«ОЛЕВСЬКЕ ПРИКОРДОННЯ» ПІСЛЯ РИЗЬКОГО МИРУ: ПРОБЛЕМИ КОРДОНУ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112016

Ключові слова:

Ризький мир, радянсько-польський кордон, «Олевське прикордоння», бандитизм, контрабанда, шпигунство, репресії

Анотація

Мета дослідження полягає у з’ясуванні особливостей становлення радянсько-польського кордону та впливу територіальних змін на повсякденне життя мешканців «Олевського прикордоння». Зокрема через появу в регіоні масових нелегальних переходів, пов’язаних з заняттям контрабандною діяльністю. Методологія дослідження передбачає поєднання загальнонаукових та спеціально-історичних методів пізнання: проблемно-хронологічного, ретроспективного порівняльного, історико-генетичного, джерелознавчого, архівної евристики, які допомогли виявити, опрацювати та систематизувати наявний фактичний матеріал. Наукова новизна дослідження. Авторкою вперше введено до наукового обігу матеріали Державного архіву Житомирської області, які дозволяють прослідкувати розвиток бандитизму на означених територіях, показують рівень економічного розвитку регіону та пояснюють доцільність споживчої контрабанди. Оприлюднено матеріали кримінально-слідчих справ репресованих мешканців «Олевського прикордоння» за звинуваченням у шпигунській діяльності, розкрито інформаційні можливості цих документів для дослідження історії повсякдення зазначеного регіону. Висновки. Висвітлено адміністративно-територіальні зміни, що відбулися внаслідок підписання Ризького миру та зміни в повсякденному житті мешканців прикордонних територій. Показано як слабкий рівень охорони кордону сприяв порушенню прикордонного режиму, контактам між місцевим населенням по обидва боки кордону та став однією з причин появи на цій території контрабанди.

Біографія автора

Наталія Курильчук

аспірантка кафедри історії України історико-філософського факультету, Київський університет імені Б. Грінченка

Посилання

Архірейський, Д. (2012). Співпраця радянських митних установ та органів ВУНК-ДПУ у 1920-х роках. Гуманітаний журнал. № 2–3, 32–47.

Бортник, Л. (2015). Корпус охорони прикордоння на Волині у 1924–1939 рр.: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України», Луцьк, 284 с.

Гетьманчук, М. (2008). Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.). Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 432 с.

Гнітько, С. (2000). Боротьба з контрабандою у 20-ті роки. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. №2/4 (13/15), 410–423.

Гуменний, С. (2015). Нелегальні міграції на українському відрізку радянсько-польського кордону у 20–30-х рр. ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, №42, 72–77.

Державний архів Житомирської області, ф. П-132, оп. 1, спр. 3.

Державний архів Житомирської області, ф. П-132, оп. 1, спр. 4.

Державний архів Житомирської області, ф. П-132, оп. 1, спр. 9.

Державний архів Житомирської області, ф. П-132, оп. 1, спр. 24.

Державний архів Житомирської області, Ф Р. 5013, оп. 2, спр.17741.

Державний архів Житомирської області, Ф Р. 5013, оп. 2, спр. 4386.

Державний архів Житомирської області, Ф Р. 5013, оп. 2, спр. 6110.

Державний архів Житомирської області, Ф Р. 5013, оп. 2, спр. 9411.

Каленська, А. (2012). Прикордонні війська ОДПУ-НКВС СРСР на Поділлі та Південно-Східній Волині у 1921–1939 рр. Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України», Київ, 20 с.

Лясковська, С. (2016). Діяльність органів ВУНК-ДПУ УСРР в галузі економіки: політико-організаційні основи та специфіка (1921–1928 рр.) дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України», Київ, 548 с.

Макарчук, С. (2008). Західна Волинь у 30-х роках ХХ ст. (етносоціальні та політичні відносини в краї). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 17, 226–238.

Марчук, В. (2020). Нелегальний товарообіг на «волинській» ділянці польсько-радянського кордону в 1920–1924 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки», 30, 14–20.

Махорін, Г. (2017). Українська національна революція 1917–1922 рр. та її перебіг на Житомирщині. Житомир: ФОП Євенок О.О., 209 с.

Мирный договор между Россией и Украиной с одной стороны и Польшей с другой, подписанный в г. Риге 18 марта 1921 года. (1921), 100 с.

Соловей, О. (2009). Прикордонні конфлікти на Волині у 20-х рр. ХХ ст. Військово-науковий вісник,11, 298–312.

References

Arkhireiskyi, D. (2012). Spivpratsia radianskykh mytnykh ustanov ta orhaniv VUNK-DPU u 1920-kh rokakh. Humanitanyi zhurnal. № 2-3, 32-47 [in Ukrainian].

Bortnyk, L. (2015). Korpus okhorony prykordonnia na Volyni u 1924-1939 rr.: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk: spets. 07.00.01 «Istoriia Ukrainy», Lutsk, 284 [in Ukrainian].

Hetmanchuk, M. (2008). Mizh Moskvoiu ta Varshavoiu: ukrainske pytannia u radiansko-polskykh vidnosynakh mizhvoiennoho periodu (1918–1939 rr.). Lviv [in Ukrainian].

Hnitko, S. (2000). Borotba z kontrabandoiu u 20-ti roky. Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB. №2/4 (13/15), 410-423 [in Ukrainian].

Humennyi, S. (2015). Nelehalni mihratsii na ukrainskomu vidrizku radiansko-polskoho kordonu u 20–30-kh rr. ХХ stolittia. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, №42, 72-77 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. P-132, op. 1, spr. 3 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. P-132, op. 1, spr. 4 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. P-132, op. 1, spr. 9 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. P-132, op. 1, spr. 24 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, Fr. 5013, op. 2, spr.17741 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, Fr. 5013, op. 2, spr. 4386 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, Fr. 5013, op. 2, spr. 6110 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, Fr. 5013, op. 2, spr. 9411 [in Ukrainian].

Kalenska, A. (2012). Prykordonni viiska ODPU-NKVS SRSR na Podilli ta Pivdenno-Skhidnii Volyni u 1921-1939 rr. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. ist. nauk: spets. 07.00.01 «Istoriia Ukrainy», Kyiv, 20 [in Ukrainian].

Liaskovska, S. (2016). Diialnist orhaniv VUNK-DPU USRR v haluzi ekonomiky: polityko-orhanizatsiini osnovy ta spetsyfika (1921-1928 rr.) dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ist. nauk: spets. 07.00.01 «Istoriia Ukrainy», Kyiv, 548 [in Ukrainian].

Makarchuk, S. (2008). Zakhidna Volyn u 30-kh rokakh ХХ st. (etnosotsialni ta politychni vidnosyny v krai). Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, 17, 226–238 [in Ukrainian].

Marchuk, V. (2020). Nelehalnyi tovaroobih na «volynskii» diliantsi polsko- radianskoho kordonu v 1920–1924 rokakh. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Istorychni nauky», 30, 14–20 [in Ukrainian].

Makhorin, H. (2017). Ukrainska natsionalna revoliutsiia 1917-1922 rr. ta yii perebih na Zhytomyrshchyni. Zhytomyr, 209 p. [In Ukrainian].

Mirnyi dogovor mezhdu Rossiei i Ukrainoi s odnoi storony i Polshei s drugoi podpisannyi v g. Rige 18 marta 1921 goda. (1921). [in Russian].

Solovei, O. (2009). Prykordonni konflikty na Volyni u 20-kh rr. ХХ st. Viiskovo-naukovyi visnyk, 11, 298–312 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25