РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ ТА ГОЛОКОСТ В УСНОІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МІЖ СОЦІАЛЬНОЮ ТА ПЕРСОНАЛЬНОЮ ПАМ’ЯТТЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112019

Ключові слова:

Усна історія, Голокост, антисемітизм, радянський період, колективна пам’ять, історична політика, евакуація, геноцид, «війна пам’ятей»

Анотація

Метою роботи є дослідження механізмів дії індивідуальної та колективної пам’яті на особливості пам’ятання/забування/трактування складних сторінок історії. Використання усноісторичних спогадів дозволяє відстежити рівень впливовості стереотипів та домінуючих (офіційних) історичних наративів, що формувались як в радянській період, так і у добу незалежності. Методологічною основою дослідження є інструментарій усної, соціальної історії та історії повсякденності. Наукова новизна. Стаття написана на основі усноісторичних свідчень. Зосереджено увагу на питаннях, які руйнують стереотипні уявлення щодо євреїв, що формувались у радянській період. Зібрані матеріали виступають важливим джерелом інформації, яка пояснює особливості формування соціальної пам’яті та політичних факторів, що визначають порядок денний історичної політики в той чи інший період. Висновки. У статті розглянуто декілька блоків проблем, які відображають найбільш типові стереотипи, закріплені на рівні свідомості, поведінкових установок, частково представлених (або замовчуваних) фактів з історії, що певною мірою їх руйнують. Використані в статті спогади, які були зібрані в межах реалізації проєкту «Голоси» у 2020 р. на Житомирщині, в якому брала участь авторка матеріалу, відображають подібність загальних уявлень, оцінок, тональності та пам’яттєвих стереотипів щодо проявів антисемітизму, правомірності закріплення за Голодомором статусу геноциду, спрямованого виключно проти етнічних українців, ролі і місця євреїв у перемозі над нацизмом, особливостей евакуації та проблем збереження й вшанування пам’яті загиблих під час Голокосту. Разом з тим, вони демонструють наявність розбіжностей між колективною та індивідуальною пам’ятттю, яка зберігає сюжети, що певною мірою руйнують стереотипні установки, що протягом тривалого часу вкорінювались у свідомість, й відповідно, впливали на формування соціальної пам’яті. Аналіз інтерв’ю доводить, що усна історія має значний джерельний потенціал для вивчення різних проблем та зрізів радянської та новітньої історії, які чекають на своїх дослідників.

Біографії авторів

Вікторія Венгерська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Олександр Жуковський, Житомирськоий державний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент кафдери історії України, Житомирськоий державний університет імені Івана Франка

Посилання

Боднар, Г. (2019). Жіночий досвід війни: біографічні наративи жінок у листах до влади міста Львова другої половини 40-х рр. Вісник Львівського університету. Серія історична. 391-409.

Боднар, Г. (2021). «Моя квартира і майно залишилися у Львові»: історії евакуйованих жінок у листах до влади середини 1940-х рр. Україна модерна №3. URL: https://uamoderna.com/shafka-dok/istorii-evakujovanix-zhinok-u-listax-do-vladi-seredini-1940-x-rokiv

Брижук, А. (2020). Повсякденне життя волинських євреїв у міжвоєнний період (за матеріалами меморіального музею Голокосту у США). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. № 4, 14-18.

Величко, Т., Пастушенко, Т. (2008) Польові школи з усної історії «Голокост очима неєврейського населення України». Схід/Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 11-12. Спец. видання: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. Харків, 366-369.

Грінченко, Г. (2007). Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: для студентів і аспірантів). Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. 28 с.

Grinchenko, G. (2017). Ostarbeiters of Third Reich in Ukrainian and European Public Discourses: Restitution, Recognition, Commemoration. War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus . 281-304

Grinchenko G., Khanenko-Friesen N. (2017) Introduction Reclaiminq the Personal Oral History in Post Socialist Europe. Reclaiming the Personal. University of Toronto Press.1/23. 3-18.

Grinchenko, G. (2017) Forced Labour in Nazi Germany in the Interyiews of Former Child Ostarbeiters. Reclaiming the Personal. University of Toronto Press. 1/23. 176-204.

Інтерв’ю з В., М. А. (1928 р. н). 05. 08 2020, Бердичів. Інтерв’юєр Венгерська В.

Інтерв’ю з Г., З.М. (1936 р. н.). 24.07. 2020, Житомир. Інтерв’юєр Рудницька Н.

Інтерв’ю з Г., Р. Г. (1938 р. н.). 02. 09. 2020, Житомир. Інтерв’юєр Рудницька Н.

Інтерв’ю з К., Л.Б. (1943 р. н.) 18. 08. 2017. Житомир. Інтерв’юєр Рудницька Н.

Інтерв’ю з К., Л. Г. (1956 р. н.) 29. 09. 2020, Житомир/Любек (Німеччина) інтерв’ю у Viber, запис на камеру та диктофон. Інтерв’юєр Венгерська В.

Інтерв’ю з М., С. Р. (1941 р. н.) 07. 08 2020, Житомир. Інтерв’юєр Рудницька Н.

Інтерв’ю з Т., М. І. (1934 р. н.). 24. 07. 2020 р., Житомир. Інтерв’юєр Рудницька Н.

Інтерв’ю з Т., Е. М. (1973 р. н.). 30. 07. 2020 р., Житомир. Інтерв’юєр Магалецький А.

Михальчук, Р. (2017) Нові свідчення про Голокост у Мізочі за результатами усноісторичного проекту в липні – серпні 2016 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип.29. Рівне, РДГУ. 265-274.

Кісь, О. (2007). Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади Україна модерна. № 11. URL: https://uamoderna.com/images/archiv/11/2_UM_11_Vstup_Kis.pdf

Кісь, О. (2017). Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. – Львів. 288 с.

Офіційний сайт Асоціації усної історії: Ukrainian_Oral History: URL: http: keui.univer.kharkov.ua/oral_history/index.html;

Пастушенко, Т. (2007) До створення Української асоціації усної історії. Український історичний журнал. № 3. 230-235.

Пастушенко, Т. (2010). Метод усної історії та усноісторичні дослідження в Україні. Історія України. № 17-18 (657-658), травень. 10-15.

Середа, В., Малес, Л. (2007). Усна історія як метод і методологія: деякі проблеми створення та інтерпретації усноісторичних джерел. Україна модерна. № 11. 159-165.

Склокін, В., Реброва, І. (2008). Усна історія в Україні: заповнення «білих плям» чи методологічний переворот? Схід/Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 11–12. Спец. видання: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. Харків, 391-405.

Томсон, А. (2008). Чотири зміни парадигм в усній історії. Схід/Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 11–12: Спец. видання: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. Харків, 7-24.

Томпсон, П. (2003). Голос прошлого: Устная история: Пер. с англ. М., 2003.

References

Bodnar, H. (2019). Zhinochyi dosvid viiny: biohrafichni naratyvy zhinok u lystakh do vlady mista Lvova druhoi polovyny 40-kh rr. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna. 391-409.

Bodnar, H. (2021). «Moia kvartyra i maino zalyshylysia u Lvovi»: istorii evakuiovanykh zhinok u lystakh do vlady seredyny 1940-kh rr. Ukraina moderna №3. URL: https://uamoderna.com/shafka-dok/istorii-evakujovanix-zhinok-u-listax-do-vladi-seredini-1940-x-rokiv

Bryzhuk, A. (2020). Povsiakdenne zhyttia volynskykh yevreiv u mizhvoiennyi period (za materialamy memorialnoho muzeiu Holokostu u USA). Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. № 4, 14-18.

Velychko, T., Pastushenko, T. (2008). Polovi shkoly z usnoi istorii «Holokost ochyma neievreiskoho naselennia Ukrainy». Skhid/Zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk. Vyp. 11-12. Spets. vydannia: Usna istoriia v suchasnykh sotsialno-humanitarnykh studiiakh: teoriia i praktyka doslidzhen. Kharkiv, 366-369.

Hrinchenko, H. (2007). Usna istoriia: Metodychni rekomendatsii z orhanizatsii doslidzhennia: dlia studentiv i aspirantiv. Kh.: Kharkivskyi nats. un-t im. V. N. Karazina.

Grinchenko, G. (2017) Ostarbeiters of Third Reich in Ukrainian and European Public Discourses: Restitution, Recognition, Commemoration. War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus . pp 281-304

Grinchenko, G., Khanenko-Friesen N. (2017). Introduction Reclaiminq the Personal Oral History in Post Socialist Europe. Reclaiming the Personal. University of Toronto Press.1/23. 3-18.

Grinchenko, G. (2017). Forced Labour in Nazi Germany in the Interyiews of Former Child Ostarbeiters. Reclaiming the Personal. University of Toronto Press. 1/23. 176-204.

Interviu z V., M. A. (1928 r. n). 05. 08 2020, Berdychiv. Interviuier Venherska V.

Interviu z H., Z.M. (1936 r. n.). 24.07. 2020, Zhytomyr. Interviuier Rudnytska N.

Interviu z H., R. H. (1938 r. n.). 02. 09. 2020, Zhytomyr. Interviuier Rudnytska N.

Interviu z K., L.B. (1943 r. n.) 18. 08. 2017. Zhytomyr. Interviuier Rudnytska N.

Interviu z K., L. H. (1956 r. n.) 29. 09. 2020, Zhytomyr/Liubek (Nimechchyna) interviu u Viber, zapys na kameru ta dyktofon. Interviuier Venherska V.

Interviu z M., S. R. (1941 r. n.) 07. 08 2020, Zhytomyr. Interviuier Rudnytska N.

Interviu z T., M. I. (1934 r. n.). 24. 07. 2020 r., Zhytomyr. Interviuier Rudnytska N.

Interviu z T., E. M. (1973 r. n.). 30. 07. 2020 r., Zhytomyr. Interviuier Mahaletskyi A.

Mykhalchuk, R. (2017). Novi svidchennia pro Holokost u Mizochi za rezultatamy usnoistorychnoho proektu v lypni – serpni 2016 r. Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii. Vyp.29. Rivne, RDHU. 265-274.

Kis, O. Usna istoriia: stanovlennia, problematyka, metodolohichni zasady. (2007). Ukraina moderna. № 11. URL: https://uamoderna.com/images/archiv/11/2_UM_11_Vstup_Kis.pdf

Kis, O. (2017). Ukrainky v HULAHu: vyzhyty znachyt peremohty. Lviv. 288 p.

Ofitsiinyi sait Asotsiatsii usnoi istorii: Ukrainian_Oral History Association URL: http: keui.univer.kharkov.ua/oral_history/index.html;

Pastushenko, T. (2007) Do stvorennia Ukrainskoi asotsiatsii usnoi istorii. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 3. 230-235.

Pastushenko, T. Metod usnoi istorii ta usnoistorychni doslidzhennia v Ukraini (2010). Istoriia Ukrainy. № 17-18 (657-658), traven. 10-15.

Sereda, V., Males, L. (2007). Usna istoriia yak metod i metodolohiia: deiaki problemy stvorennia ta interpretatsii usnoistorychnykh dzherel. Ukraina moderna. № 11. 159-165.

Sklokin, V., Rebrova, I. (2008). Usna istoriia v Ukraini: zapovnennia «bilykh pliam» chy metodolohichnyi perevorot? Skhid/Zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk. Vyp. 11–12. Spets. vydannia: Usna istoriia v suchasnykh sotsialno-humanitarnykh studiiakh: teoriia i praktyka doslidzhen. Kharkiv, 391-405.

Tomson, A. (2008). Chotyry zminy paradyhm v usnii istorii. Skhid/Zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk. Vyp. 11–12: Spets. vydannia: Usna istoriia v suchasnykh sotsialno-humanitarnykh studiiakh: teoriia i praktyka doslidzhen. Kharkiv, 7-24.

Tompson, P. (2003). Holos proshloho: Ustnaia ystoryia: Per. s anhl. M., 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25