Богдан Осадчук: життя і діяльність українського полонофіла

Юрій Іванович Шаповал

Анотація


У статті розглядається життя та діяльність журналіста й дослідника Богдана Осадчука (1920–2011), його значущість для зміцнення польсько-українських відносин у 1950–2000-х рр., співпраця з Єжи Гедройцем, головним редактором емігрантського журналу «Культура». Наголошено, що Богдан Осадчук виріс і виховувався в мультикультурному середовищі. Йому вдалося поєднати ідентичність українського емігранта з ідентичністю європейського демократа. Богдан Осадчук прожив 70 років у Берліні (1941-2011), тут закінчив Берлінський університет, тут став відомий як журналіст Олександр Кораб (Alexander Korab). Саме під цим псевдонімом його десятиліттями знали читачі німецьких газет і найстарішої швейцарської газети «Neue Zürcher Zeitung». У статті також йдеться про наукові здобутки Богдана Осадчука.

Ключові слова


Богдан Осадчук; Єжи Ґєдройць; Берлін; «Культура»; Німеччина; Україна; Польща

Повний текст:

PDF

Посилання


Осадчук Б. На перехрестях часів // Українська історична дидактика. Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії). Відповідальні редактори М.Телус, Ю.Шаповал. – К.: Генеза, 2000. – С. 11–14.

Hofman I. Tematy polsko–ukraińskie Bohdana Osadczuka w paryskiej «Kulturze» // Przegląd Politologiczny. – 2011. – R.16, nr 3. – S.185–194.

Лодин П.З. подолання неґативних міфів і стереотипів українсько-польських відносин у політичній діяльності Богдана Осадчука // Гілея: наковий вісник. – 2015. – № 103. – С. 347–351, та ін.

Чех М. Розкриймо карти, панове! – розмова з проф. Вільного університету в Берліні Богданом Осадчуком / Мирослав Чех // Зустрічі. – 1990. – № 1–2. – С. 24–32.

«Włoch z Kolomei». Z B.Osadczukiem rozmawiali R.Januszewski i J.Strêkowski // «Rzeczpospolita» dodatek «Plus Minus». 2000. – № 182 (5652), s. 2–3.

Wiek ukraińskożpolski. Roymowy z Bohdanem Osadczukiem. Red. B.Kerski, A.S.Kowalczyk, współpraca K.Zastawny. – Lublin: Wydawnyctwo UMCS, 2001; Ein ukrainischer Kosmopolit mit Berliner Adresse. Gespräche mit Bohdan Osadczuk (Alexander Korab). – Osnabrück: fibre Verlag, 2004.

Кабачій Р. Культовий діяспорянин. Професор Богдан Осадчук ділиться міркуваннями про німецько-російську дружбу, український націоналізм і згадує бурхливу молодість // Український тиждень. – 2008. – № 50. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Publication/2413

Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem przeprowadzili Basil Kerski i Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2008. У 2009 році цю книжку було перевидано в українському перекладі в Києві. Див.: Базиль Керський, Анджей Ст. Ковальчик. Розмови з Богданом Осадчуком. Пер. з пол. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009, та ін.

Европа – минуле і майбутнє – візії та ревізії : матеріяли міжнародної конференції пам'яті Єжи Ґедройця, Київ, 24–26 листопада 2006 року. Ред. Оля Гнатюк, Андрій Мокроусов. - К. : Критика, 2009. – С. 27-28, 61-62, 162-163, 228.

Osadczuk B. Ukraina, Polska, świat,

wybrał i przedmową opatrzył A.St. Kowalczyk, wstęp: J. Giedroyc, Cz. Miłosz. – Sejny: Wydawnyctwo Pogranicze, 2000.

Осадчук Б. Україна, Польща, світ. Вибрані репортажі та статті. – К.: “Смолоскип”, 2001.

Osadczuk B. Niepodległa Ukraina: wybór szkiców, artykułów i rozmów (1991–2006). – Sejny: Wydawnyctwo Pogranicze, 2006.

Jerzy Giedroyc – Bohdan Osadczuk, Listy 1950–1970 // J. Giedroyc, Emigracja ukraińska. Listy 1950–1982. – Warszawa: Wydawnyctwo Czytelnik, 2004.

Polska. Ukraina. Osadczuk. Pod redakcją Bogumiły Berdychowskiej i Oli Hnatiuk. – Lublin: Wydawnyctwo UMCS, 2012.

Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka. Redakcja: Iwona Hofman. – Lublin: Wydawnyctwo UMCS, 2012.

Грицак Ярослав. Джентльмен з Коломиї. Пам’яті Богдана Осадчука // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/columns/2011/10/20/59875/

Зварич Олена. Україноцентричний космополіт // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1967/188/69984/

Возняк Тарас. Відомий історик Богдан Осадчук помер у Польщі // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_vidomij-istorik-bogdan-osadchuk-pomer-u-polschi/405613

Помер відомий український історик і публіцист Богдан Осадчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/1263422-pomer_vdomiy_ukranskiy_storik__publtsist_bogdan_osadchuk_1050425.htm

Чех Мирослав. Відійшов останній отаман. Пам’яті Професора Богдана Осадчука // Наше слово. – 2011. – 28 жовтня

Помер український Ґедройць // Monitor Wołyński. – 2011. 27 жовтня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://monitor-press.com/ua/network-of-people/40-2009-07-16-14-28-35/2009-07-16-14-11-05/1058-2011-10-27-12-59-32.html, та ін.

Бакула Б. Польща і Україна в діяльності «Kultury» // Сучасність. – 1997. – № 1. – С. 97–103.

Простір свободи: Україна на шпальтах паризької «Культури». Видання підготувала Боґуміла Бердиховська. Переклад з польської. – К. : Критика, 2005.

Гнатюк О. Польсько-український діалог : часопис «Культура» та його спадщина. - Львів: Центр гуманітарних досліджень; К.: Смолоскип, 2007.

Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej «Kultury». Studia pod redakcją Magdaleny Semczyszyn i Mariusza Zajączkowskiego. – Warszawa-Lublin-Szczecin: IPN, 2014.

Поліковська Ю. Україна на шпальтах паризької «Культури» в 1950-х роках // Мандрівець. – 2014. – № 2. – С. 43–47.

Kerski Basil. Z Kołomyi w świat // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.new.org.pl/4561-z-kolomyi-w-swiat.

Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem przeprowadzili Basil Kerski i Andrzej Stanisław Kowalczyk, s. 11.

«Червоний прапор» ("Die Rote Fahne") – німецька газета, що виходила у 1918–1939 роках, заснована Карлом Лібкнехтом і Розою Люксембурґ. З грудня 1918 року була органом Компартії Німеччини.

Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem przeprowadzili Basil Kerski i Andrzej Stanisław Kowalczyk, s. 26.

Панчук М. І. «Білі плями» героїчного літопису: Із історії Комуністичної партії Західної України. – Київ: Політвидав України, 1989.

Сливка Ю.Ю. Сторінки історії КПЗУ. – Львів: Каменяр, 1989.

Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem przeprowadzili Basil Kerski i Andrzej Stanisław Kowalczyk, s. 27.

Пані Оля Гнатюк про Богдана Осадчука // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://andrijlyubka.livejournal.com/228889.html.

Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem przeprowadzili Basil Kerski i Andrzej Stanisław Kowalczyk, s. 29–30.

Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem przeprowadzili Basil Kerski i Andrzej Stanisław Kowalczyk, s. 29-30.

Оля Гнатюк про Богдана Осадчука // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://andrijlyubka.livejournal.com/228889.html.

Шаповал Ю.Г. Історизм часопису «Волинь» (1941–1944; 1991–2009 рр.). – Львів: б.в., 2010.

Млечин Л. КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы. 3-е изд., доп. - М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001; Кодачигов В. (Владислав Крамар). «Смерть шпионам!» // Независимая газета. – 2003. – 25 апреля.

Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник. Под ред. акад. А.Н.Яковлева. – М.: МФД, 2003.

Radomski Jerzy Adam. Misje wojskowe na Zachodzie z ramienia komunistycznych władz z Polski i ich zadania 1945–1948 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1749/22.pdf

Berdychowska Bogumiła. Bohdan Osadczuk w świetle materiałów archiwalnych IPN // Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka. Redakcja: Iwona Hofman. – S. 17.

Kerski Basil. Z Kołomyi w świat // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.new.org.pl/4561-z-kolomyi-w-swiat.

Gluchowski, Leszek W. The Soviet-Polish confrontation of October 1956: the situation in the Polish Internal Security Corps / Leszek W. Gluchowski with Edward Jan Napela. - Washington, D.C.: Woodrow Wilson Internat. Center for Scholars, 1997.

Бухарин Н. И., Яжборовская И. С. Владислав Гомулка: на поворотах истории // Новая и новейшая история. – 2011. – № 4. – С. 146–168.

Eisler Jerzy. Paźdzernik 1956. Radzieckie czołgi szły na Warszawę // Newsweek Historia. – 2014. – № 5.

Мельник Ігор. Жовтень 1956-го – попередження для «комуни» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/57669

Archiwum IPN BU 003195/711/diazo. – Notatka operacijna. 20.VII.1953.

Archiwum IPN BU 01224-512. – Ramowy plan operacyjnych przedsięwzięć w sprawie Osadczuk Bogdana. 17.X.1962

Archiwum IPN BU 02521-59. – Notatka końcowa ze sprawy krypt. «Mann». 29.12.1973 r.

Korab Alexander. Die Entwicklung der kommunistischen Parteien in Ost- und Mitteleuropa. 1.Teil. Polen-Ungarn-Tschechoslowakei. – Hamburg: Terrapress, 1962.

Osadczuk Bogdan. Weisser Adler, Kreuz und rote Fahne. Chronik der Krisen des kommunistischen Herrschaftssystems in Polen 1956–1982. – Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1982.

Berdychowska Bogumiła. Od nacjonalisty do lewicowca (Przypadek Borysa Łewyckiego) // Zeszyty Historyczne. – 2003. – № 145(524). – S. 214–230.

Bubke Hermann. Der Einsatz des Stasi- und KGB-Spions Otto Freitag im Müchen der Nachkriegszeit. – Hamburg, Verlag Dr. Kovać, 2004. – S. 114–120.

Гай-Нижник П. Ярослав Пеленський. Етапи життєвого і наукового шляху // Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 155–162.

Grèmion Pierre. Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury (1950–1975). – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Gedroyc Jerzy. Autobiografia na cztery ręce. Opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian. Wydanie 4. – Warszawa: Towarzystwo opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, 2006. – S. 188.

Осадчук Богдан. Роль Єжи Ґедройца в польсько-українських відносинах // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5073/osadchuk_rol_yezhy_gedroitsa.pdf.

Шаруга Лешек. «Культура» и украинский вопрос // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novpol.org/ru/r1LUtOfws-/KULTURA-I-UKRAINSKIJ-VOPROS. BEO. Kronika polsko-ukraińska // Kultura. – 1952. – № 5. – S. 125–132.

Sikora Wojciech. Pożegnanie Bohdana Osadczuka // Ukraiński Polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka. Radakcja Iwona Hofman. – S. 74.

Єжи Ґедройць та українська еміґрація. Листування 1950–1982 роки. Упорядкування, переднє слово і коментарі Боґуміли Бердиховської. Переклад з польської та англійської. – К.: Критика, 2008. – С. 15.

Мєрошевський Ю. Російський «комплекс Польщі» і простір УЛБ // Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців. Антологія текстів. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – С. 321.

Шаруга Лешек. «Культура» и украинский вопрос // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novpol.org/ru/r1LUtOfws-/KULTURA-I-UKRAINSKIJ-VOPROS.

Aga, zabierz mnie do Polski, chcę nią pooddychać! Prof. Bohdan Osadczuk zmarł w Czechówce // Dziennik Polski. Myślenicki tygodnik. – 2011. – 29 pazdziernika.

Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka. Redakcja: Iwona Hofman, s. 13.

Czyżewski Krzysztof. Linia powrotu. – Sejny: Wyd. Pogranicze, 2008. – S. 14.

Прохасько Ю. Дон Кіхот із Коломиї // Ukraiński polonofil. Pamęnci Bohdana Osadczuka. Redakcja: Iwona Hofman, s. 61
Copyright (c) 2018 Юрій Іванович Шаповал