ЖИТОМИРСЬКА ГАЗЕТА «ГОЛОС ВОЛИНІ» В НІМЕЦЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ (жовтень 1941–1943 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112020

Ключові слова:

нацистська окупація, газета, «Голос Волині», антирадянська пропаганда, антиєврейська пропаганда

Анотація

Метою роботи є розгляд газети «Голос Волині», яка виходила у Житомирі упродовж жовтня 1941–1943 рр., як органу, що був частиною інформаційно-пропагандистської системи німецького окупаційного режиму в роки Другої світової війни. Методологія наукового дослідження ґрунтується на основі загальнонаукових і спеціальних історичних методів з урахуванням базових принципів історичного пізнання. Наукова новизна роботи полягає у тому, що тут уперше на основі широкої джерельної бази розглянуто історію газети «Голос Волині» у контексті німецького інформаційного простору. У результаті автор приходить до висновків: у діяльності газети можна виділити два періоди; вона стала важливим інформаційно-пропагандистським органом окупаційної влади; змістовно в газеті були присутні три напрямки нацистської пропаганди (антирадянська; антиєврейська; та пропаганда, спрямована на підтримку окупаційної господарсько-економічної політики).

Біографія автора

Сергій Стельникович, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Посилання

Архів Управління Служби безпеки України в Житомирській області, ф. 5, спр. 3936, 106 арк.

Гон, М. (2006). Деперсоніфікація жертв: образ євреїв на шпальтах газети «Волинь» (1941–1943). Наукові записки. Збірник. Вип. 31, С. 113–121.

Гриненко, Ю. (1943). Коростень сьогодні. Голос Волині (Житомир), 9 вересня, 4 с.

Гриненко, Ю. (1943). Наше кровное дело. Мозырские известия (Мозырь), 16 мая, 4 с.

Держархів Житомирської обл., листівки, листівки з № 400 по № 600, 369 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. П-2668, оп. 2, спр. 224, 45 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 45, 18 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 173, 9 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 176, 88 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1156, оп. 1, спр. 3, 811 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1156, оп. 1, спр. 4, 989 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1156, оп. 1, спр. 10, 92 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1156, оп. 1, спр. 16, 780 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1156, оп. 1, спр. 34, 51 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1156, оп. 1, спр. 55, 194 арк.

Небелюк, М. (1951). Під чужими прапорами. Париж – Ліон. 208 с.

Олесь, О. (1941). Нових і слів і діл… Голос Волині (Житомир), 2 листопада, 4 с.

Салата, О. (2010). Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової адміністрації (червень 1941 – 1944 рр.). Донецьк: Норд-Прес. 361 с.

Стельникович, С. (2015). Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). Житомир: Вид. О. О. Євенок. 592 с.

Холод, О. (2015). Соціальнокомунікаційні технології пропаганди зв’язків Європи, Німеччини й України в пресі Рейхскомісаріату «Україна» (у період від 1 вересня 1941 р. до 17 липня 1942 р.). Актуальні питання масової комунікації. Вип. 18, С. 33–43.

Черняков, Б. (2005). Періодична преса на окупованій території України. Наукові записки Інститут журналістики. Т. 18. С. 131–158.

Чудове життя в Райху. (1943). Голос Волині (Житомир), 14 серпня, 4 с.

Штуль, О. (1941). Нове Полісся. Голос Волині (Житомир), 6 листопада, 4 с.

Armstrong, J. (1990). Ukrainian nationalism. 3rd ed. Colorado: Ukrainian academic Press. 271 p.

Lower, W. (2005). Nazi Empire Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005. 307 p.

References

Arxiv Upravlinnya Sluzhby` bezpeky` Ukrayiny` v Zhy`tomy`rs`kij oblasti, f. 5, spr. 3936, 106 ark.

Gon, M. (2006). Depersonifikaciya zhertv: obraz yevreyiv na shpal`tax gazety` «Voly`n`» (1941–1943). Naukovi zapy`sky`. Zbirny`k. Vy`p. 31, S. 113–121. [in Ukrainian].

Gry`nenko, Yu. (1943). Korosten` s`ogodni. Golos Voly`ni (Zhy`tomy`r), 9 veresnya, 4 s. [in Ukrainian].

Grinenko, Yu. (1943). Nashe krovnoe delo. Mozyrskie izvestiya (Mozyr`), 16 maya, 4 s. [in Russian].

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., ly`stivky`, ly`stivky` z # 400 po # 600, 369 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. P-2668, op. 2, spr. 224, 45 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1151, op. 1, spr. 45, 18 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1151, op. 1, spr. 173, 9 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1151, op. 1, spr. 176, 88 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1156, op. 1, spr. 3, 811 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1156, op. 1, spr. 4, 989 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1156, op. 1, spr. 10, 92 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1156, op. 1, spr. 16, 780 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1156, op. 1, spr. 34, 51 ark.

Derzharxiv Zhy`tomy`rs`koyi obl., f. R-1156, op. 1, spr. 55, 194 ark.

Nebelyuk, M. (1951). Pid chuzhy`my` praporamy`. Pary`zh – Lion. 208 s. [in Ukrainian].

Oles`, O. (1941). Novy`x i sliv i dil… Golos Voly`ni (Zhy`tomy`r), 2 ly`stopada, 4 s. [in Ukrainian].

Salata, O. O. (2010). Formuvannya nimecz`kogo informacijnogo prostoru v Rejxskomisariati «Ukrayina» ta v zoni vijs`kovoyi administraciyi (cherven` 1941 – 1944 rr.). Donecz`k: Nord-Pres. 361 s. [in Ukrainian].

Stel`ny`kovy`ch, S. (2015). Zhy`tomy`rs`ko-Vinny`cz`ky`j region v umovax nacy`sts`koyi okupaciyi (1941–1944 rr.). Zhy`tomy`r: Vy`d. O. O. Yevenok. 592 s. [in Ukrainian].

Xolod, O. M. (2015). Social`nokomunikacijni texnologiyi propagandy` zv'yazkiv Yevropy`, Nimechchy`ny` j Ukrayiny` v presi Rejxskomisariatu «Ukrayina» (u period vid 1 veresnya 1941 r. do 17 ly`pnya 1942 r.). Aktual`ni py`tannya masovoyi komunikaciyi. Vy`p. 18, S. 33–43. [in Ukrainian].

Chernyakov, B. I. (2005). Periody`chna presa na okupovanij tery`toriyi Ukrayiny`. Naukovi zapy`sky` Insty`tut zhurnalisty`ky`. T. 18. S. 131–158. [in Ukrainian].

Chudove zhy`ttya v Rajxu. (1943). Golos Voly`ni (Zhy`tomy`r), 14 serpnya, 4 s. [in Ukrainian].

Shtul`, O. (1941). Nove Polissya. Golos Voly`ni (Zhy`tomy`r), 6 ly`stopada, 4 s. [in Ukrainian].

Armstrong, J. A. (1990). Ukrainian nationalism. 3rd ed. Colorado: Ukrainian academic Press. 271 p. [in English].

Lower, W. (2005). Nazi Empire Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005. 307 p. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25