МЕМУАРИ УЧАСНИКІВ ЛИСТОПАДОВОГО ПОВСТАННЯ 1830-1831 рр. ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

Автор(и)

  • Юлія Конарівська Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Україна

Ключові слова:

мемуарна література, листопадове повстання, Правобережна Україна

Анотація

У статті проаналізовано мемуарні твори російських та польських
авторів, які містять інформацію про події польського Листопадового
повстання 1830–1831 рр. на території Правобережної України та є
важливим джерелом для історичних досліджень національно-визвольної боротьби поляків в умовах царської Росії. Розглянуто участь місцевого населення у польському визвольному русі та причини поразки повстання, які намагався осмислити кожен із польських мемуаристів.

Біографія автора

Юлія Конарівська, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

аспірантка кафедри історії України

Посилання

Артамонов Н. Н. Режим доступу:

http://histpol.pl.ua/ru/lichnosti/pedagogi-deyateli-obrazovaniya?id=7846

Баженов Л.В. Восстание 1830 – 1831 гг. на Правобережной

Украине: дис. … канд. ист. наук / Баженов Лев Васильевич. – К., 1973. – 222 с.

Єршов В. Польська мемуаристична література Правобережної

України доби романтизму / В. О. Єршов. – Житомир : Полісся, 2010. – 454 с.

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях / [под. ред. П.А. Зайончковского]. – М., 1977. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 351

Калыгина В. Нееловы. Николай Дмитриевич Неелов. [Електронний ресурс] / В. Калыгина // культурное наследие земли Смоленской. – Режим доступу: http://naslediesmolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=75

Лубяновский Ф. П. Воспоминания Федора Петровича

Лубяновскаго // Русский архив. – 1872. – № 1. – С. 98 – 185.

Лубяновский Ф. П. Воспоминания Федора Петровича

Лубяновскаго // Русский архив. – 1872. – № 3 і 4. – С. 449 – 533.

Мемуари до історії південної Русі. Випуск І (XVI ст.) [під. ред. В.

Антоновича / пер. з рос. Т. Завгородньої; передм. В. Мороза]. –

Дніпропетровськ: Січ, 2005. – 219 с.

Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний писем и

путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке / С. Р. Минцлов – Новгород, 1911. Вып. 2 – 3. № 2704, С. 140

Неелов Н. Д. Воспоминания о Польской войне 1831 года: Из

записок покойного Н. Д. Неелова / Н. Д. Неелов – СПб.: тип. В. А. Полетики, 1878. – 290 с.

Походные и путевые записки, веденные во время польской

кампании в 1831 году. – Санкт-Петербург: тип. Плюшара, 1832. – 171 с.

Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г. / А. К.

Пузыревский. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – СПб. – 1890. – Т. 1. – 450; Т. 2. – 195 с.

Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов / Ф. Смит [Пер. С нем. Гвардии штабс-кап. В. Квитницким]. – Санкт-Петербург, 1863, Т. 1. – 497 с.; Т. 2. – 496 с.; Т. 3. – 768 c.

Фицик І. Д. Мемуари польської шляхти як джерело з історії

Правобережної України другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ століття / І. Д. Фицик // Чорноморський літопис – 2014, Вип. 10. – С. 142 – 149.

Чайковский М. С. Записки (Мехмед-садык паши) // Русская

старина. 1896. – Т. 86 – № 5. – С. 391 – 405.

Чайковский М. С. Записки (Мехмед-садык паши) // Русская

старина. Т. 87. – № 8. – С. 367 – 404.

Ярмошик І. І. Військові події на Волині в ході польського

листопадового повстання 1830 – 1831 рр. у світлі польської історіографії / І. І. Ярмошик // Воєнна історія України. Волинь та Полісся. Науковий збірник. – К., 2013. – С. 183 – 188.

Ярмошик І. І. Польська історіографія 1800 – 1939 рр. Суспільно-

політичного і культурно-духовного розвитку Волині / І. І. Ярмошик – Житомир: Вид-во «Волинь», 2010. – 512 с.

Bartkowski J. Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat

emigracji / Jan Bartkowski. – oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 527 s.

Czajkowski M. Kilka słów o rusinach w roku 1831 / Michał

Czajkowski. // Ruch Literacki. 1930. – R. 5. – N 10. – S. 314 – 317.

Dwernicki J. Pamiętniki jenerała Józefa Dwernickiego. – Lwów: nakład i wydanie L. Płagowskiego, 1870. – 156 s.

Różycki K. Powstanie na Wołyńiu, czyli pamiętnik pułku jazdy

wołyńskiej uformowanego w czasie wojny narodowej przeciw despotyzmowi tronu rosyjskiego 1831 Wrotnowski F. Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831 podlug podań dowódzców i współuczęstników tegoż powstania. – T. 1. – Paryż: w księgarni i drukarni polskiej, 1837. – XII, 340 s.; T. 2. – Paryż: w księgarni

i drukarni polskiej, 1838. – X, 402 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ