РЕКРУТСЬКА ПОВИННІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПОКАРАННЯ РОСІЙСЬКИМ САМОДЕРЖАВСТВОМ ПОЛЯКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЬ У ПОВСТАННЯХ 1830–1831 ТА 1863 РОКІВ

Анатолій Григорович Філінюк, Сергій Антонович Сидорук

Анотація


У статті зосереджена увага на тому, що після анексії Правобережної України в 1793–1795 рр. до складу Російської імперії поляки, як і її корінні мешканці, попали в смугу складного суспільного життя. Більшість шляхти, передусім безземельної, яка не змогла своєчасно їх надати і втратила доступ у дворянський стан, поповнила ряди однодворців або через бідність і неосвіченість перейшла в селянський стан, відтак поповнила податний стан й змушена була виконувати рекрутську повинність. Вона стала соціальною базою для наповнення народного ополчення в 1806 і 1812 рр. та під час Кримської війни 1853–1856 рр. Значна кількість польської шляхти була покарана солдатською службою за участь у повстаннях 1830–1831 та 1863–1864 рр. Таких рекрутів, як правило, відправляли за межі Правобережжя і України, наприклад, в Окремий Сибірський та Окремий Кавказький корпуси.

Ключові слова


Поляки; шляхта; Правобережна Україна; повстання; участь; покарання; рекрутська повинність

Повний текст:

PDF

Посилання


ЦДІА України в Києві, ф. 193, оп 1, т. 5, спр. 109, арк. 34зв.

ЦДІА України в Києві, ф. 210, оп. 2, спр. 27, арк.3-5.

ПСЗРИ-1. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. – Т. 23. – № 17250. – С. 555.

ПСЗРИ-1. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. – Т. 30. – № 22982. – С. 200-201.

ПСЗРИ-1. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. – Т. 30. – № 23872. – С. 1177-1178.

ПСЗРИ-2. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1832. – Т. 7. – № 4677. – С. 501-561.

ПСЗРИ-2. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1835. – Т. 9. – № 6887. – С. 206.

ПСЗРИ-2. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1835. – Т. 9. – № 7249. – С. 688; Там само. – Т. 11. – № 9445. – С. 851; Там само. – Т. 12. – № 10444. – С. 646; Там само. – Т. 13. – № 11380. – С. 2; Там само. – Т. 15. – № 13634. – С. 466-467; Там само. – Т. 16. – № 14731. – С. 756; Там само. – Т. 17. – № 15842. – С. 760.

ПСЗРИ-2. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1843. – Т. 18. – № 17028. – С. 459; Там само. – Т. 19. – № 18072. – С. 445; Там само. – Т. 20. – Ч. 1. – № 18697. – С. 166; Там само. – Т. 20. – Ч. 2. – № 19425. – С. 98-99; Там само. – Т. 21. – № 20470. – С. 318-319; Там само. – Т. 22. – Ч. 1. – № 21509. – С. 697; Там само. – Т. 23. – Ч. 1. – № 22449. – С. 480; Там само. – Т. 24. – Ч. 1. – № 23110. – С. 167-168; Там само. – Т. 26. – Ч. 1. – № 25304. – С. 409-410; Там само. – Т. 27. – Ч. 1. – № 26460. – С. 481; Там само. – Т. 28. – Ч. 1. – № 27433. – С. 355-356.

Свод законов Российской империи, повелением гос. имп. Николая Павловича составленный. Изд. 1832 г.: В 15 т., Т. 4: Свод уставов о повинностях рекрутской и земских. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1832. – С. 235-278.

Советская историческая энциклопедия / гл. ред. Е. М. Жуков]. – Москва: Советская энциклопедия, 1968. – Т. 11: Пергам-Ренувен. – 512 с.

Столетие Военного министерства. 1802–1902. Главный штаб. Исторический очерк. Комплектование войск в царствование императора Николая I. – Т. 4. – Ч. 2. – Кн. 1. – Отд. 2. – Санкт-Петербург, 1907. – 330 с.

Свод законов Российской империи, издания 1857 г. – Т. 4: Уставы о повинностях. – Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1857. – 798 [2] с.

Баженов Л. В. Восстание 1830–1831 годов на Правобережной Украине: автореф. дис. на соискание науч. степени к. ист. н.: спец. 07.00.02 всемирная история / Л. В. Баженов. – К., 1974. – 20 с.

Баженов Л. В. Восстание 1830–1831 гг. на Правобережной Украине: дисс. канд. ист. наук: спец. 07.00.02 всемирная история / Баженов Лев Васильевич. – К., 1973. – 190 с.

Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні. 1793–1830 рр. / Даніель Бовуа; перекл. з фр. Зої Борисюк. – Львів: Кальварія, 2007. – 296 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863) / Даніель Бовуа. – К. : ІНТЕЛ, 1996. – 415 с.

Боголюбов А. А. Пятигорск в воспоминаниях польских писателей и путешественников XVIII – XX вв. / А. А. Боголюбов // Поляки в России: эпохи и судьбы. Краснодар: Кубан. гос. ун-т; Парабеллум, 2009. – С. 123-128.

Буравський О. Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830–1831 рр. / О. Буравський // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 84. – С. 31-35.

Горелов В. Н. «В условиях воинской дисциплины не представляли особой опасности» / В. Н. Горелов // Военно-ист. журнал. – 2014. – № 2 // http://history.milportal.ru/2014/03/v-usloviyax-voinskoj-discipliny-nepredstavlyali-osoboj-opasnosti/.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польще (ХІХ – начало ХХ в.) / Л. Е. Горизонтов. – Москва: Индрик, 1999. – 272 с.

Дьяков В. А. Карательная политика царизма по отношению к католическому духовенству (1832–1855) / В. А. Дьяков // URL: http://krotov.info/history/19/1840/dyakov1996.htm.

Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. / А. М. Зайончковский. – Санкт-Петербург: Полигон, 2002. – 928 с.

Зашкільняк Л. О. Польське повстання 1830–1831 / Л. О. Зашкільняк // URL: http://www.history.org.ua/?termin=Polske_povstannia_1830/.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: З найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: Вид-во Львів. нац. ун-та ім І. Франка, 2002. – 759 с.

Зваричук Е. О. Римо-католицька церква на Поділлі кінця ХVІІІ – початку ХХ ст: економічний, суспільний та культурний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – історія України / Е. О. Зваричук. – Чернівці, 2005. – 22 с.

Земський Ю. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ століття / Юрій Земський. – Хмельницький, 2011. – 350 с.

Кругов А. И. Поляки в кавказской войне: Pro et contra / А. И. Кругов, М. В. Нечитайлов // Поляки в России: эпохи и судьбы. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т; Парабеллум, 2009. – С. 149-154.

Лисенко С. Правобережна шляхта (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) / С. Лисенко, Є. Чернецький. – Біла Церква: Вид-во ТОСК, 2002. – 398 с.

Марахов Г. И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине / Г. И. Марахов. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1967. – 251 с.

Маркова О. П. Восточный кризис 30-х – начала 40-х годов прошлого века и движение мюридизма / О. П. Маркова // Исторические записки. – 1953. – Т. 42. – С. 202-235.

Мозговий І. Січневе повстання в Польщі й Україна / І. Мозговий // URL: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13101/1.

Польское восстание 1863 года на Правобережной Украине // URL: http://cyclowiki.org/wiki/_Правобережной _Украине.

Порада А. М. Поляки на Кавказе / А. М. Порада // Российско-польский альманах. – Ставрополь; Волгоград; Пятигорск, 2006. – Вып. 1. – С. 10-17.

Поляки в кавказской войне 1817–1864 гг. Малоизвестные страницы истории: учеб. // Из исторических хроник ХІХ века. – 2009. – № 12 // URL: http://apple-tour.ru/uchebnik/polyaki-v-kavkazskoj-vojne-1817-1864-gg/.

Сидорук С. А. Проблема рекрутської повинності мешканців Правобережної України в законодавчих і нормативних актах Повного зібрання законів Російської імперії / С. А. Сидорук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Вип. 6. – В 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, ред.-видав. відділ, 2007. – Т. 1. – С. 8-10.

Смирнов А. Ф. Революционные связи народов России и Польши. 30–60 годы XIX века / А. Ф. Смирнов. – Москва: Изд-во социальноэкономической литературы, 1962. – 425 с.

Хотеев А. Восстание 1863 года и политика “русификации” / А. Хотеев // URL: http://www.sobor.by/1863.php.

Caban W. Badania nad stosunkami polsko-rosyjskimi XIX wieku w środowisku kieleckich historyków / Wiesław Caban, Stanisław Wiech // URL:

http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/articles/RIESW_1732-1395_13-1-245.pdf.
Copyright (c) 2017 Анатолій Григорович Філінюк, Сергій Антонович Сидорук