ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ: ЗМІНА ПІДХОДІВ ТА ДИСКУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112014

Ключові слова:

Перша світова війна, історична пам’ять, комеморація, Польща, Україна

Анотація

У статті представлено висвітлення нових підходів до вивчення Першої світової війни істориками, демонстрація зростання її ролі і значення в історичній пам’яті України й Польщі в перші десятиліття ХХІ ст., зокрема через популяризацію її фаховими істориками та меморіалізацію місць пам’яті. Після десятків років перебування на маргінесі наукових зацікавлень наприкінці 90-х рр. ХХ ст. як в Польщі, так і в Україні з’явилась низка наукових праць, присвячених Великій війні, змінилась тематика досліджень та дискурсів, що прагнули розкрити такі глобальні явища як біженство, показати економічні, соціальні, культурні аспекти війни, з’ясувати особистісний, емоційно-психологічний рівень її сприйняття населенням воюючих країн. У соту річницю початку та завершення війни активізувалась популяризація знань про війну через створення спеціальних програм, документальних та художніх фільмів, низку інтерв’ю, теле- та радіопередач за участю відомих істориків з метою представлення основних подій та наслідків війни, роздумів про її уроки та упередження майбутніх воєнних конфліктів. Ювілейні річниці війни сприяли, більшою мірою в Польщі, відновленню роботи з увічнення пам’яті її учасників через встановлення пам’ятників, меморіалів, створення музейних експозицій.

Біографія автора

Ольга Білобровець, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Посилання

Бетлій, О. (2016). Біженська криза у Києві влітку 1915 р. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. Т. 182, 56-61.

Бережинський, В. (2001). Україна в роки Першої світової війни / Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України. К., 90 с.

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна (2013). У 2-х кн. Кн. 1. К.: КЛІО, 783 с.

Виноградов, В. (1999). На руинах многонациональных империй. Первая мировая война. Пролог ХХ века. М. «Наука», 327-340.

Донбас: Між Великою війною та революцією. Інтрев’ю С. Єкельчика та А. Портнова. URL: https://hromadske.ua/posts/100-rokiv-pershij-svitovij.

Донік, О. (2002). Діяльність громадських організацій і товариств у справі допомоги військовим та цивільному населенню в Україні у роки Першої світової війни (1914 – 1918 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ. Вип. ІV. 155–182.

Жванко, Л. (2008). Польські біженці Першої світової війни в Харкові. Формування історичної пам’яті: Польща і Україна. Харків, 18-33.

Зайончковский, А. (2002) (репринт, 1920 р.). Первая мировая война. СПб., 937 с.

Історик про причини провалу спроб досягти тривалого миру після Першої світової війни. URL: https://www.dw.com/uk/%D1%96%D1%81%D1%82.

Литвин, В. Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна (2014). Київ: Наукова думка, 452 с.

Лихачова, Т. (2012). Польські біженці часів першої світової війни у сучасній історіографії. Харків, Вип. 46. 215-219.

Меморіал українцям – учасникам Першої світової війни в Брно. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/12/20/158700.

На Львівщині відкрили обеліск солдатам Першої світової. URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2011/09/12/54618/.

Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории: сб. ст. / ред. Ю. А. Писарев, В. Л. Мальков. М.: Наука, 1994. 302 с.

Первая мировая война. Пролог ХХ века. (1999). Сборник статей М.: Наука, 698 с.

Перша світова, загиблі українці, але нічийні пам’ятники. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25478269.html

Перша світова. Чи всі уроки засвоєні? URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2018/11/11/153250

Реєнт, О. (2003). Перша світова війна і Україна. К.: Ґенеза, 474 с.

Руккас, А. (2015). «Разом з польським військом»: Армія Української Народної Республіки 1920. Київ, 480 с.

Солошенко, В. (2019). Колективна пам’ять про Першу світову війну – складова перетворень у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії). Проблеми всесвітньої історії. № 2/8, 121-132.

Силин, А. (1964). Преступление империализма – трагедия народов. Очерки войны 1914–1918 гг. Москва, 160 с.

Українці у Першій світовій: «На пострадянському просторі – непередбачуване минуле». URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2014/08/4/143924/.

Швейк об’єднує народи. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/24195399.html.

Шевченко, В. (2015). Історична пам'ять про події 1914-1918 рр. та проблеми збереження її монументальних місць в Галичині. Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр. Вінниця, с. 235-240.

«Якщо «колоніальний», значить, ми не були відповідальні за минуле». URL: https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0.

Яхимович, З. (1999). 1914-1918 годы: у истоков тоталитаризма и «массовой демократии». Первая мировая война. Пролог ХХ века. М. «Наука», 221-235.

lat temu - w 1914 roku - wybuchła I wojna światowa. URL: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2346717,107-lat-temu-w-1914.

Chołoniewski, A. (1920). Taniec wśród mieczów. Notatki polityczne z czasu Wielkiej Wojny. Warszawa-Kraków, 93 s.

Chwalba, A. (2014). Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 645 s.

Grosfeld, L. (1962). Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 390 s.

Holzer, J., Molenda, J. (1963). Polska w pierwszej wojnie światowej. Warszawa, 380 s.

Jak polacy przeżywali wojny światowe? (2016). Szczecin, 306 s.

Korzeniowski, M. (2007). Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej. Lublin, 238 s.

Kulik, M. (2016). Polacy w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej. Jak polacy przeżywali wojny światowe. Szczecin, S. 55-66.

Madajczyk, P. (2014). Polska pamięć i niepamięć o I wojnie światowej. Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej / pod redakcją Joanny Dobrowolskiej-Polak. Poznań, NR 13(I). 133-139.

Mańkowski, Z. (1996). Polska i Ukraina wobec niepodległości w 1918 r. Niepodległosć Polski w 1918 r. a procesy panstwowotworcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 45-53.

Miodowski, A. (2004). Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918). Bialystok, 203 s.

Pajewski, J. (1998). Pierwsza wojna światowa. 1914-1918. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 827 s.

Piskorski, J. (2010). Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie. Warszawa, 338 s.

Rusza przegląd filmowy „Wielka wojna. 100. Rocznica”. URL: http://muzhp.pl/pl/c/1398/rusza-przeglad-filmowy-wielka-wojna-100-rocznica.

Schramm, T. (1989). Wygrać Polskę: 1914-1918. Warszawa, 80 s.

Sierpowski, S. (1996). Mocarstwa wobec idei samostanowlenia i aspiracji nieoidległościowych w Europie Środkowej i Wschodniej w latach I wojny światowej. Niepodległosć Polski w 1918 r. a procesy panstwowotworcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 89-103.

Wapiński, R. (2002). Spucizna Wielkiej Wojny. Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Poznań, 235-244.

Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie (2015). Ciechanowiec, 355 s.

Wielka wojna: 1914-1918. (1937). T. 1. Оprac. Jan Dąbrowski. Warszawa, 503 s.

Wrzesiński, W. (2007). 1918–1945. Finał dwóch wojen swiatowych. Polskie doswiatczenia // Finał Wielkiej Wojny. Polska myśl polityczna w XIX i XX wieku. T. XII Toruń, 5-24.

Zgórniak, M. (1979). Rola Polonii w walce zbrojnej o niepodległosc Polski w latach 1914-1918 // Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej. Wroclaw, 29-48.

Zgórniak, M. (2007). Siły zbrojne i doktryny wojenne w obu wojnach światowych // Finał Wielkiej Wojny. T. XII. Toruń,. S. 5-24.

References

Betlii O. Bizhenska kryza u Kyievi vlitku 1915 r. (2016). [The refugee crisis in Kyiv in the summer of 1915] // Naukovi zapysky NaUKMA. Istorychni nauky. T. 182. S. 56-61.

Berezhynskyi V. Ukraina v roky Pershoi svitovoi viiny. (2001). [Ukraine during the First World War] / Naukovo-doslidnyi tsentr humanitarnykh problem Zbroinykh Syl Ukrainy. K.,. 90 s.

Velyka viina 1914-1918 rr. i Ukraina. (2013). [The Great War of 1914-1918 and Ukraine]. U 2-kh kn. Kn. 1. K.: KLIO, 783 s.

Vynohradov V. Na ruynakh mnohonatsyonalnыkh ymperyi. (1999) [On the ruins of multinational empires] // Pervaia myrovaia voina. Proloh ХХ veka. M. «Nauka»,. S. 327-340.

Donbas: Mizh Velykoiu viinoiu ta revoliutsiieiu. Intreviu S. Yekelchyka ta A. Pornova. [Donbass: Between the Great War and the revolution. Interview with S. Yekelchyk and A. Pornov] URL: https://hromadske.ua/posts/100-rokiv-pershij-svitovij.

Donik O. Diialnist hromadskykh orhanizatsii i tovarystv u spravi dopomohy viiskovym ta tsyvilnomu naselenniu v Ukraini u roky Pershoi svitovoi viiny (1914 – 1918 rr.). (2002)/ [Activities of public organizations and societies in the field of assistance to the military and civilian population in Ukraine during the First World War (1914 - 1918)]. Problemy istorii Ukrainy (XIX – pochatku XX st. Kyiv, Vyp. IV. S. 155–182.

Zhvanko L. Polski bizhentsi Pershoi svitovoi viiny v Kharkovi. (2008) [Polish refugees of the First World War in Kharkiv]. Formuvannia istorychnoi pamiati: Polshcha i Ukraina. Kharkiv,. S. 18-33.

Zaionchkovskyi A. Pervaia myrovaia voina. (2002). [World War I]. SPb., 937 s. (reprynt, 1920 r.)

Istoryk pro prychyny provalu sprob dosiahty tryvaloho myru pislia Pershoi svitovoi viiny [Historian on the reasons for the failure of attempts to achieve lasting peace after the First World War]. URL: https://www.dw.com/uk/%D1%96%D1%81%D1%82.

Lytvyn, V. Persha svitova viina 1914-1918 rr. i Ukraina. (2014). [The First World War of 1914-1918 and Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka, 452 s.

Lykhachova, T. Polski bizhentsi chasiv pershoi svitovoi viiny u suchasnii istoriohrafii (2012). [Polish refugees from the First World War in modern historiography]. Kharkiv, Vyp. 46. S. 215-219.

Memorial ukraintsiam – uchasnykam Pershoi svitovoi viiny v Brno. (2020) [Memorial to Ukrainians - participants of the First World War in Brno]. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns//12/20/158700/.

Na Lvivshchyni vidkryly obelisk soldatam Pershoi svitovoi. (2011) [An obelisk to World War I soldiers was unveiled in Lviv Region]. URL: https://www.istpravda.com.ua/short//09/12/54618/.

Pervaia myrovaia voina: dyskussyonnыe problemы ystoryy: sb. st. (1994). [World War I: debatable problems of history] / red. Yu. A. Pysarev, V. L. Malkov. M.: Nauka, 302 s.

Pervaia myrovaia voina. Proloh ХХ veka. (1999). [Первая мировая война. Пролог ХХ века]. Sbornyk statei M. : Nauka, 698 s.

Persha svitova, zahybli ukraintsi, ale nichyini pamiatnyky. [World War I, Ukrainians killed, but nobody's monuments]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25478269.html

Persha svitova. Chy vsi uroky zasvoieni? (2018)/ [The First World War. Have all the lessons been learned?]. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/11/11/153250/

Reient, O. Persha svitova viina i Ukraina (2003). [World War I and Ukraine]. K.: Geneza, 474 s.

Rukkas, A. «Razom z polskym viiskom»: Armiia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky 1920. (2015). ["Together with the Polish Army": Army of the Ukrainian People's Republic 1920]. Kyiv, 480 s.

Soloshenko, V. Kolektyvna pamiat pro Pershu svitovu viinu – skladova peretvoren u krainakh Skhidnoi Yevropy (na prykladi Ukrainy ta Rosii). (2019). [Collective memory of the First World War - a component of transformation in Eastern Europe (on the example of Ukraine and Russia)] // Problemy vsesvitnoi istorii. № 2/8. S. 121-132.

Sylyn, A. Prestuplenye ymperyalyzma – trahedyia narodov. Ocherky voinы 1914–1918 hh. [The crime of imperialism is the tragedy of nations. Essays on the war of 1914-1918.]. Moskva, 1964. 160 s.

Ukraintsi u Pershii svitovii: «Na postradianskomu prostori – neperedbachuvane mynule» (2014) [Ukrainians in the First World War: "In the post-Soviet space - the unpredictable past"]. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2014/08/4/143924/.

Shveik obiednuie narody. [Schweik unites peoples]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/24195399.html.

Shevchenko, V. Istorychna pamiat pro podii 1914-1918 rr. ta problemy zberezhennia yii monumentalnykh mists v Halychyni. (2015) [Historical memory of the events of 1914-1918 and the problems of preserving its monumental places in Galicia] // Narody svitu i Velyka viina 1914-1918 rr. Vinnytsia, S. 235-240.

«Iakshcho «kolonialnyi», znachyt, my ne buly vidpovidalni za mynule». ["If 'colonial', then we were not responsible for the past"]. URL: https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0.

Iakhymovych Z. 1914-1918 hodы: u ystokov totalytaryzma y «massovoi demokratyy». (1999). [1914-1918: at the origins of totalitarianism and "mass democracy"].Pervaia myrovaia voina. Proloh ХХ veka. M. «Nauka»,. S. 221-235.

lat temu - w 1914 roku - wybuchła I wojna światowa. [100 years ago - in 1914 - the First World War broke out]. URL: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2346717,107-lat-temu-w-1914.

Chołoniewski, A. Taniec wśród mieczów. Notatki polityczne z czasu Wielkiej Wojny. (1920). [Dancing among swords. Political notes from the time of the Great War]. Warszawa-Kraków,. 93 s.

Chwalba, A. Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918. (2014). [Europe's Suicide. The Great War 1914-1918]. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 645 s.

Grosfeld, L. Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej. (1962). [The policy of the central states towards the Polish cause during the First World War]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 390 s.

Holzer, J., Molenda, J. Polska w pierwszej wojnie światowej (1963). [Poland in the First World War]. Warszawa, 380 s.

Jak polacy przeżywali wojny światowe? (2016). [How did Poles survive world wars?]. Szczecin, 306 s.

Korzeniowski, M. Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej. (2007). [Wanders fate. Polish refugees in the Russian Empire during the First World War]. Lublin, 238 s.

Kulik M. Polacy w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej (2016). [Poles in the Russian army during the First World War]. Jak polacy przeżywali wojny światowe. Szczecin, S. 55-66.

Madajczyk, P. Polska pamięć i niepamięć o I wojnie światowej. [Polish memory and oblivion of the First World War]. (2014). Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej / pod redakcją Joanny Dobrowolskiej-Polak. Poznań, NR 13(I). С. 133-139.

Mańkowski, Z. Polska i Ukraina wobec niepodległości w 1918 r. (1996). [Poland and Ukraine in the face of independence in 1918]. Niepodległosć Polski w 1918 r. a procesy panstwowotworcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, S. 45-53.

Miodowski, A. Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918) (2004). [Polish Military Unions in Russia (1917-1918)]. Bialystok, 203 s.

Pajewski, J. Pierwsza wojna światowa. 1914-1918. (1998). [First World War. 1914-1918]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,. 827 s.

Piskorski, J. Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie. (2010). [The exiles. Displacement and refugees in twentieth-century Europe]. Warszawa. 338 s.

Rusza przegląd filmowy „Wielka wojna. 100. Rocznica” [The film review "The Great War. 100th Anniversary "]. URL: http://muzhp.pl/pl/c/1398/rusza-przeglad-filmowy-wielka-wojna-100-rocznica.

Schramm, T. Wygrać Polskę: 1914-1918. (1989). [Win Poland: 1914-1918.]. Warszawa, 80 s.

Sierpowski, S. Mocarstwa wobec idei samostanowlenia i aspiracji nieoidległościowych w Europie Środkowej i Wschodniej w latach I wojny światowej (1996). [Powers in the face of the idea of self-determination and non-independence aspirations in Central and Eastern Europe during the First World War]. Niepodległosć Polski w 1918 r. a procesy panstwowotworcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, S. 89-103.

Wapiński, R. Spucizna Wielkiej Wojny. (2002). [The legacy of the Great War]. Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Poznań,. S. 235-244.

Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie (2015). [War and people. Social aspects of World War I in Europe]. Ciechanowiec. 355 s.

Wielka wojna: 1914-1918. (1937). [The Great War: 1914-1918]. T. 1 / oprac. Jan Dąbrowski. Warszawa. 503 s.

Wrzesiński W. 1918–1945. Finał dwóch wojen swiatowych. Polskie doswiatczenia (2007). [1918-1945. The end of two world wars. Polish experiences] // Finał Wielkiej Wojny. Polska myśl polityczna w XIX i XX wieku. T. XII Toruń,. S. 5-24.

Zgórniak M. Rola Polonii w walce zbrojnej o niepodległosc Polski w latach 1914-1918. (1979). [The role of the Polish community in the armed struggle for Polish independence in 1914-1918]. // Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej. Wroclaw, S. 29-48.

Zgórniak M. Siły zbrojne i doktryny wojenne w obu wojnach światowych. (2007). [Armed forces and military doctrines in both world wars] // Finał Wielkiej Wojny. T. XII. Toruń,. S. 5-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25