МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ОКОЛИЧНОЇ ШЛЯХТИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ с. ЗАБРІДДЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Вікторія Сергіївна Панченко

Анотація


У статті розглянуто ментальні та культурні особливості околичної шляхти Правобережної України як унікального феномену західного транскультурного регіону. На основі залучення широкого кола джерел автор робить висновок про специфічність та неповторність місцевої шляхетської культури, для представників якої були притаманні замкнутість, клановість, високий рівень розвитку ремесел, працелюбність, своєрідна система цінностей та ідеалів.

Ключові слова


шляхетська культура; околичні шляхтичі; ментальність; Правобережна Україна; Російська імперія

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний історичний архів України в м. Київ (далі – ЦДІАК України), ф. 442, оп 1, спр. 3008.

ЦДІАК України, ф.442, оп 1, спр. 7965.

Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської обл.), ф. 118, оп. 14, спр. 27.

Антонович В. Б. О содержании актов об околичной шляхте / В. Б. Антонович // Архив Юго-Западной России. – Ч.4. – Т.1. – К., 1867. – 263 с.

Бардах Ю. История государства и права Польши / Ю. Бардах. – М., 1980. – 397 с.

Билютенко Е. Заметки о происхождении жанра шляхетской гавэнды в польськой прозе 1831-1863 гг. / Е. Билютенко // Od strony kresow. Studia I szkice: Prace monograficzne. – 1994. – № 173. – C. 33-38.

Билютенко Е. О жанре гавэнды в прозе Генриха Жевуского / Е. Билютенко // Шануючы спадчыиу Карскага: Материалы Третьих Карских чтений. – Гродно, 1992. – 347 с. – С. 162-166.

Билютенко Е. И. Романтическая шляхетская гавэнда в польськой прозе 1830-1863 годов (генезис, идейно-художественное своеобразие): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд филолог. наук; спец.: 10.01.05 «Литература народов зарубежных стран» / Е. И. Билютенко. – Минск, 1998. – 25 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863) / Д. Бовуа. – К., 1996. – 543 с.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793–1830 рр. / Д. Бовуа. – Львів, 2007. – 296 с.

Боплан Г.Л. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Трансільванії разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Г. Л. Боплан. – К.,1990. – 198 с.

Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. А. Буравський. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.

Васянович О. Релігійне життя околичної шляхти Житомирщини (за матеріалами роду Меленівських): [Електронний ресурс] / О. Васянович. – Режим доступу: http://www.etnolog.org.ua/index.php?option= com_content&task=view&id=106

Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / М. С. Грушевський. – Т. 5: Серія «Історичні студії та розвідки (1888 – 1896)» – Львів, 2003. – 394 с.

Градовський П. М. Історія Забрідської церкви на Житомирщині / П. М. Градовський. – Житомир, 2002. – 35 с.

Градовський П. М. Селянські заробітки / П. М. Градовський // Миле серцю Забріддя, колиско моя… - Житомир: «Полісся», 2006. – 127 с. – С. 3

Градовський П. М. Сільські ремесла / П. М. Градовський // Миле серцю Забріддя, колиско моя… - Житомир: «Полісся», 2006. – 127 с. – С. 38-39.

Дыбковска А. История Польши с древнейших времен / А. Дыбковска. – М., 1986. – 276 с.

Забріддя // Історія міст і сіл УРСР. Житомирська область. – Київ, 1973. – 1068 с. – С. 658.

Заневский С. В. Католическая церковь и проблема самоидентификации шляхты Западных губерний Российской империи (в исторической полемике второй половины ХIХ в.): [Электронный ресурс] / С. В. Заневский. – Режим доступа: http://churchby.info/rus/523

Зашкільняк Л.О. Історія Польщі / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Львів, 2002 – 353 с.

Карнович Е. П. Очерки и рассказы из старинного быта Польши / Е. П. Карнович. – СПб, 1873. – 348 с.

Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли / П.Г. Клепатский.– Т. 1: Литовский период. – Одесса, 1912. – 86 с.

Лутай М. Поляки на Волині / М. Лутай // Кожному мила своя сторона. Ч. 2: краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю / Упоряд. Л. І. Бондарчук, Л. С. Демченко. – К.: «Аверо», 1998. – 312 с. – С. 167-175.

Манусевич О.Я. Нариси з історії Польщі / О. Я. Манусевич. – К., 1954. – 326 с.

Мельник Л. Околична шляхта Центрального Полісся: особливості весільного ритуалу: [Електронний ресурс] / Л. Мельник. – Режим доступу: http://www.polissya.eu/2009/06/vesilni-obrjady-pisnivitannya.html#ixzz2IO4AfeMjІЦПолісся

Миллер А.И. Очерк польской истории (Х в. – 1918 г.) / А. И. Миллер // Преподавание истории в школе. – 1990. – № 1. – С. 35

«Молода Польща» («Mloda Polska»): [Електронний ресурс] // Словник літературознавчих термінів / В. Лесин, О. Пулинець. – К.: Радянська школа, 1971. – 360 с. – Режим доступу: www.ukrlit.vn.ua

Нарбут М. Б. Люди Великого Княжества. Шляхта околичная: [Электронный ресурс] / М. Б. Нарбут. – Режим доступа: http://www.petergen.com/lwk/szlachta/szlazasc.shtml

Несен І. Околична шляхта Центрального Полісся: особливості весільного ритуалу: [Електронний ресурс] / І. Несен. – Режим доступу: http://www.polissya.eu/2009/06/vesilni-obrjady-pisnivitannya.html#ixzz2IO4AfeMj ІЦ Полісся 31.Подолянко В. История польской литературы / В. Подолянко. – М., 1969. – Т. 2. – 389 с.

Польская литература 1848-1863-х годов // История всемирной литературы / под ред. В. Крашенникова. – М., 1986. – 386 с. – С. 221-228.

Потоцький В. Шляхта. Честь та гонор: міфи, факти, коментарі / В. Потоцький, В. Семененко. – Х.: ВД «Школа», 2014. – 672 с.

Свербигуз В. Старосвітське панство / В. Свербигуз – Варшава, 1999. – 189 с.

Сухомлинов О. М. «Молода Польща» як анти позитивістська альтернатива: специфіка еволюції літературного процесу / О. М. Сухомлинов // Актуальні проблеми словянської філології. – 2007. - № 10. – С. 143-148.

Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии / Н.И. Теодорович. – Почаев, 1888. – 288 с.

Токть С. М. Минская шляхта в Беларусии и Сибири: [Электронный ресурс] / С.М. Токть, А.А. Крих. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/minskaya-shlyahta-v-belarusi-isibiri#ixzz3gVcTFkaq

Указ императора Николая II от 17 апреля 1905 г. «Об утверждении начал веротерпимости» // Волынские епархиальные ведомости. – 1905. – №14. – С. 211.

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінціXVIII – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і соціальної трансформації / А. Г. Філінюк. – Камянець-Подільський, 2010. – 728 с.

Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / И. Фундуклей. – СПб, 1852. – 596 с.

Черв'як К. Шляхта околична на Коростенщині / К. Черв'як. – К., 1927. – 173 с.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. Волинь і Центральна Україна / Н. Яковенко. – К., 2008. – 757 с.

Antoni J. (A. Rolle) Dzieje szlachty okolicznej w Owruckim powiecie // Biblioteka Warszawska, 1881. – T. 2. – S. 19–39, 183, 352–367.

Podraza-Kwiatkowska M. Literatura Młodey Polski / M. Podraza-Kwiatkowska. – Warszawa, 1992. – 352 s.

Rychlikowa I. Declasacja drobnej szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim. Spor o «Pulapke na szlachte» Daniela Beauvois // Przeglad Historyczny. – 1988. – T. 79. – Z. 1. – S. 121–147.

Wyka K. Modernizm Polski / K. Wyka. - Krakow, 1959. – 340 s.
Copyright (c) 2017 Вікторія Сергіївна Панченко