ЄВРЕЙСЬКІ ЖІНКИ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ ТА ЕВАКУАЦІЇ: РІЗНІ СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕДСТАВНИЦЬ РОДИНИ РАБІНОВИЧІВ)

Олена Анатоліївна Геча

Анотація


Жіноча історія як відносно новий напрямок історичних студій з кожним роком поповнюється новими дослідниками та цікавими роботами.  Жіночі долі в умовах війни є окремою темою, яка має значну кількість аспектів, що потребують детального вивчення, нового прочитання та переосмислення. Жінки змушені були пройти через випробування окупацією, евакуацією. Однією з найбільш важких практик для жінок є фронтовий досвід, як в якості військових, так і представників медичного персоналу. На долю єврейських жінок випало й випробовування Голокостом. Подібні досвіди та особливості виконання не властивих в мирний час ролей потребують додаткових досліджень. Погляд на жінку як на військовий ресурс був притаманний як радянській так і нацистській тоталітарній владі. У запропонованій статті на прикладі представниць однієї родини – Рабиновичів, здійснена спроба відстежити різні стратегії й практики життя/виживання/участі у війні жінок.

Ключові слова


жіноча історія; родина Рабіновичів; Друга світова війна; Бабин Яр; окупація; евакуація; Раїса Рабінович; Єлена Ржевська

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабий Яр: Книга Памяти / Сост. И.М. Левитас. – К.: Изд-во «Сталь», 2005. – С. 43–378.

Бабий Яр: человек, власть, история / Книга 1. Историческая топография. Хронология событий. Общественный комитет по увековечению памяти жертв Бабьего Яра и др. – К.: Внешторгиздат, 2004. – 597 с.

Беркгоф К. Бабин Яр: місце наймасштабнішого розстрілу євреїв нацистами в Радянському Союзі. // Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього: Матеріали міжнародної наукової конференції 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ. – Вид. 2-ге, доп. – К.: Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. к-т для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, 2017. – С.8-20.

Голос Волині. – 1942. – 21 січня.

Голос Волині. – 1942. – 11 березня.

Гон М. М. Жінки в час Голокосту: долі, поведінка та гендерні (не)рівності / М. Гон, Н. Івчик // Голокост і сучасність. – 2016. – № 1. – С. 9-49.

Євстаф’єва Т. Трагедія Бабиного Яру у 1941 – 1943 рр. (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України). URL: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/.../13-Yevstafeva. pdf?.. (дата звернення 06.09. 2018 р.).

Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: [зб. наук. статей / за наук. ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ: ТОВ "Арт-книга", 2015. – 336 с.

Заболотна Т. Життя та побут міського населення напередодні та в роки окупації (1941–1944 рр.) // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст..: істор. нариси: у 2 книгах. Кн 2. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 16-17.

Карасева Л.Е. Славные дочери нашей Родины – М.: Политиздат, 1946. – 63 с.; Карасева Л. Е. Женщины в колхозах – большая сила. – М. : Госполитиздат, 1949. – 68 с.

Кісь. О. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти: монографія. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. – 288 с.

Кісь О. Чи/ якою потрібна Україні її жіноча історія? // Критика. – 2013. – № 1-2. – С. 18-21.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. – 659 с.

Кузнецов А. Бабий Яр. Роман-документ [Текст] / А. Кузнецов. – К.: Обериг, 1991. – 352 с.

Нахманович В. Расстрелы и захоронения в районе Бабьего Яра во время немецкой оккупации г. Киева 1941–1943 гг.: Проблемы хронологии и топографии // Бабий Яр. Человек. Власть. История. – С. 94–98.

Левин Д. Судьбоносное решение: бегство евреев во внутренние районы СССР летом 1941 года.// Яд Вашем: Исследования. – Национальный мемориал Катастрофы и героизма Яд Вашем. Иерусалим, – 2009. – С. 52.

Подольський А. Ю. Єврейські жінки України в добу Голокосту та нацистської окупації (1941–1944): спроби дослідження трагічної долі // Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні. – 2015. – С. 219–230.

Ржевская Е.М. За плечами ХХ век.– М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. – С. 248.

Спогади Раї // Леонид Наумович Волынский. Жизнь и творчество. URL: http: zwinger.it/ (дата звернення 27.02. 2018 р.).

Стяжкіна О. «Окуповані» жінки: чинники, ресурси та стратегії виживання // Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства / за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко і Оксани Кісь. – Київ: ТОВ "Арт-книга", –2015. – С. 185.

Ференц Б. Холокост и Нюрнбергский процесс / Б. Ференц // Хроника ООН. – Выпуск XLII, № 4. – декабрь 2005 г. – февраль 2006 г. – URL: http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/ nurnberg/

ЦДАВОВУ України. – Ф. 4620. – Оп.1. – Спр. 243. – Арк. 142.

Шмелева А. Ф. Советские женщины в Великой Отечественной войне –М.: Политиздат, – 1947. – 217 с.
Copyright (c) 2018 Олена Анатоліївна Геча