ПОЗИТИВІЗМ ТА ПЕСИМІЗМ У СИНТЕЗІ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО «DZIEJE POLSKI W ZARYSIE» (1879)

Лілія Ігорівна Ковшун

Анотація


В історіографічному дискурсі польський історик Міхал Бобжинський, як представник краківської історичної школи, отримав імідж песиміста та консерватора. У своїй статті автор аналізує погляди Міхала Бобжинського, висвітлені в синтезі «Dziejе Polski w zarysie» (1879), які могли стати причиною звинувачень в песимізмі, а також знаходить прояви позитивістської наукової методології, що свідчать про історіографічне новаторство Бобжинського та методологічний еклектизм, який не був характерний для його попередників з краківської історичної школи. Ключові слова: Міхал Бобжинський, польська історіографія кін. ХІХ ст.,

Ключові слова


краківська історична школа; консерватизм; позитивізм; песимізм в історичній науці

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamus Jan. O stanowisku Bobrzyńskiego w dziejopisarstwie polskim / J. Adamus // Odbitka z «Przewodnika Historyczno-Prawnego. Rocznik V». – Lwów: Pierwsza związkowa drukarnia we Lwowie, 1937. – 16 s.

Bobrzyński Michał. Dzieje Polski w zarysie. ‒ Warszawa: Gebethner i Wolff, 1879. – 495 s.

Bobrzyński Michał. Dzieje Polski w zarysie/ Wyd. 3, zwiększone. – T.1. –– Warszawa: Gebethner i Wolff, 1887. – 376 s.

Bobrzyński Michał. Szkice i studja historyczne. – T. 1. – Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922. – XIII, 257 s.

Grabski Andrzej Feliks. Orientacje polskiej myśli historycznej: Studia i rozważania. ‒ Warszawa: PWN, 1972. ‒ 430 s.

Handelsman Marceli. Bobrzyński jako uczony / M. Handesman // Przegłąd Historyczny. – Seria II, T.13 (T.33). – Warszawa: Rynek Starego miasta 31, 1936. – S. 341–361.

Janion Maria. Romantyzm: Studia o ideach i stylu. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 361 s.

Kozak Stefan. Hajdamaczyzna // Słownik literatury polskiej XIX wieku / Pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław - Warszawa - Kraków, 1991. – S. 440-444.

Łazuga Waldemar. Michał Bobrzyński: myśl historyczna a działalność polityczna. – Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1982. – 278 s.

Maternicki Jerzy. Historia i historycy: studia i szkice historiograficzne. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – 294 s.

Skrzypek Andrzej. Michał Bobrzyński jako organizator nauki i wydawca ródeł // Kwartalnik Historyczny. – Nr 3, 1978. – S. 643-656.

Słownik Języka Polskiego. – T.2. H-M. / Pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego, Władysława Niedzwiedzkiego. – Warszawa, 1902. – 1074 s.

Smoleński Władysław. Szkoły historyczne w Polsce: Główne kierunki poglądów na przeszłość. – Warszawa, 1898. – 160 s.

Sobieski Wacław. Optymizm i pesymizm w historiografii polskiej // Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 1775-1918 / Red. M.H. Serejski. – Warszawa: PWN, 1963. – S. 560-579.

Wierzbicki Andrzej. Historiografia polska doby romantyzmu. – Wrocław, 1999. – 497 s.
Copyright (c) 2017 Лілія Ігорівна Ковшун