ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Людмила Вікторівна Гуцало

Анотація


Стаття присвячена вивченню історії Великої війни сучасними українськими істориками. Сучасна вітчизняна історіографія набуває все більш різноманітного характеру як за предметом дослідження, так і за використаними методами. Українська історіографія на сьогодні налічує сотні праць, присвячених різним аспектам проблеми «Перша світова війна і Україна», написаних часто з різних методологічних позицій, із різною науковою вартістю та новизною. Упродовж останніх десятиліть історики зробили чимало у вивченні становища українських земель у роки Першої світової війни, а створений ними фундамент повинен стати гарною основою для подальших досліджень.

Ключові слова


Перша світова війна; історіографія; українське питання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Г. Волинь у Першій світовій війні: актуальні питання історії та історіографії / Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі: Науковий збірник. – Випуск 58. Матеріали 58 Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт.

Маневичі, 5-6 липня 2016 року. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. – Луцьк, 2016. – С.3-8.

Ботушанський В. Джерела Державного архіву Чернівецької області до вивчення подій Першої світової війни на Буковині / В. Ботушанський // Питання історії України.– 2014. – Т.17. – С. 178-183.– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_30 –

Буковина в роки Першої світової війни 1914-1918 рр.: Документи / Упорядкування, передмова, коментарі, переклад з німецької і російської мов В.М.Ботушанського. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 356 с.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х книгах. – Кн.1: Історичні нариси / Упорядн. О. Реєнт; Ред. кол.: В. А. Смолій (голова). НАН України. Інститут історії України. – К.: ТОВ Вид-во «КЛІО», 2014. – 784 с.; Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х книгах. – Кн. 2: Мовою документів і свідчень / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. П. Реєнт (відп. ред.), О. Ю.

Кирієнко (відп. секр.) та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К.: ТОВ Вид-во «КЛІО», 2015. – 800 с.

Великочий В. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-1919 рр.: [монографія] / В. Великочий. – Івано-Франківськ: Вид.-дизайн. відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2009. – 812 с.

Венгерська В. Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії / В. Венгерська // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 73. – С. 15-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_7; Венгерська В. Світова війна як

індикатор процесу формування націй (на прикладі українців АвстроУгорської та Російської імперій) / В. Венгерська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». – Вип. 23, 2009. – С. 40-48.

Венгерська В. «Українське питання» напередодні та в умовах Першої світової війни / В. Венгерська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2014. – Вип. 3. – С. 8-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2014_3_4

Головченко В. І. Українське питання в роки Першої світової війни: монографія / В. І. Головченко, В. Ф. Солдатенко; НАН України, Ін-т політ. І етнонац. дослідж. імені І. Ф. Кураса. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 448 с.

Гусєв В. Україна в Першій світовій війні: між Сциллою і Харибдою / В. Гусєв // zn,ua. – 2014. –18 липня. – Режим доступу: https://dt.ua/history/ukrayina-v-pershiy-svitoviy-viyni-mizh-scilloyu-iharibdoyu-_.html

Дем’янюк О. Й. Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії у 1914-1921 роках / О. Й. Дем’янюк. – Луцьк : Твердиня, 2011 . – 320 с.

Дем’янюк О. Військове протистояння на території Волинської губернії на початковому етапі Першої світової війни / О. Дем’янюк // Матеріали Всеукр. наук. військ.-істор. конф. «Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини» – м. Київ, 15 березня 2012 р.: Наук. зб. / Відпов. редак.

Мороз І. В., Денисюк Ж.З., Пилявець І. Р., Горєлов В. І. – К., 2012. – С.288- 291; Дем’янюк О. Перебіг військово-політичних подій на території Волині восени 1919 року / О. Дем’янюк // Воєнна історія. – 2012. – № 1. – С. 5-12; Дем’янюк О. Й. Особливості входження західноволинських повітів до театру бойових дій Першої світової війни (1914 р.) / О. Й. Дем’янюк // Військовонауковий вісник. – 2013. – Випуск 19. – С. 63-75; Дем’янюк О. Волинь у військово-політичних планах мілітарних блоків у 1914 р. / О. Дем’янюк // Волинь напередодні Першої світової війни : Наук. зб. М-ли наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23 жовтня 2013 р.). – Луцьк : ЛПК, 2013. – С. 35-44; Дем’янюк О. Й. Розгортання бойових дій на території Волинської губернії у 1915 р. / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2013. – Випуск 20. – С. 40-51; Дем’янюк О. Й. Перша світова війна на Волині: історіографія

проблеми / О. Й. Дем’янюк // Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події): Зб. м-лів Міжнарод. наук. форуму (м. Львів, 26–28 червня 2014 р.). – Львів : АСВ, 2014. – С. 6-8; Дем’янюк О. Й. Волинська губернія у всеросійських військовопідготовчих процесах напередодні Першої світової війни: документознавчий аспект / О. Й. Дем’янюк // Військовонауковий вісник. – 2014. – Випуск 21. – С. 15-26.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія під час Першої світової війни: вивчаючи історію рідного краю / О. Й. Дем’янюк. – Луцьк : Твердиня, 2011 . – 320 с.

Донік О. М. Громадська благодійність в Україні в роки Першої світової війни / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. ст. – К.: Інститут історії України НАН України. – 2005. – Вип. ІХ. – С. 61-86; Донік О. М. Діяльність громадських організацій і товариств у справі допомоги військовим та цивільному населенню в Україні у роки

Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. ст. – К.: Інститут історії України НАН України. – 2002. – Вип. ІV. – С. 155-182.

Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914 – 1918 рр.): монографія / Л. М. Жванко. – X.: Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – 568 с.

Жванко Л. Беженство Первой мировой войны: украинские акценты (Любовь Жванко) // Мировые войны в истории человечества (к 100-летию начала Первой и 75-летию начала Второй мировых войн): монография / [Троян С.С., Головко Н. Л., Фисанов В.П. и др.]; науч. ред. С. С. Троян. – К.: Ника-Центр, 2016. – 256 с.

Загребельна Н. І. Провідні гуманітарні громадські організації в Україні у період Першої світової війни: створення, структура, соціальна база, джерела фінансування / Н. І. Загребельна // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. ст. – К.: Інститут історії України НАН України. – 2003. – Вип. VI. – С. 255–269; Загребельна Н. Велика війна: українство і благодійність (1914 – 1917 рр.) / Н. Загребельна, І. Коляда. – К.: Ін-т історії

України НАН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 193 с.

Заполовський В. Буковина в останній війні Австро-Угорщини. – Чернівці: Золоті литаври. – 2003. – 284 с.

Зеркаль М. М. Перша світова війна і Україна: історіографія проблеми / М. М. Зеркаль // Історичний архів. – 2015. – Вип. 14. – С. 158-166. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2015_14_25

Зінько Ю. А. Поділля в роки Першої світової війни у спогадах В. Приходька / Ю. Зінько, О.Кравчук // Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 350 c.

Калитко С. Л. Карні експедиції на Поділлі в 1917 – навесні 1918 рр. та участь в них австро-угорської армії / С. Л. Калитко // Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 350 c.

Камчала В. Проблема біженців на Лівобережній Україні під час Першої світової війни / Вікторія Камчала // Київ. старовина. – 2011. – № 4. – С. 97–107.

Клименко Т. А. Черкащина в роки Першої світової війни / Т. А. Клименко // Архіви України. – 2014. № 4-5. – С.5-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_4-5_2

Кривошина Б. М. Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія [Текст]: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Богдан Михайлович Кривошина; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2004. – 20 с.; Кривошина Б. М. Воєнні дії на українських землях у 1914-1916 рр. у сучасній вітчизняній історіографії / Б. М. Кривошина // Військовонауковий вісник. – Львів: ЛВІ, 2005. – Вип. 7. – С. 103-117.

Купченко В. П. Київ у Першій світовій війні (за документами Державного архіву міста Києва) / В. П. Купченко, Ж. І. Серга // Архіви України. – 2014. – № 4-5. – С. 24-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_4-5_3

Кураєв О. Політика Центральних держав щодо українського чинника у Першій світовій війні / О. Кураєв // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 73-87.

Кучера І. В. Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині у 1914 – 1917 рр. : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / І. В. Кучера. – Чернівці, 2005. – 20 с.

Кушко І. С. Становище сільського господарства Східного Поділля в роки Першої світової війни / І. С. Кушко, І. М. Романюк // Народи світу іВелика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 350 c.

Лазанська Т. І. Становище біженців в роки першої світової війни / Т.І.Лазанська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – Вип. ХVІ. – С. 196-240.

Лазанська Т. І. Німці-виселенці українських губерній у роки Першої світової війни / Т. І. Лазанська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. ст. – Вип. 4. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. – С. 84-110.

Литвин В. М. Україна: доба війн і революцій (1914-1920): могографія / В. М.Литвин. – К.: Альтернативи, 2003. – 486 с.; Литвин В. М. Україна у війнах і революціях ХХ ст., 1914-1945 роки / В. М. Литвин; Ін-т історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2012. – 397 с. ; Литвин В. М. Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна / В.М. Литвин; відп. ред. В. А. Смолій; Ін-т історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2014. – 452 с.

Лозинський А. Ф. Про роль і значення сучасної української історіографії в дослідженні питань Першої світової війни / А. Ф. Лозинський. – Молодий вчений. – № 1 (41) січень. – 2017. – С. 93-96.

Мазур О. Я. Українське питання в політиці провідних держав напередодні Великої війни (1914–1918 рр.) / О. Я. Мазур, І. В. Баран // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – 2014. – № 784. – С. 70-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2014_784_13.

Масіян Н. Б. Буковина напередодні окупації (за документами Державного архіву Чернівецької області). / Н. Б. Масіян // Архіви України. – 2014. – № 4-5. – С. 42-50.– Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_4-5_5

Мельничук О. А. Події Першої світової війни та національновизвольних змагань 1917-1921 рр. на Поділлі (за спогадами І. Д. Юрченка) / О. А. Мельничук // Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 350 c.

Мягкий І. М. Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) / І. М.Мягкий // Архіви України. – 2014. – № 4-5. – С. 51-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_4-5_6.

Пасюк І. Воєнні дії на Волині 1916-1919 рр. в спогадах Маннергейма та його сучасників / І. М. Пасюк. – Луцьк : Волинські старожитності, 2011. – 76 с.

Реєнт О. П. Перша світова війна і наслідки геополітичних катаклізмів початку ХХ ст. для України / О. П. Реєнт // Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 350 c.

Реєнт О. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз / О. Реєнт, Б. Янишин // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – С. 3-37; Реєнт О. Велика війна 1914-1918 рр. у сучасній українській історіографії / О. Реєнт, Б. Янишин // Український історичний журнал. – 2014. – №3. – С. 4-21.

Сердюк О. В. Біженство в Україні під час Першої світової війни / О. В. Сердюк // Проблеми історії України ХІХ – початок ХХ ст. – К., 2002. – Вип. IV. – С. 111–132.

Скавронський П. Перша світова війна на Волині в спогадах та оцінках Антона Денікіна / П. Скавронський // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі: Науковий збірник. – Випуск 58. Матеріали 58 Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. Маневичі, 5-6 липня 2016 року. Упор. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. – Луцьк, 2016. – с. 41-

Трофимович В. В. Українське і польське питання у планах Габсбургів на початку Першої світової війни / В. В. Трофимович // Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події). Збірка матеріалів міжнародного наукового форуму 26-28 червня 2014 р. – Львів: АВС, 2014 . – С.9-11; Трофимович В. Український і польський чинники в політиці АвстроУгорщини у 1914 році / В. Трофимович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – 2015. – Вип. 24 – С.144-152.
Copyright (c) 2017 Людмила Вікторівна Гуцало