ПОЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА І РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЙНА ВЛАДА 1914–1915 РОКІВ

Автор(и)

  • Сергій Олійник Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

Галичина, польська інтелігенція, Львів, Російська імперія, російська окупаційна влада

Анотація

Стаття присвячена подіям Першої світової війни в Галичині. На
основі аналізу джерел та історіографії робиться спроба дослідити взаємини польської інтелігенції Львова і російської окупаційної влади впродовж вересня 1914 – червня 1915 років. Відмічаються політичні, соціально-економічні, національно-культурні, духовні та психологічні складові цих взаємин.
Констатується їх складність. Звертається увага на спроби нової адміністрації створити у польської інтелігенції позитивні враження про російську владу. Автор вказує на наявність позитивного та негативного ставлення місцевої польської інтелігенції до російської окупаційної влади.

Біографія автора

Сергій Олійник, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Посилання

Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой

войне (1914-1917): 1914. Начало / О.Р. Айрапетов. – М.: Кучково поле, 2014. – 624 с.

Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914-1917): 1915. Апогей / О.Р. Айрапетов. – М.: Кучково поле, 2014. – 640 с.

Баран І.В. Нищення російськими властями української мови, школи та освіти Галичини на початку Першої світової війни / І.В. Баран // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2012. – С. 99-107.

Бахтурина А. Политика Российской Империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны / А. Бахтурина / Серия «Первая монография» под ред. Г. А. Бордюгова. – М.: «АИРО-ХХ», 2000. – 264 с.

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна: у 2 кн. – Кн.1: Історичні

нариси. Упоряд. О.П. Реєнт; Ред. кол. В.А. Смолій (голова). НАН України, Ін-т історії України. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2013. – 784 с.

Державний архів Тернопільської області. – Ф. 322. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.267.

Дорошенко Д. Спогади про недавнє минуле (1914 – 1920 роки):

Науково-популярне видання / Д. І. Дорошенко. – К.: Темпора, 2007. – 632 с.

Історія Львова. У трьох томах / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф.

Стеблій. – Т.2. – Львів: Центр Європи, 2007. – 559 с.

Олійник С.В. Утиски та репресії галицької інтелігенції російською

владою в період Першої світової війни / С.В. Олійник // Наукові праці Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам‟янець-Подільський: Тов. «Друкарня Рута», 20015. – Т.25: На пошану професора І.С. Винокура. – С. 334-341.

Первая мировая война в оценке современников: власть и

российское общество. 1914-1918: в 4 т. – Т.1: Эволюция взглядов /отв.ред. В.В. Журавлев; [предисл. В.В. Журавлев; сост. и коммент. Л.А. Лыковой, О.А. Шашковой].– М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 636 с.

Петрович І. Галичина під час російської окупації. Серпень 1914 –

червень 1915 / І. Петрович. – Львів, 1915. – 115 с.

Позняк С.В. «Польский вопрос» во властных структурах

императорской России накануне и в годы Первой мировой войны/ С.В. Позняк// Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1 / Редкол.: О. А. Яновский(отв. ред.) и др. – Мн.: БГУ, 2004. – С. 159-173.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ