ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ДОНБАСІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД У 1920–1930 рр.

Автор(и)

Ключові слова:

етнополітичні процеси, Донбас, регіон, населення Донбасу, росіяни

Анотація

У статті аналізується специфіка етнополітичної ситуації у Донбасі
як наслідку соціально-економічних, суспільно-політичних, етнокультурних процесів. Автор акцентує увагу на тотальній політиці русифікації, денаціоналізації радянського режиму, складному переплетенні процесів урбанізації, змаганні і домінуванні двох різноспрямованих історичних векторів – російського та українського, які вплинули на становлення і специфіку регіону.

Біографія автора

Людмила Гуцало, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

доцент кафедри всесвітньої історії

Посилання

Національні меншини в Україні, 1920–1930 роки: Історико –

картогр. атлас / Упоряд.: М.І. Панчук та ін., - К. , 1995. - 104 с.; Чирко Б. В. Національні меншини в Україні (20-30 роки ХХ століття) / Б. В. Чирко. – К.: Асоціація «Україно», 1995. – 215 с.; Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. / О. О. Рафальський. – К. : Полюс, 2000. – 447с.; Гуцало Л. В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки ХХ ст.): Монографія / Л. В. Гуцало. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2009. – 228 с.; Якубова Л. Національне адміністративно-територіальне

будівництво в УСРР. (20-і – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – 2004. – Вип. 12. – С. 176-224; Мазур В.М. Створення національних адміністративно-територіальних одиниць в Україні у 1920 – х роках // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє. Зб. наук. пр. - К., 1999. - С. 189 – 200; Резник Н. М. Национальные районы в Донбассе в 20-е годы / Н. М. Резник // Донбасс: прошлое, настоящее и будущее. – 1 -я региональная конференция. Тезисы докладов и сообщений. – Донецк, 1992. – С. 36-39; Обидьонова О. В. Національні меншини Донбасу в 20-30-ті роки XX століття : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / О. В. Обидьонова. – Донецьк, 2002. – 176 с.

Малярчук Н. Г. Росіяни в Донбасі (20-30 рр. ХХ ст.): монографія /

Н. Г. Малярчук. – Донецьк : Чернецька Н. А. – 296 с.

Смирнова І. Є. Вплив державної політики на динаміку змін

національного складу населення Донбасу в 20-30-ті роки ХХ ст. / І. Є. Смирнова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. XXVIII. – С. 219-227.

Якубова Л. Д. Процес українського націєтворення vs імперські

практики марґіналізації на Донбасі (XVIII – початок ХХІ ст.) / Л. Д. Якубова // Український історичний журнал. – 2015. – №4. – С. 173-188.

Донбас в етнополітичному вимірі / НАН України, Ін-т політичних і

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. – 584 с.

Бевз Т. Суперечності ідентичностей у донбаському регіоні / Т. Бевз // Наукові записки ІПіЕНД, 2015. – Вип.3 (77). – С. 120-143.

Верменич Я. В. Донбас у контексті теорій порубіжжя:

соціогуманітарний аналіз / Я. В. Верменич // Український історичний журнал. – 2015. – №1. – С. 108-134.

Гурбич О.С. Теоретичні засади світ-системного аналізу. –

[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http: //

periodicals.karazin.ua/politology/article/download/3201/277

Войналович В. А. Історичні передумови формування соціокультурного профілю українського Донбасу / В. А. Войналович // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 107. – С. 397-405.

Єфіменко В. Створення російських національних районів УСРР /

Єфіменко В. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2012. – Вип. 21. – C. 72-99.

Гуцало Л. В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-

-ті роки ХХ ст.): Монографія / Л. В. Гуцало. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2009. – 228 с.

Ялі С. Російські ради на Україні й завдання до пожвавлення їхньої

роботи / С. Ялі // Радянська Україна. – 1927. – № 9. – С. 62-67.

Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу:

(етнополітичний аспект динаміки): монографія / Ю. О. Ніколаєць. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 201 2. – 188 с.

Барвенко В. Г. К вопросу об этническом формировании кадров

Донецких шахтеров в начале 20-х годов / В. Г. Барвенко // Міжнаціональні відносини на півдні України: історія і сучасність. – Частина ІІІ. – Запоріжжя, 1993. – С. 220-221.

Пшеничний Т.Ю. Голод 1932-1933 років в Україні (на матеріалах

південно-східних областей): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 18 с.

Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.

Уїткрофт С. Сучасне уявлення про природу та рівень смертності

під час голоду 1931 –1933 років в Україні / С. Уїткрофт // Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932– 1933 рр. / за ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. – К.: Генеза, 2001. – С.179-187.

Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське

прикордоння, 1870 – 1990-ті роки / Г. Куромія. – К.: Основи, 2002. – 493 с.

Гуцало Л. Реформування та ліквідація національних

адміністративних одиниць / Л. Гуцало // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково- практичний збірник. – 2005. – № 5. – С. 146-150

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ