ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Людмила Давидова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-3196-8351

Ключові слова:

видавнича діяльність, університетське видавництво, цифрові технології, електронна книга, інтернет-книгарня

Анотація

У статті проаналізовано видавничу діяльність університетів на
сучасному етапі, традиції наукового і навчального книговидання України і Польщі, а також необхідність активного використання цифрових технологій, публікації електронних версій книг і журналів для забезпечення конкурентоспроможності продукції видавництв вищих навчальних закладів.

Біографія автора

Людмила Давидова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант Інституту журналістики

Посилання

Бондар Ю. Видавнича справа в контексті українсько-польської

співпраці : від минулого – до сучасності / Ю. Бондар // Intermarum : історія, політика, культура. – 2014. – № 1. – С. 332–344.

Видавництво Львівської політехніки. – [Електронний ресурс] –

Режим доступу : http://vlp.com.ua. – Дата доступу : 20.11.2016.

Видавництво «Політехніка». – [Електронний ресурс] – Режим

доступу : http://www.print.kpi.ua/ index.php/shop.html. – Дата доступу : 20.11.2016.

Видавництво Українського католицького університету. –

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://press.ucu.edu.ua. – Дата доступу : 20.11.2016.

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». – [Електронний

ресурс] –Режим доступу : http://publish-ukma.kiev.ua/ua. – Дата доступу : 20.11.2016.

Водолазька С. Інноваційна репертуарна стратегія у світовому

книговиданні : цільові настанови і способи реалізації / С. Водолазька // Освіта регіону. – 2012. – № 1. – С. 225–228.

Водолазька С. Соціальні мережі як інноваційний спосіб просування та популяризації видавничої продукції / С. Водолазька // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. редактор М. С. Тимошик. – Число 1. – У 2-х ч. – Ч. 1 . – К.: КНУКІМ, 2013. – С. 30–34. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_1/vodolazka_s_v_sotsialni_merezhi_yak_innovatsiinyi_sposib.pdf. – Дата доступу: 18.05.2016.

Водолазька С. Традиції та інновації у світовому університетському книговиданні / С. Водолазька // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 3. – С. 15–18.

Зелінська Н. Наукова книга на книжковому ринку України : що

попереду? / Н. Зелінська // Реалії та перспективи українського книжкового ринку (Про інформаційний маркетинг. І не лише про нього…) : Зб. ст. – Львів : Аз-Арт, 1997. – С. 44–63.

Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні : на шляху до

перезавантаження / Н. Зелінська // Ученые записки Таврического

национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальная коммуникация». – Т. 21 (60). – 2008. – № 1. – С. 396–403. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://science.crimea.edu/zapiski/2008/filologiya/uch_21_1fn/zelinskaya. pdf. – Дата доступу: 4.02.2016.

Куньч З., Городиловська Г., Шмілик І. Риторика : підручник / З.

Куньч, Г. Городиловська, І. Шмілик. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с.

Пелікан Я. Ідея університету. Переосмислення / Я. Пелікан. – К. : Дух і літера, 2009. – 392 с.

Понеділок Г. Фізика електромагнітних явищ. Електро- і

магнітостатика / Г. Понеділок. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 464 с.

Сеник О. Проблеми і перспективи університетського книговидання : український та закордонний досвід / О. Сеник // Поліграфія і видавнича справа. – 2012. – № 4. – С. 34–39. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? I21 DBN=LINK&P21 DBN=UJRN&Z21 ID=&S21 REF=10&S21 CNR=20&S21 STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21 COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21 STR=Pivs_2012_4_8. – Дата доступу: 23.05.2016.

Grzybkowski A. Gotycka architektura murowana w Polsce / A.

Grzybkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 310 s.

Pysiak J. Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji

Kapetyngów / J. Pysiak. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu

Warszawskiego, 2012. – 472 s.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Dostęp :

http://www.wuj.pl. – Data dostępu : 20.11.2016.

Wydawnictwo UMCS. – Dostęp : http://wydawnictwo.umcs.lublin.pl. – Data dostępu : 20.11.2016.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. – Dostęp :

http://www.wuw.pl. – Data dostępu : 20.11.2016.

Ziemba A. Wspólnota rzeczy: sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380–1520 / A. Ziemba. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 986 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ