролювала проведення виборів, аж до переведення важливих виборних посад у розряд призначуваних, остаточно затверджувала
на посадах лояльних предводителів дворянства тощо. Визначено коло повноважень губернського предводителя дворянства, земських справників і їх взаємовідносини з місцевою адміністрацією.

Біографія автора

Оксана Маркевич, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства

Посилання

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и

народ на Правобережной Украине (1793-1914) / Д. Бовуа [пер. с французского Марии Крисань]. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793-1830 / Д. Бовуа [пер. с французскої Зої Борисюк]. – Львів : Кальварія, 2007. – 296 с.

Горобець О. Інститут предводителя дворянства в стуктурі

місцевого управління першої половини ХІХ ст. : правовий статус та його реалізаці (на матеріалах Київської губернії) / О. Горобець // Український історичний збірник. – 2012. – Вип. 15. – С. 50-58.

Держархів Волинської області – Ф. 486. – Олицька міська ратуша, м. Олика Дубнинського повіту Волинської губернії. 1799-1861 рр. – Оп. 1., спр. 30. Указы и предписания Волынского губернского правления за 1814 год., арк. 90.

Держархів Волинської області – Ф. 486. – Олицька міська ратуша, м. Олика Дубнинського повіту Волинської губернії. 1799-1861 рр. – Оп. 1., спр. 16. Указы Волынского губернского правления за 1809 год., арк. 129.

Записки сенатора Н. П. Синельникова // Исторический вестник. – 1895. – Т. 60. – С. 380-397.

Имеретинский Н. К. Дворянство Волынской губернии /

Н. К. Имеретинский. – Житомир., 1867. – 189 с.

Казначеєва Л.М. Волинське дворянське зібрання (1796-1917):

функції, структура, участь у системі органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ,,Історія України” / Л. М. Казначеєва.– К., 2008. – 17 с.

Казначеєва Л. Формування складу та повноважень Волинського

дворянського зібрання (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) / Л. Казначеєва // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2006. – Вип. 7. –С. 81 –92.

Камінський А. С. Історія Речі Посполитої як історія багатьох

народів, 1505-1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура / А. С. Камінський [пер. з пол. Я. Стріхи]. – К. : Наш час, 2011. – 263 с.

Квітка-Основ`яненко Г.Ф. Дворянські вибори, частина перша

(Комедія в трьох діях) / Г. Ф. Квітка-Основ`яненко // Драматичні твори . – Т. 1. – К. : Видавництво Художньої літератури, 1956. – С. 117-184.

Манифест о порядке Дворянских собраний, выборов и службы по оным. 1831. Декабря 6. // ПСЗ РИ. Собрание второе.– СПб. : тип. II Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1832. – Т. VI. – Отделение второе. – №4 989. – С.249-273.

О дворянских выборах в Губерниях, от Польши приобретенных.

Март 3 // ПСЗ РИ. Собрание первое. – СПб. : тип. II Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1830. – Т. L. - №23 513. – С. 839-842.

О дворянских выборах в уездные места и губернские

предводители; о распространении права, указом 1797 года предоставленным Литовской губернии, определять исправников и выбирать заседателей на Минскую, Волынскую, Подольскую, Киевскую и Белорусскую губернии. Именной [указ], данный Сенату. 1799. Октябрь 14 // ПСЗ РИ. Собрание первое.

– СПб. : тип. II Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1830. – Т. ХХV – №19 154. – С.812.

О порядке дворянских выборов в губерниях от Польши

присоединенных. Именной, данный Сенату. 1805. Марта 3 // ПСЗ РИ. Собрание первое. – СПб. : тип. II Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1830. – Т. ХХVІII. - №21 646. – С. 883-884.

Романович-Славатинский А. В. Дворянство в России от начала

ХVІІІ в. до отмены крепостного права / А. В. Романович-Славатинський. – СПб. : тип. МВД, 1870. – 562 с.

Тимошенко В. І. Губернські предводителі дворянства

Правобережної України другої половини ХІХ ст.: соціокультурний портрет / В. І. Тимошенко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2009. Вип. 16. – С. 288-295.

Учреждение для управления губерний Всероссийской империи.

Ноября 7 // ПСЗ РИ. Собрание первое. – СПб. : тип. II Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1830. – Т. ХХ. – №14 392. – С. 229-304.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф.

- Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора. – Оп. 782, спр. 254. Дело о мерах предосторожности и к утверждению порядка и спокойствия по состоящим в управлении Киевского военного, Подольского и Волынского генерал-губернаторства губерний. 1832 г., арк. 169-170.

Шандра В. С. Справник / В. С. Шандра // Енциклопедія історії

України / [голова редакційної колегії В. А. Смолій]. – Т.9. – К. : Наукова думка, 2012. – С. 769-770.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ