ІСТОРІЯ ПОДІЛЛЯ В ПРАЦЯХ ПОЛЬСЬКИХ ВЧЕНИХ І КРАЄЗНАВЦІВ І ПОЛ. ХІХ СТ.

Яна Сергіївна Галецька

Анотація


Зроблено огляд досліджень Подільського краю у І пол. ХІХ ст. польськими вченими і краєзнавцями. Аналізуються найголовніші праці та концептуальні засади авторів, про окремих з них подаються біографічні відомості. Розглянуто внесок польських вчених у закладення підвалин сучасного краєзнавства. Ці дослідження подільського регіону ними проводилися в рамках романтичної історіографії, яка була панівною у європейській історичній науці І пол. ХІХ ст., та на обмеженій джерельній базі. Польські історики українознавці своїми працями значно збагатили археографічну базу, раритетним фактичним матеріалом поповнили регіональну історію, зокрема й Поділля. Польські науковці започаткували розгляд історії Поділля як невід’ємної частини Польської держави, що суперечить національним інтересам українського народу та української історичної науки.

Ключові слова


Поділля; польські вчені; польські краєзнавці; дослдіження

Повний текст:

PDF (Polski) PDF (English) PDF

Посилання


Державний архів Хмельницької області (далі – ДАХО). Ф. 685. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 5-6.

ДАХО. Ф. 717. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 88.

Баженов Л. В. Alma mater подільського краєзнавства (Місто Кам’янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть): наукове видання. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. 416 с.

Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Бібліографія. Хмельницький: Доля, 1995. 256 с.

Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993. 480 с.

Ярмошик І. І. Польська історіографія 1800–1939 рр. суспільнополітичного і культурно-духовного розвитку Волині. Житомир: Володимир, 2010. 512 с.

Marczynsky W. Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie gubernii Podolskiej: w 3 t. Wilno, 1820. T.1. 350s, 1821. T.2. 302s.; 1823. T.3. 316 s.

Niemczewicz J. U. Pamiętniki czasów moich. Warszawa, 1957. T. 1. 360 s.

Баженов Л. В., Баженова С. Е. Олександр Пшездзецький – історик і археограф України та Польщі XIX ст. Питання історії України: збірник наукових праць. Т. 5. Чернівці, 2002. С. 36–41.

Климчук А.-А. Олександр Пшездецький – видатний дослідник Волині і Поділля. Місто Хмельницький в контексті історії України. Хмельницький, 2011. С. 115–119.

Кошель О. М. Вавжинець Марчинський – один з перших дослідників історії Поділля в ХІХ столітті. Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. С. 548–551.

Портнов А. Час відкритих можливостей: польські мемуаристи першої третини XIX ст. про населення включених до Російської імперії областей колишньої Речі Посполитої. Confraternitas. Львів, 2006–2007. С.438–446.

Холковська Т. Ю. Географічні дослідження Поділля у працях польських вчених ХІХ сторіччя. Історія української географії та картографії. Частина І: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. Тернопіль, 2007. С. 50–52.

Холковська Т. Ю. Польський дослідник Поділля Вавжинець Марчинський та його «Статистично-топографічний і історичний опис Подільської губернії». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 183 Серія: Географія. 2011. Вип. 22. Вінниця, 2011. С. 96–99.

Лісевич І. Т. Нємцевич Юліан-Урсин // Енциклопедія історії України: електрон. версія: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2010. 728 с. URL: http://www.history.org.ua/ ?termin=Niemtsevych_Y (дата звернення: 17.11.2017).

Юліан-Урсин Нємцевич // Вікіпедія: електрон. версія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Юліан_ Урсин_ Нємцевич (дата звернення: 17.11.2017)

Ярмошик І. Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездзєцького (1814–1871 рр.) // Часопис української історії: електрон. версія. Київ, 2010. Вип. 17. URL:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Yarmoshyk_Ivan/Istoriia_Volyni_v_doslidzhenniakh_

polskoho_istoryka_Oleksandra_Pshezdzietskoho_1814__1871_rr.pdf (дата звернення: 17. 11.2017)
Copyright (c) 2017 Яна Сергіївна Галецька