МИРОВІ СУДИ ВОЛИНІ НА ВАРТІ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Вікторія Сергіївна Панченко

Анотація


У статті на основі аналізу широкого кола архівних джерел проаналізовано нормативну базу діяльності мирових судів у 1917-1919 рр., їх судові практики та умови роботи. Встановлено, що незважаючи на складні обставини мирові суди Волині продовжували здійснювати правосуддя у регіоні та надавати населенню кваліфіковану юридичну допомогу. Українські уряди вживали заходів до розбудови структури та збільшення компетенції місцевих судів, проте залишали поза увагою матеріально-технічне забезпечення суддівської діяльності. Автором зроблено висновок про високу ефективність місцевого судочинства та вагому його роль у становленні законності та правопорядку у Волинській губернії у часи національної революції.

Ключові слова


Українська революція; мирова юстиція; Волинь; мировий з’їзд; компетенція; законність; правопорядок

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний історичний архів України в м. Київ (далі – ЦДІАК України), ф.442, оп.181, спр. 425, ч. 1.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 528, спр. 104.

Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської обл.), ф. 167, Оп. 1, спр. 8, 22, 35, 36, 38, 41, 48, 51, 54, 57, 58, 63, 70, 71, 73. 80, 101, 103, 113, 118, 135, 151

Державний архів Волинської області, ф. 292, оп. 1, спр. 75, 93, 95.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 372.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 937.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 469.

Держархів Волинської обл., ф. 8, оп. 1, спр. 33.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп.1, спр. 448.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 38.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп.1, спр. 63.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп.1, спр. 53.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп.1, спр. 451.

Держархів Житомирської обл., фр.1644, оп.1, спр. 19.

Держархів Житомирської обл., ф. 167 , оп. 1, спр. 409

Держархів Житомирської обл., фр. 1644, оп. 1, спр. 2.

Держархів Житомирської обл., фр.1644, оп.1, спр.3.

Держархів Житомирської обл., фр. 1644, оп. 1, спр. 17.

Держархів Житомирської обл., фр. 1644, оп. 1, спр. 4.

Держархів Житомирської обл., фр. 2399, оп. 1, спр. 1.

Держархів Житомирської обл., фр. 2399, оп. 1, спр. 19.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп.1, спр. 457.

Держархів Житомирської обл., ф. 1644, оп.1, спр. 27.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп.1, спр. 481.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп.1, спр. 456.

Вернадский В.И. Дневники (октябрь 1917 – январь 1920). / В.И. Вернадский. – К.: Наук. думка,1994. – 289 с.

Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России / Б. В. Виленский. – Саратов, 1969. – 219 с.

Винниченко В. Відродження нації. / В. Винниченко. – Ч. 2. – 328 с.

Вовк Ю. Є. Створення Центральною Радою судової системи в Україні (1917 – 1918 рр.) / Ю. Є. Вовк // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки – Луцьк, 1999. – Вип. 4 – С. 9–15.

Вовк Ю. Є. Судові органи Української Народної Республіки та Української Держави (1917–1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.01 / Ю.Є. Вовк. — Львів, 2000. — 19 с.

Воробейникова П. У. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы в России во второй половине ХІХ века / П. У. Воробейникова, А. Б. Дубровина – Киев, 1973. – 66 с.

«Грамота до всього українського народу» // Державний вісник. — 1918. — 10 травня. – С. 1.

Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Й. Грицак. – К.: Генеза, 2000. – 360 с.

Гуцалюк І. О. Суд та судочинство в Західній Волині за Гетьманату П.Скоропадського / І. О. Гуцалюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2010. – Вип. 1. – С. 50–58.

Гуцалюк І. Судова система Української Центральної Ради / І. Гуцалюк // Матеріали ІІ Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, 2–3 жовтня 2009 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 64–68.

Державний вісник. – 1918. – 13 червня. – С.1.

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. – М.: Наука, 1983. – 394 с.

Ефремова Н. Н. Министерство юстиции Российской империи 1802-1917 гг. / Н. Н. Ефремова - М.: Наука, 1983. – 149 с.

Єфремова Н. В. Суд і судочинство в УНР, Українській державі, ЗУНР (1917-1920 рр.): монографія / Н.В. Єфремова, Б. Й. Тищик, В. Т. Марчук. – Одеса-Львів: «Фенікс», 2007. – 275 с.

Землянська В. В. Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.01 / В.В. Землянська. — Х, 2002. — 20 с.

Землянська В. Про судове законодавство гетьмана Скоропадського / В. Землянська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2000. Вип. 35. – С. 95–99.

Землянська В. Судова система в Україні після Лютневої революції 1917 р. / В. Землянська // Закон і бізнес. – 1999. - №33. – С.15.

Козинець І. Ю. Державотворчі процеси на Волині в добу Гетьманату П. Скоропадського: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст наук за спец. 07.00.01 / І. Козинець. – К., 2009. – 248 с.

Кони А. Ф. Из записок судебного деятеля / А. Ф. Кони. – М., 1966. -387 с.

Копиленко О.Л. Держава і право України. 1917–1920 / О.Л.Копиленко, М. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

Кучерук О. Київ 1917–1919. Адреси. Події. Люди. / О. Кучерук. — К., 2008. – 327 с.

Меліхова Ю. Суд і суддя в історичній реальності (від Київської Русі до сьогодення) / Ю. Меліхова // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – №1. – С.217-228.

Мироненко О. М. Генеральне Секретарство (Міністерство) юстиції УНР // Українське державотворення: не витребуваний потенціал: словник-довідник / О. М. Мироненко. – К.: Либідь, 1997. – 560 с.

Мироненко О. М. Світоч української державності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної ради / О. М. Мироненко. – Київ, 1995. – 327 с.

Мироненко О. М. Судові реформи за гетьмана П. Скоропадського / О. Мироненко // Правова держава: щорічник наукових праць. – К, 1996. – Вип. 7. – С. 206–220.

Михайленко П. П. Перший декрет про народний суд в УРСР / П.П. Михайленко. – Львів, 1957. – 28 с.

Мишуга Д. Л. Які тепер суди на Україні? / Д. Л. Мишуга. - Кам’янець: Видання «Стрільця», 1919. – 31 с.

Мусієнко В. Українізація органів державної влади в Гетьманській державі П. Скоропадського / В. Мусієнко, О. Машевський // Розбудова держави. – 1996. – № 2. – С. 38–48.

Павленко Ю. Українська державність у 1917–1919 рр. / Ю. Павленко, Ю. Храмов. – К.: Манускрипт, 1995. – 261 с.

Рум'янцев В. Судова система в Україні за часів Директорії / В. Рум'янцев // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4(27). – С. 84-94.

Рум'янцев В. Судова система в Українській державі гетьмана П. Скоропадського / В. Рум'янцев // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2(25). – С. 77-90.

Скоропадський П. Спогади / П. Скоропадський. – Київ-Філадельфія, 1995. – 356 с.

Соломенко В. М. Правові основи Української Держави гетьмана Павла Скоропадського / В. М. Соломенко, В. В. Соломенко // Питання нової та новітньої історії: міжвідомчий науковий збірник. – К, 1998. – Вип. 44. – С. 66–80.

Сусло Д.С. Развитие органов правосудия и их деятельности в УССР (1918-1972 гг.) / Д. С. Сусло. – Киев, 1973. – 41 с.

Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 1918 р.) / О. Тимощук. – Х.: Видавництво університету внутрішніх справ, 2000. – 462 с.

Уряди України ХХ ст. Науково-документальне видання / під ред. С.В. Кульчицький. – К.: Наукова думка, 2001. – 608 с.

Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине / П. Ф. Щербина. – Львов, 1974. – 190 с.

Яременко О. Система центральних органів державного управління Української Держави (квітень-грудень 1918 р.) / О. Яременко // Вісник Укр. Акад. державного управління при Президентові України. – 1998. – № 4. – С. 40–47.

Ярмиш О. Н. Судові органи царської Росії в період імперіалізму (1900-1917 рр.) / О. Н. Ярмиш. – Київ, 1991. – 85 с.
Copyright (c) 2018 Вікторія Сергіївна Панченко