ВЛАДА ТА «ОПІУМ НАРОДУ»: АНТИРЕЛІГІЙНА АГІТАЦІЯ І ПРОПАГАНДА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У 1944–1990 РР.

Антон Олександрович Сичевський

Анотація


Проаналізовано механізм провадження і організаційну систему антирелігійної агітації та пропаганди в радянській Україні. Зафіксовано конфлікт між республіканським та всесоюзним центрами у справах релігійних культів щодо провадження атеїзації населення. Проаналізовано як зміна державного керівництва у СРСР 1954 р. спричинила до перегляду ідеологічної боротьби з релігією як пережитком класових формацій у свідомості людей.
З’ясовано, що в рамках атеїстичного виховання суспільства було запроваджено концепцію «безрелігійних» свят і ритуалів, вшанування ударників праці. Розглянуто використання партійним керівництвом ресурсу кінематографу, засобів масової інформації та державних видавництв.
Проаналізовано зменшення державного впливу на справи віруючих з середини 1960-х рр. та жорстку критику ліберального курсу у відношенні до релігії на Всесоюзній нараді уповноважених Ради у справах релігій 1972 р. Виявлено, що у ЦК КПУ дискусія щодо нагальності докорінного переосмислення стратегії релігійної політики розпочалася лише в 1990 р.


Ключові слова


атеїзм; агітація; пропаганда; Рада у справах релігійних культів; нова радянська обрядовість; релігійна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 23, спр. 1640, 210 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2846, 200 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 1572, 340 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 2741, 450 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4263, 351 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4494, 366 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5028, 333 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5205, 407 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5488, 259 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5908, 159 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6007, 232 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 185, 61 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 663, 81 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 872, 89 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 1040, 83 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 1357, 99 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 1508, 86 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2054, 34 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2717, 24 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 617, 53 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 1647, 151 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 1671, 352 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2166, 257 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2401, 175 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2972, 92 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2771, 106 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4648, оп. 4, спр. 285, 225 арк.

Беседы о религии и знании. Попул. учебник. Изд. 4-е, переработ / [Белов А. В., Мезенцев В. А., Митрохин Л. Н., Чертихин В. Е.]. – М. : Политиздат, 1967. – 319 с.

Бондаренко В. Д. Религиозная община в современном обществе / Бондаренко В. Д., Косянчук А. С., Фомиченко В. В. – К. : Политиздат Украины, 1988. – 127 с.

Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40-80-х роках ХХ ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін / П. М. Бондарчук. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – 381 с.

Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс / В. А. Войналович. – К. : Світогляд, 2005. – 741 с.

Гордиенко Н. С. Основы научного атеизма: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов / Н. С. Гордиенко. – М. : Просвещение, 1988. – 304 с.

Жилюк С. І. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства (архівні документи та матеріали) / С. І. Жилюк. – Рівне : Перспектива, 2006. – 174 с.

Жилюк С. І. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр.: Монографія / С. І. Жилюк, Л. І. Паніна. – Осторг : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 272 с.

Комаров В. Н. Беседы о религии и атеизме. Книга для учителя / В. Н. Комаров, А. Б. Чертков. – М. : «Просвещение», 1975. – 263 с.

Мчедлов М. П. Научный атеизм: Учеб. пособие для системы полит. учебы / М. П. Мчедлов. – М. : Политиздат, 1988. – 303 с.

Настольная книга атеиста / С. Ф. Анисимов, Н. А. Аширов, М. С. Беленький и др.; Под общ. ред. С. Д. Сказкина. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1981. – 448 с.

Острожинский В. Е. Обрядность в нашей жизни / В. Е. Острожинский. – М. : Политиздат, 1980. – 55 с.

Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних відносин / [Бондарчук П. М., Даниленко В. М., Крупина В. О., Кубальський О. Н.]; відп. ред. В. М. Даниленко. – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – 210 с.

Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979–1991 рр.): Збірник документів / Упорядник С. І. Жилюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 308 с.

Сосковец Л. И. Советы по делам религий как проводники государственной политики в отношении церкви / Л. И. Сосковец // Известия Томского политехнического университета. – 2008. – Т. 312. – № 6. – С. 162–167.
Copyright (c) 2018 Антон Олександрович Сичевський