НАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА МІСТ ТА МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.)

Автор(и)

  • Надія Кучер Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Україна

Ключові слова:

національна структура, міста, Правобережна Україна, етнічні групи, пореформений період

Анотація

Стаття присвячена проблемам аналізу національної структури
міського населення Правобережної України. На основі статистичних даних і результатів переписів населення розглядається кількісний склад представників різних національностей, які проживали на Правобережжі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджується, як національне «обличчя» міст впливало на особливості організації міського управління, а також як період реформ 1860–1870-х рр. вплинув на етнічну структуру міського населення Правобережних губерній.

Біографія автора

Надія Кучер, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

аспірантка кафедри історії України

Посилання

Высочайше утвержденное 16-го июня 1870 года городовое

положение с объяснениями. – С.-Петербург: Хоз. Департамент МВД., 1870. – 240 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Волынская губерния. – СПб.: Типография: «Слово», 1904. – 282 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Киевская губерния – СПб.: Типография кн. В. П. Мещерского, 1904. – 267 с.

ервая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Подольськая губерния – СПб.: Типография: «Слово», 1904. – 285 с.

Полное собрание законов Российской империи. – Собрание -е. – Т. 45. 1870. – СПб.: Типография ІІ Отделения собственной его Императорского Величия Канцелярии, 1895. – С. 850.

Полное собрание законов Российской империи. – Собрание 3-е. – Т. 12. 1892 – № 8708. – СПб.: Типография ІІ Отделения собственной его Императорского Величия Канцелярии, 1895. – С. 430 – 456.

Российское законодательство Х–ХХ вв. – Т. 5. Законодательство

периода расцвета абсолютизма. – М.: Юридическая литература, 1987. – 528 с.

Статистический временник Российской империи – СПб.: Издание

Центрального статистического комитета, 1866. – 117 с.

Братчиков А. Материалы для исследования Волынской губернии в статистическом, этнографическом, сельскохозяйственном и других отношениях / А. Братчиков. – Житомир.: Типография губернского управления, 1869. – 499 с.

Гуменюк А. О Соціальна і національна структура міського

населення Правобережної України (друга половина ХІХ ст) / А. О. Гуменюк // Український історичний журнал. – 1993. – № 10. – С. 77 – 86.

Гульдман В. Подольская губерния. / В. Гульдман. – Камянец-

Подольский: Типография Подольского губернского статистического комитета, 1889. – С. 90.

Казьмирчук М. Г. Росіяни в соціально-економічному розвитку

Київської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Г. Казьмирчук // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН., 2013. – Вип. 74 (№7). – С. 27 – 29.

Капеллер А. Росія як політична імперія. Виникнення. Історія.

Розпад. / А. Капеллер : [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 360 с.

Лычков Л. Юго-Западный край по данным переписи 1897 г. / Л.

Лычков. // Киевская старина. – Т. ХС. – 1905. – № 9. – С. 317 – 386.

Кузема О. Л. Чисельність та етносоціальний склад населення міст та містечок Правобережної України наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. / О. Л. Кузема // Історія в середніх та вищих навчальних закладах. – 2006. – № 2 – С.17 – 20.

Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у

контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.

Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку

ХХ ст. / О. П. Прищепа. – Рівне: ПП. ДМ., 2010. – 287 с.

Прищепа О. П. Правові та економічні аспекти розвитку

приватновласницьких міст Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / О. П. Прищепа // Бердичів древній і вічно молодий : матеріали науково-краєзнавчої конференції «Бердичів древній і вічно молодий», 8-14 червня 2005 року. – Житомир: видання М. Косенко, 2005. – С. 128-132.

Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1813 – 1913).

Статистические очерки. / А. Г. Рашин . – М.: Государственное статистическое издательство., 1956. – С. 90.

Чубинский П.П. Труды этнографическо-статистической

экспедиции в Западно-Русский край. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования. / П.П. Чубинский. – Т. 7. – СПб.: Типография К. В. Трубникова, 1872. – 337 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ