ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст.

Автор(и)

Ключові слова:

Овруцький деканат, Волинська губернія, католицизм, поляки, єзуїти, кармеліти, домініканці, августинці

Анотація

Спираючись на архівні документи, наукову літературу та матеріали
періодичної преси, автор досліджує і аналізує становище римо-католицької церкви на півночі Житомирщини. Визначено етапи становлення церкви, що було безпосередньо пов’язано з початком масового польського осадництва краю. Встановлено, що перші католицькі осередки на півночі Житомирського регіону було засновано ще в 1620–1640-х рр. Простежено появу та активність католицьких орденів домініканців, єзуїтів, кармелітів та августинців. Висвітлено збройні конфлікти представників православної околичної шляхти Овруччини з католицькими монахами. Розглянуто структуру Овруцького деканату Луцько-Житомирської дієцезії з адміністративно-територіальним поділом на парафії. Досліджено забезпеченість деканату кадрами духовенства і храмовими будівлями, охоплюваність деканатом населених пунктів, де компактно проживало римо-
католицьке населення.

Біографія автора

Антон Сичевський, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

кандидат історичних наук,
асистент кафедри історії України

Посилання

Державний архів Житомирської області (далі – Держархів

Житомирської обл.), ф. 118, оп. 14, спр. 24.

Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 3, спр. 37.

Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 4, спр. 168.

Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 6, спр. 1483.

Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 9, спр. 417.

Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 11, спр. 43.

Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 13, спр. 127.

Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 53, спр. 98.

Антонович В. Содержание актов об околичной шляхте / В.

Антонович // Архив Юго-Западной России, издаваемый временною коммиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Ч. IV: Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. – Т. I. – К. : Типография Е. Федорова, 1867. – С. 1 –62.

Батюшков П. Н. Памятники старины в западных губерниях

империи / П. Н. Батюшков. – Вып. III–IV. – Санкт-Петербург, 1869 г. – 16 с.

Братчиков А. Материалы для изследования Волынской губернии в статистическом, этнографическом, сельско-хозяйственном и других отношениях / А. Братчиков. – Вып. 2. – Житомир : Типография губернского правления, 1869. – 496.

Буравський О. А. Римо-католицька церква на Правобережній

Україні (кінець XVII – початок ХХ ст.): Монографія / О. А. Буравський. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 452 с.

Державний архів Житомирської області: Каталог метричних книг:

Римо-католицизм; греко-католицизм; лютеранство; іудаїзм. – Житомир : Вид- во «Волинь», 2010. – 172 с.

Жилюк С., Бойко Б. Релігійна політика царизму на Волині (1793–

рр.) / С. Жилюк, Б. Бойко. – Острог, 2010. – 228 с.

Кацемба Ю. Л. «Спогади...» чуднівчанина Генріха Жевуського / Ю. Л. Кацемба // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з міжнародною участю «Постаті землі Житомирської», 22–23 травня 2015 р. : наук. збірник. – Житомир : Мельник М. В., 2015. – С. 241–249.

Книга Овруцького замкового уряду 1678 р. Серія «Волинський

текст: пам‟ятки української мови». – Вип. 2. / Підгот. до вид. О. Ю. Макарова. 2013. – 244 с.

Сендульский А. Город Овруч / А. Сендульский // Волынские

епархиальные ведомости. – № 1. Часть неофициальная. – 1 января 1876 г. – С. 19.

Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и

приходов Волынской епархии. – Т. I : Уезды Житомирский, Новоград-Волынский и Овручский / Н. И. Теодорович. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1888. – 430 с.

Хитровська Ю. В. Організаційно-правове становище римо-

католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії: збірник наукових праць. – Вип. 30. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – С.26–42.

Шостак І. В. Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці XVIII – у

першій половині XIX ст. / І. В. Шостак. – Острог, 2005. – 200 с.

Яроцкий Я. В. Из Искорости в Народичи (Путевые заметки) / Я. В. Яроцкий // Памятная книга Волынской губернии на 1901 год. – Житомир, 1900. – Отдел. II. – С. 60-69.

Encyklopedyja powszechna. – T XX. – Warszawa : Druk S.

Orgelbranda, 1865. – 983 s.

Grzegorz UTH, o. Szkic historyczno-biograficzny zakonu

augustiańskiego w Polsce / Grzegorz UTH. – Kraków : Druk W. L. Anczyca i 1930. – 379 s.

Kopeć J. Dziennik Józefa Kopcia, brygadjera wоjsk Polskich, z

rozmaitych nót dorywczych sporządzony / J. Kopeć. – Berlin, 1863. – 262 c.

Krajewska H. Józef Kopeć / H. Krajewska // Polscy badacze Syberii. / Red. nau. Joanna Arvaniti. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna «Amalker», 2008. – C. 11 –12.

Oleksowicz B. Józef Kopeć / B. Oleksowicz [Електронний ресурс] //

Wirtualna biblioteka literatury polskiej. – Режим доступу :

http://literat.ug.edu.pl/autors/kopec.htm

Plug A. Cerkiew Św. Bazylego i kościół pojezuicki w Owruczu na

Wołyniu / A. Plug // Tygodnik Illustrowany. – № 181. – 14 marca 1863 r. – S. 97-98.

Radziszewski F. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznuch i prywatnych, tak niegdyś byłych jako i obecnie ustniejących w krajach dawną Polskę składających, a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Panstwa Rossyjskiego / F. Radziszewski. – Kraków : Druk Wł. L. Anczyca i Sp. – 1875. – 1 26 s.

Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów

słowiańskich. – T. VI. – Warszawa : Druk «Wieku», 1885. – 960 s.

Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów

słowiańskich. – T. VII. – Warszawa : Druk «Wieku», 1886. – 960 s.

Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów

słowiańskich. – T. ХІI. – Warszawa : Druk «Wieku», 1892. – 960 s.

Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów

słowiańskich. – T. ХІII. – Warszawa : Druk «Wieku», 1893. – 960 s.

Szczygielski W. Marek Jandołowicz / W. Szczygielski [Електронний

ресурс] // Internetowy Polski Słownik Biograficzny. – Режим доступу :

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/marek-jandolowicz

Wacław z Sulgostowa. O cudownych obrazach w Polsce

przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i Wacław z Sulgostowa. – Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki, 1902. – 846 s.

Wołyniak. Z przeszłości Karmelitów na Litwie i Rusi. – Część I /

Wołyniak. – Kraków, 1918. – 522 s.

Wołyniak. Wykaz klasztorów dominikańskich prowincyi Ruskiej. –

Część II / Wołyniak. – Kraków : Warszawa – Kraków – Lublin – Łodż – Poznań – Wilno – Zakopane, 1923. – 400 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ