ТОПОНІМІЧНІ ОБ’ЄКТИ В ІСТОРИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ ЧИ ЗАБУТТЯ?

Вікторія Олексіївна Венгерська

Анотація


Сфера історичної політики посідає помітне місце не лише у внутрішньодержавних процесах, значною мірою вона визначає й зміст зовнішньої політики. Намагання перетворити історію на інструмент реалізації політичних амбіцій стало ознакою нашого часу. Попри прогнози вчених та публіцистів про завершення ери національних держав, ми всі стали свідками посилення націоналістичних тенденцій. Наскільки важливим в подібних умовах посилення етноцентризму з боку так званих «титульних» націй є збереження традицій полікультурності, створення умов толерантного та доброзичливого співіснування представників різних етнічних груп? Яку роль у цих процесах посідає перейменування вулиць та створення нових/«старих»/«згаданих» місць пам’яті? Яку роль відіграють громади, а яку державні інституції в остаточному вирішенні питання перейменування вулиць та маркування топонімічних об’єктів? В статті пропонуються відповіді на поставлені питання,(хоча, деякі з них залишаються відкритими), розглядаються особливості реалізації комеморативних практик в Україні та Польщі.


Ключові слова


історична політика; історична пам’ять; Польща; Україна; топонімічні об’єкти; місця пам’яті

Повний текст:

PDF

Посилання


Ассман А. Форми та трансформація культурної памяті / Аляйда Ассман; пер. з нім. К.Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 440 с.

Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. / Алейда Ассман; пер. с нем. Бориса Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с. Електронний ресур. Режим доступу: http://www.nlobooks.ru/node/4345#sthash.KdGseEhL.dpufhttps://books.google.com.ua/books?id=dEmaBQAAQBAJ&pg=PP330&lpg=PP330&dq=травматические+места+памяти&source=bl&ots=

Ассман Ян. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.

Гайдай О. Кам’яний гість. Ленін у центральній Україні. – К.: К.І.С., 2017. – 278 с.

Житомир. Электронная еврейская энциклопедия. Електронний ресурс. Режим доступу: http://eleven.co.il/article/11572

Зашкільняк Л. О. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії / Л. О. Зашкільняк //Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. – 2006– 2007. – Вип. 15. – С. 855–862.

Зерній Ю. О. Ґенеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті / Ю. О. Зерній // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – С. 32–39.

Єкельчик С. Імперія пам’яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / С. Єкельчик. – К.: «Критика», 2008. – 304 с.

Калакура Я. С. Українознавство в обороні історичної пам’яті від фальсифікацій і спотворень / Я. С. Калакура // Фундатор сучасного українознавства: зб. наук. пр. ННДІУВІ. – К., 2011. – С. 78–86.

Касьянов Г. В. Історична політика 1990-х – поч. XX ст.: Україна і пострадянський простір / Г. В. Касьянов // Україна модерна: Націоналізм на сході Европи: число на пошану Романа Шпорлюка. 2014, № 21. Електронний ресурс. Режим доступу: http://uamoderna.com/images/archiv/21/UM-21-Kasianov.pdf.

Киридон А. М. Концепт «історична пам’ять»: варіативність дефініювання / А. М. Киридон // Україна – Європа – Світ. – Вип. 3. Серія: Історія. – 2009. – С.112–116.

Колесник І. І. Історична пам’ять та історіографія: архетипи взаємодії / І. І. Колесник // Історія – Ментальність – Ідентичність. Вип. ІV. Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХІ століття. – Львів, 2011. – С. 54–64.

Мєрошевський Ю. Російський «комплекс Польщі» і простір УЛБ / Ю. Мєрошевський// «Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців. Антологія текстів». – К.: Від. Дім «Києво-Могилянська академія», 2012. - C. 316-328.

Нагорна Л.П. Історична память: теорії, дискусії, рефлексії. – К., ІПіЕНД ім. І.Кураса НАН України, 2012. – 328 с.

Портнов А. Упражнения с историей по-украински / А. Портнов. – М.: ОГИ; Полит.ру; Мемориал, 2010. – 224 с.

Szacka B. Czas przeszly. Pamiec. Mit / B. Szacka. – Warszawa, 2006. – 238 s.

Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж. – М., СПб, 1999. – 328 с. 17. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс; Пер. с фр. и вступительная статья С.Н. Зенкина – М.: Новое издательство, 2007. – 348 с.

Хальбвакс М. Колективная и историческая память / М. Хальбвакс // Непорикосновенній запас. – 2005. – № 2-3. – С. 8-27.

Нalbwachs Morice, Le Memoire collective/Morice Нalbwachs, Paris Les Presses universitaires de France. – 1950. – 204 p.
Copyright (c) 2017 Вікторія Олексіївна Венгерська