МЕМУАРИ УЧАСНИКІВ ЛИСТОПАДОВОГО ПОВСТАННЯ 1830-1831 рр. ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

Юлія Конарівська

Анотація


У статті проаналізовано мемуарні твори російських та польських
авторів, які містять інформацію про події польського Листопадового
повстання 1830–1831 рр. на території Правобережної України та є
важливим джерелом для історичних досліджень національно-визвольної боротьби поляків в умовах царської Росії. Розглянуто участь місцевого населення у польському визвольному русі та причини поразки повстання, які намагався осмислити кожен із польських мемуаристів.


Ключові слова


мемуарна література; листопадове повстання; Правобережна Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Артамонов Н. Н. Режим доступу:

http://histpol.pl.ua/ru/lichnosti/pedagogi-deyateli-obrazovaniya?id=7846

Баженов Л.В. Восстание 1830 – 1831 гг. на Правобережной

Украине: дис. … канд. ист. наук / Баженов Лев Васильевич. – К., 1973. – 222 с.

Єршов В. Польська мемуаристична література Правобережної

України доби романтизму / В. О. Єршов. – Житомир : Полісся, 2010. – 454 с.

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях / [под. ред. П.А. Зайончковского]. – М., 1977. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 351

Калыгина В. Нееловы. Николай Дмитриевич Неелов. [Електронний ресурс] / В. Калыгина // культурное наследие земли Смоленской. – Режим доступу: http://naslediesmolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=75

Лубяновский Ф. П. Воспоминания Федора Петровича

Лубяновскаго // Русский архив. – 1872. – № 1. – С. 98 – 185.

Лубяновский Ф. П. Воспоминания Федора Петровича

Лубяновскаго // Русский архив. – 1872. – № 3 і 4. – С. 449 – 533.

Мемуари до історії південної Русі. Випуск І (XVI ст.) [під. ред. В.

Антоновича / пер. з рос. Т. Завгородньої; передм. В. Мороза]. –

Дніпропетровськ: Січ, 2005. – 219 с.

Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний писем и

путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке / С. Р. Минцлов – Новгород, 1911. Вып. 2 – 3. № 2704, С. 140

Неелов Н. Д. Воспоминания о Польской войне 1831 года: Из

записок покойного Н. Д. Неелова / Н. Д. Неелов – СПб.: тип. В. А. Полетики, 1878. – 290 с.

Походные и путевые записки, веденные во время польской

кампании в 1831 году. – Санкт-Петербург: тип. Плюшара, 1832. – 171 с.

Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г. / А. К.

Пузыревский. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – СПб. – 1890. – Т. 1. – 450; Т. 2. – 195 с.

Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов / Ф. Смит [Пер. С нем. Гвардии штабс-кап. В. Квитницким]. – Санкт-Петербург, 1863, Т. 1. – 497 с.; Т. 2. – 496 с.; Т. 3. – 768 c.

Фицик І. Д. Мемуари польської шляхти як джерело з історії

Правобережної України другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ століття / І. Д. Фицик // Чорноморський літопис – 2014, Вип. 10. – С. 142 – 149.

Чайковский М. С. Записки (Мехмед-садык паши) // Русская

старина. 1896. – Т. 86 – № 5. – С. 391 – 405.

Чайковский М. С. Записки (Мехмед-садык паши) // Русская

старина. Т. 87. – № 8. – С. 367 – 404.

Ярмошик І. І. Військові події на Волині в ході польського

листопадового повстання 1830 – 1831 рр. у світлі польської історіографії / І. І. Ярмошик // Воєнна історія України. Волинь та Полісся. Науковий збірник. – К., 2013. – С. 183 – 188.

Ярмошик І. І. Польська історіографія 1800 – 1939 рр. Суспільно-

політичного і культурно-духовного розвитку Волині / І. І. Ярмошик – Житомир: Вид-во «Волинь», 2010. – 512 с.

Bartkowski J. Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat

emigracji / Jan Bartkowski. – oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 527 s.

Czajkowski M. Kilka słów o rusinach w roku 1831 / Michał

Czajkowski. // Ruch Literacki. 1930. – R. 5. – N 10. – S. 314 – 317.

Dwernicki J. Pamiętniki jenerała Józefa Dwernickiego. – Lwów: nakład i wydanie L. Płagowskiego, 1870. – 156 s.

Różycki K. Powstanie na Wołyńiu, czyli pamiętnik pułku jazdy

wołyńskiej uformowanego w czasie wojny narodowej przeciw despotyzmowi tronu rosyjskiego 1831 Wrotnowski F. Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831 podlug podań dowódzców i współuczęstników tegoż powstania. – T. 1. – Paryż: w księgarni i drukarni polskiej, 1837. – XII, 340 s.; T. 2. – Paryż: w księgarni

i drukarni polskiej, 1838. – X, 402 s.
Copyright (c) 2016 Юлія Конарівська