ГРОМАДСЬКА І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО У ПОЛЬЩІ

Автор(и)

Ключові слова:

Гірнича академія, еміграція, І. Фещенко-Чопівський, металознавство, Катовіце, Краків, НТШ, Рада Республіки, УНО, УНР

Анотація

У статті висвітлюється період життя упродовж 1920-х – першої
половини 1940-х рр. українського науковця-металознавця, державного, політичного та громадського діяча Івана Андріяновича Фещенка-Чопівського під час його проживання у Польщі. Розглянута його участь у структурах та організаціях української еміграції – еміграційному уряді, переговорних комісіях та Раді Республіки у місті Тарнові. Основна увага приділена науковим здобуткам і громадській діяльності І. Фещенка-Чопівського. Підтверджується, що попри офіційну співпрацю із польською науковою спільнотою та військовим відомством він не поривав зв’язків із українською громадою Кракова та Катовіце. У роки Другої світової війни український вчений спочатку очолював Український допомоговий комітет, а згодом обласну філію Українського національного об’єднання.

Біографія автора

Іван Ковальчук, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Посилання

Аудиторія (Національний університет «Львівська політехніка»). –

– 22–28 жовтня.

Бабак О. Український вчений, громадський діяч І. А. Фещенко-

Чопівський / О. Бабак // Наукові записки. – Вип. 10. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2007. – С. 14–23.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА

СБ України), ф. 6, спр. 70713, 140 арк.

Гутник М. В. Розвиток металознавства в Україні у ХХ ст.:

персоналії [Електронний ресурс] / М. В. Гутник – Режим доступу : http://oaji.net/articles/2014/1052-1417435695.pdf

Імена [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://imenatv.com/heroes/chop.htm

Ореньчук О. Ю. Видатна роль Івана Фещенко-Чопівського в

українському державотворенні першої половини ХХ ст. / О. Ю. Ореньчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Держава та армія», 2008. – № 612. – С. 120–124.

Полонский Л. Г. Наследники славы железорудного производства

Житомирского Полесья / Л. Г. Полонский, Л. Ю. Ноник // Питання історії науки і техніки. – 2011. – № 2(18). – С. 19–34.

Прилуцький В. І. Андрій Лівицький / В. І. Прилуцький //

Енциклопедія історії України : в 10 т. / [голова редкол. В. А. Смолій]. – К. : Наукова думка, 2003– .– Т. 6 : Ла–Мі. – 2009. – С. 199–200.

Свобода (Джерзі Ситі і Нью-Йорк). – 1964. – 16 січня.

Срібняк І. В. Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-

українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-просвітницька діяльність (1919–1924 рр.) / І. В. Срібняк. – К. : Київ. держ. лінгв. ун-т., 2000. – 324 c.

Чопівська-Богун І. Життя гідне слави / І. Чопівська-Богун //

Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917–1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового походу)». – Житомир, 2006. – С. 103–109.

Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – К. :

Альтернативи, 2005. – 352 с.

Iwan Feszczenko-Czopiwski [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : https://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Feszczenko-Czopiwski

Номер

Розділ

КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ