ЗОБРАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МЕЖ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬСЬКИМ ІСТОРИКОМ О. ЯБЛОНОВСЬКИМ

Автор(и)

  • Ніна Весельська Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Україна

Ключові слова:

Річ Посполита, українські воєводства, Волинь, Поділля, Чернігівщина, Київщина, картографічні дослідження

Анотація

Метою статті було проаналізувати історико-географічні
дослідження відомого польського історика Олексадра Яблоновського про територіальний устрій українських воєводств Речі Посполитої у ХVI–XVII ст., які відображені у його праці «Atłas historyczny Rzeczypospolitey Polskiey», де у картографічному вигляді викладено погляди автора на особливості адміністративно-територіального устрою польських та українських земель.
Застосовано методи історіографічного аналізу та синтезу і порівняльний метод. Також у статті проаналізовано погляди історика на кордони українських земель на основі інших його досліджень як-то у статті «Zadnieprze», що була опублікована у 14 томі видання «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego і snnych krajόw słowiańskich». З позицій сучасної вітчизняної історіографії у статті визначено недоліки та значення таких праць О. Яблоновського, як «Atlas historyczny Rzeczypospolitey Polskiey»,
«Zadnieprze» та інших для розвитку сучасної історичної науки в Україні.

Біографія автора

Ніна Весельська, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

аспірант кафедри історії України

Посилання

Jablonowski A. Atlas historyczny Rzeczypospolitey Polskiey, wydany z

zasiękiem Akademii Umiejętnosci wKrakowie. Epoka przęlomy z wieku XVI-go na XVII-sty. Dzial II. Ziemie Ruskie.– Warszawa, Wiedeń. 1889–1904.

Jabłonowski A. Zadnieprze / / A. Jabłonowski // Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1895. – T. XIV. – S. 221–247.

Jabłonowski A. Źródła dziejowe.– Warszawa, 1889.– T. XIX. Polska

XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym: T. VIII. Ziemie ruskie. Wołyń i Podole. – 247 s.

Документи Брацлавського воєводства 1566 – 1606 років / уп.

Крикун М. Г., Піддубняк О. – Львів: Простір М, 2008. – 1218 с.

Зваричук Е., Маланчук С. Динаміка розвитку міських поселень у

Подільському воєводстві (30-ті роки ХV – перша половина ХVІІ ст.) / Е. Зваричук, С. Маланчук// Наукові виклади. – 2012. – №1. – С. 24–28.

Історія картографування на території України. – К.:Наукова думка, 2000.– 47 с.

Киян О. Олександр Яблуновський як дослідник історії України /

О. Киян// Український історичний журнал. – 1994. – №4. – С. 61 –74.

Конопська Б. Еволюція концепції польських наукових історичних

атласів у ХІХ – ХХ ст. / Б. Конопська// Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. Упорядник С.Б. Хведченя. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2012. – Число 12. – С. 124–142.

Крикун М. Брацлавське воєводство у ХVІ – ХVІІІ століттях: статті

та матеріали / М. Крикун. – Л.: Видавництво Українського католицького університету, 2008. – 412 с.

Крикун М. Воєводства Правобережної України у ХVІ – ХVІІІ ст.:

статті та матеріали / М. Крикун. – Л.: Поліграфічний центр Видавництва Львівської Політехніки, 2012. – 702 с.

Кулаковський П. Історія Чернігово–Сіверщини в складі Речі

Посполитої у висвітленні вітчизняної та зарубіжної історіографії/ П.Кулаковський// Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – 2012. – Випуск 62, №7. – С. 186–198.

Люта Т. Джерела до історії київського землеволодіння та

рукописна карта Київщини 40-х років ХVІІ ст. / Т. Люта// Наукові записки НаУКМА. – К.: КМ «Academia», 1998. – Т. 3, Історія. – С. 87 – 93.

Рибачок О. Джерела вивчення історичної демографії Волині другої половини ХVI – першої половини ХVIІ століття / О. Рибачок// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2009. – Вип. XXVII. – С. 310–318.

Ярмошик І. Дослідження історії населених пунктів Волині

польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст. / І. Ярмошик// Гуржіївські історичні читання. – 2012. – Вип. 5. – С. 69–72.

Ярмошик І. Польська історіографія 1800 – 1939 рр. суспільно-

політичного і культурно-духовного розвитку Волині / І. Ярмошик. – Житомир: Волинь, 2010. – С. 116, 183-184,220-221, 250, 499.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ