ЛЬВІВ В ЧАСИ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1914-1915 РОКІВ У ПУБЛІКАЦІЯХ ПОЛЬСЬКИХ СУЧАСНИКІВ

Сергій Васильович Олійник

Анотація


Стаття присвячена подіям Першої світової війни. Проводиться дослідження становища Львова в умовах російської окупації з 3 вересня 1914 року по 22 червня 1915 року, спираючись на матеріали публікацій польських сучасників. Відмічається актуальність та вагомість останніх для ґрунтовного дослідження проблеми. Аналізується зміст видань на предмет суспільно-політичних, соціально-економічних та національно-культурних аспектів історії міста та його мешканців у цей період.
Констатується наявність у спогадах і працях польських сучасників, окрім інформації про становище польської громади міста, й даних про інші національні громади. Наведені конкретні факти свідчать про складність та суперечливість політики російської окупаційної адміністрації щодо львів’ян. Відповідно, засвідчується ставлення мешканців міста до нової влади. Відмічається наявність серед них як прихильників, так і противників нових «володарів». Фіксуються особисті міркування авторів публікацій.
Окремо увагу приділено втіленню в життя новою владою політики русифікації в освітніх колах, діловодстві, її втручання в духовне життя. Зазначається наявність такого явища як заручництво, біженство та примусове виселення. Акцентується увага на погіршенні матеріального становища та результати спроб його покращення.


Ключові слова


Львів; російська окупація; Російська імперія; репресії; Східна Галичина; заручництво; інтелігенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Айрапетов О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914-1917): 1914. Начало. – М.: Кучково поле, 2014. – 624 с.

Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914-1917): 1915. Апогей. – М.: Кучково поле, 2014. – 640 с.

Баран І.В. Нищення російськими властями української мови, школи та освіти Галичини на початку Першої світової війни // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2012. – С. 99-107.

Бахтурина А. Политика Российской Империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны / Серия «Первая монография» под ред. Г. А. Бордюгова. – М.: «АИРО-ХХ», 2000. – 264 с.

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна: у 2 кн. – Кн.1: Історичні нариси Упоряд. О.П. Реєнт; Ред. кол. В.А. Смолій (голова). НАН України, Ін-т історії України. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2013. – 784 с.

Громова Г. Деятельность Дирекции народных училищ Галиции (1914-1915 гг.) (по материалам Центрального государственного исторического архива Украины, г. Львов) // Prace naukowe akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: pedagogika. – 2012. – Т. ХХІ. – S. 327-338.

Дорошенко Д. Спогади про недавнє минуле (1914 – 1920 роки): Науково-популярне видання. – К.: Темпора, 2007. – 632 с.

Іваник М.М. Діяльність міської ради Львова в роки Першої світової війни / Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук праць / ред. С. Д. Гелей [та ін.]. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – Вип. 11: Серія «Гуманітарні науки». – С. 240-246.

Історія Львова. У трьох томах / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Т.2. – Львів: Центр Європи, 2007. – 559 с.

Олійник С.В. Польська інтелігенція Львова в часи Першої світової війни: випробування російською окупацією // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2017. – Т.27: До 70-річч від дня народження професора Валерія Степанкова. – С. 113-121.

Олійник С.В. Польська інтелігенція Львова і російська окупаційна влада (1914-1915 рр.) // INTERMARUM: історія, політика, культура. – Житомир: Полісся, 2016. – Вип.3. – С. 175-183.

Савченко В.Н. Восточная Галиция в 1914-1915 годах // Отечественная история. – 2002. – №5. – С. 76-89.

Шлянта П. «Братья-славяне» или «азиатские орды»? Польское население и российская оккупация Галиции в 1914-1915 годах // Большая война России: Социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох / Сборник статей; ред. К.Бруиш, Н. Катцер. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – С.22-40.

Achmatowicz A. Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914-1915 / A. Achmatowicz. – Warszawa, 2003. – 403 s.

Białynia-Chołodecki J. Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 września 1914 – 22 czerwca 1915). Z własnych przeżyć i spostrzeżeń. – Lwów, 1934. – 168 s.

Białynia-Chołodecki J. Wspomnienia z lat niedoli i niewoli 1914-1918. – Lwów, 1919. – 53 s.

Białynia-Chołodecki J. Zakładnicy miasta Lwowa w zniewoli roszjskiej 1915-1918 z odbitką fotograficzną zakładników. – Lwów, 1930. – 120 s.

Bogdan J. 293 dni rządów rosyjskich we Lwowie (3.ІХ 1914 – 22.VI.1915). – Lwów, 1915. – 266 s.

Bogdan J. Dokumenty urzędowe okupacje roszjskiej Lwowa. – Lwów, 1916. – 64 s.

Lwów po inwazyi rosyjskiej wrzesien – grudzien 1914. Opowiadanie naocznego swiadka. – Wien: nakładem Z. Machnowskiego, 1914. – 35 s.

Maciszewski S. Rosjanie we Lwowie. Szkic z nedawnej przeszłości. – Lwów: Z druk. krajowej szczęsnego Bednarskiego, 1926. – 26 s.

Odezwy i rozporządzenia z czasów okupacyi rosyjskiej Lwowa 1914-1915. – Lwów, 1915. – 51 s.

Pełcyzński E. Prawosławie w Galiczi w świetle prasy ruskiej we Lwowie z czasów inwazyi 1914–1915 roku. – Lwów, 1918. – 38 s.

Przysiecki F. Rządy rosyjskie w Galicyi Wschodniej. – Piotrokow: Wyd. „Wiadomości Polskich”, 1915. – 58 s.

Rossowski. S. Lwów pod czas inwazyi. – Lwów, 1916. – 269 s.
Copyright (c) 2018 Сергій Васильович Олійник