РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

Ключові слова:

територіальна громада, місцевий бюджет, староста, префект

Анотація

У статті досліджено особливості проведення реформування системи
місцевого самоврядування в Польщі та Україні. Проведено порівняльний аналіз характерних рис децентралізації влади в даних країнах. Вивчено досвід функціонування територіальних громад Польщі та України, проаналізовано їх основні спільні та відмінні риси. Досліджено як чинне законодавство про місцеве самоврядування, так і існуючі законопроекти. Обґрунтовано необхідність прийняття ряду важливих законів для проведення реформи місцевого амоврядування.
Зроблено висновок, що ефективний розвиток суспільства можливий
лише при узгодженому функціонуванні всіх рівнів управління, що буде забезпечувати збалансованість районного, регіонального і національного розвитку.

Біографія автора

Ольга Рудницька, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року // Офіційний сайт

Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування:

Закон України 15 липня 1997 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/452/97-вр

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 25

травня 1997 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України

від 7 червня 2001 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня

року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93-15

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядженням КМУ від 1 квітня 2014 року № 333-р // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р

Про затвердження Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020»:

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015// Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Гройсман В.Б. Основні напрями та технології децентралізації влади / В.Б. Гройсман // Теорія та практика державного управління. К., 2015. Вип. 2 (49). С. 232 -237. - Режим доступу: http://www.kbuapa. kharkov.ua/ebook/tpdu/2015-2/doc/3/01.pdf

Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління:

конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : монографія / В. І. Борденюк. – К. : Парлам. вид-во, 2007. 576 с.

Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України № 151 -7 від 5 лютого 2015 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52379

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України № 79-VIII від 28 грудня 2014 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/79-19

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких

законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України № 71 -19 від 28 грудня 2014 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71 -19

Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації

влади): проекту Закону України 2217а від 01 липня 2015 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812

С.В. Алфьоров. Особливості устрою та функціонування територіальних громад країн-членів ЄС / Алфьоров С.В. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України . 2013. Вип. 37. С. 181 -189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pprbsu_2013_37_21.pdf

Дроздовська О. С. Теоретичні засади фінансової децентралізації /

О. С. Дроздовська // Фінанси України. − 2002. − № 8. − С. 19-25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ