ОРГАНІЗАЦІЯ АГІТАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ РОБОТИ В ІЗМАЇЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ УРСР У 1944–1945 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112022

Ключові слова:

Ізмаїльська область, партійне керівництво, агітація, пропаганда, радянська ідеологія, радянізація

Анотація

Мета роботи полягає в дослідженні процесів формування обласним партійним керівництвом системи ідеологічного впливу на населення Ізмаїльської області УРСР у 1944–1945 рр., визначенні головних завдань агітаційно-пропагандистської роботи в регіоні, характеристиці основних форм і методів, що використовувалися комуністичною партією. Методологія. Застосування загальнонаукових та спеціально-історичних методів дослідження (історико-типологічного, історико-порівняльного, історико-генетичного та історико-системного) дозволило розкрити особливості ідеологічної роботи з різними категоріями населення, визначити специфічні завдання та риси агітаційно-пропагандистської діяльності компартії в Ізмаїльській області, виявити причинно-наслідкові зв’язки між методами й результатами пропагандистської політики. Наукова новизна. Вперше проведено комплексний аналіз агітаційно-пропагандистської роботи в Ізмаїльській області після повернення території до складу СРСР. Висновки. Впродовж 1944–1945 рр. було створено систему управління ідеологічною політикою в Ізмаїльській області, сформовано мережу агітаційних колективів, груп лекторів і доповідачів, органів партійної пропаганди, організовано заходи із відзначення нових радянських свят, проведено радіофікацію й кінофікацію міст і районів, залучено до пропагандистської діяльності регіональну пресу та культурно-просвітні заклади. Партійні й комсомольські організації здійснювали постійний контроль за станом ідеологічної роботи, вимагаючи підвищення темпів і рівня агітації та пропаганди.

Біографія автора

Віктор Дроздов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Посилання

“Газета, оторванная от жизни («Придунайская правда», орган Измаильского обкома и горкома КП(б)У и областного Совета депутатов трудящихся). «Правда Украины» за 7 января 1945 г.” (1945). Придунайская правда, 16 січня, с. 2.

Галицька-Дідух, Т. (2017). “Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР 1944–1947 рр. (на прикладі Станіславської області)”. Гілея: науковий вісник, 126(11), с. 57-62.

Державний архів Одеської області – ДАОО, ф. П-4980, оп. 1, спр. 79, 147 арк.

Державний архів Одеської області – ДАОО, ф. П-4980, оп. 1, спр. 80, 56 арк.

Державний архів Одеської області – ДАОО, ф. П-4980, оп. 1, спр. 203, 31 арк.

Дроздов, В. (2021). “Створення радянського міфу про Ізмаїл як «місто російської бойової слави» в повоєнний період”. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 52, c. 54-64.

Ільїн, О. (2019). “Шкільна освіта як засіб ідеологічного впливу на міське населення Ізмаїльської області УРСР (1944-1954 рр.)”. Zaporizhzhia Historical Review, 53(1), с. 170-176.

Ільницький, В. (2015). “Форми та засоби ідеологічної роботи радянської адміністрації, спрямовані проти підпілля у Карпатському краї ОУН у другій половині 1940-х рр.”. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Історичні науки, 24, с. 101-107.

Кузьменко, А. (1945). “Важнейшая задача агитаторов”. Придунайская правда, 19 жовтня, с. 3.

“Массово-политическая работа в освобожденных районах. Передовая «Правды» за 7 октября” (1944). Придунайская правда, 15 жовтня, с. 2.

Міщанин, В. (2018). Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр. Ужгород: РІК-У.

Нагірняк, М. та Лаврецький, Р. (2013). “Політична та ідеологічна боротьба органів Комуністичної партії у процесі утвердження режиму в Західній Україні (1944–1945 рр.)”. Військово-науковий вісник, 20, с. 66-80.

Попп, Р. (2015). “Ідеологічний вплив на населення Дрогобицької області (1944–1945 рр.)”. Дрогобицький краєзнавчий збірник, 2(спецвипуск), с. 227-235.

Семенова, О. (2020). “Радянська ідентичність у соціо- та етнокультурному просторі сучасної України”. Українознавство, 4(77), с. 159-169.

Сичевський, А. (2018). “Влада та «опіум народу»: антирелігійна агітація і пропаганда в Радянській Україні у 1944–1990 рр.”. Інтермарум: історія, політика, культура, 5, с. 291-307.

Стасюк, О. (2020). “Передвиборча агітація і пропаганда у західних областях УРСР повоєнного періоду та реакція суспільства”. Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті”, с. 377-381.

“Улучшить политико-воспитательную работу среди женщин” (1945). Придунайская правда, 21 листопада, с. 1.

Центральний державний архів громадських об’єднань України – ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 50, спр. 2472, 48 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України – ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 50, спр. 2473, 235 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України – ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 50, спр. 2474, 20 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України – ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 50, спр. 2476, 21 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України – ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 50, спр. 2478, 21 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України – ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 50, спр. 2480, 28 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України – ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 70, спр. 441, 90 арк.

Церковна, В. (2021). “Регіональна преса як засіб формування радянської ідентичності у післявоєнні роки (за матеріалами газети «Придунайська правда»)”. VІІ Дунайські наукові читання. Локальні ідентичності українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції. Збірник наукових праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «ІРБІС», с. 37-44.

References

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti – DAOO, fund P-4980, description 1, file 79, 147 pages.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti – DAOO, fund P-4980, description 1, file 80, 56 pages.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti – DAOO, fund P-4980, description 1, file 203, 31 pages.

Drozdov, V. (2021). “Stvorennia radianskoho mifu pro Izmail yak «misto rosiiskoi boiovoi slavy» v povoiennyi period”. Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, 52, pp. 54-64. [in Ukrainian].

“Gazeta, otorvannaya ot zhizni («Pridunayskaya pravda», organ Izmailskogo obkoma i gorkoma KP(b)U i oblastnogo Soveta deputatov trudyashchikhsya). «Pravda Ukrainy» za 7 yanvarya 1945 g.” (1945). Pridunayskaya pravda, 16 January, p. 2. [in Russian].

Halytska-Didukh, T. (2017). “Informatsiino-propahandystska polityka radianskoi vlady v zakhidnykh oblastiakh URSR 1944–1947 rr. (na prykladi Stanislavskoi oblasti)”. Hileia: naukovyi visnyk, 126(11), pp. 57-62. [in Ukrainian].

Ilin, O. (2019). “Shkilna osvita yak zasib ideolohichnoho vplyvu na miske naselennia Izmailskoi oblasti URSR (1944-1954 rr.)”. Zaporizhzhia Historical Review, 53(1), pp. 170-176. [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2015). “Formy ta zasoby ideolohichnoi roboty radianskoi administratsii, spriamovani proty pidpillia u Karpatskomu krai OUN u druhii polovyni 1940-kh rr.”. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu Ostrozka akademiia. Seriia: Istorychni nauky, 24, s. 101-107. [in Ukrainian].

Kuzmenko, A. (1945). “Vazhneyshaya zadacha agitatorov”. Pridunayskaya pravda, 19 October, p. 3. [in Russian].

“Massovo-politicheskaya rabota v osvobozhdennykh rayonakh. Peredovaya «Pravdy» za 7 oktyabrya” (1944). Pridunayskaya pravda, 15 October, p. 2. [in Russian].

Mishchanyn, V. (2018). Radianizatsiia Zakarpattia 1944-1950 rr. Uzhhorod: RIK-U. [in Ukrainian].

Nahirniak, M. and Lavretskyi, R. (2013). “Politychna ta ideolohichna borotba orhaniv Komunistychnoi partii u protsesi utverdzhennia rezhymu v Zakhidnii Ukraini (1944–1945 rr.)”. Viiskovo-naukovyi visnyk, 20, pp. 66-80. [in Ukrainian].

Popp, R. (2015). “Ideolohichnyi vplyv na naselennia Drohobytskoi oblasti (1944–1945 rr.)”. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk, 2(spetsvypusk), pp. 227-235. [in Ukrainian].

Semenova, O. (2020). “Radianska identychnist u sotsio- ta etnokulturnomu prostori suchasnoi Ukrainy”. Ukrainoznavstvo, 4(77), pp. 159-169. [in Ukrainian].

Stasiuk, O. (2020). “Peredvyborcha ahitatsiia i propahanda u zakhidnykh oblastiakh URSR povoiennoho periodu ta reaktsiia suspilstva”. Zbirnyk naukovykh prats za materialamy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu “Totalitaryzm yak systema znyshchennia natsionalnoi pam’iati”, pp. 377-381. [in Ukrainian].

Sychevskyi, A. (2018). “Vlada ta «opium narodu»: antyrelihiina ahitatsiia i propahanda v Radianskii Ukraini u 1944–1990 rr.”. Intermarum: istoriia, polityka, kultura, 5, pp. 291-307. [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy – TsDAHOU, fund 1, description 50, file 2472, 48 pages.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy – TsDAHOU, fund 1, description 50, file 2473, 235 pages.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy – TsDAHOU, fund 1, description 50, file 2474, 20 pages.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy – TsDAHOU, fund 1, description 50, file 2476, 21 pages.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy – TsDAHOU, fund 1, description 50, file 2478, 21 pages.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy – TsDAHOU, fund 1, description 50, file 2480, 28 pages.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy – TsDAHOU, fund 1, description 70, file 441, 90 pages.

Tserkovna, V. (2021). “Rehionalna presa yak zasib formuvannia radianskoi identychnosti u pisliavoienni roky (za materialamy hazety «Prydunaiska pravda»)”. VII Dunaiski naukovi chytannia. Lokalni identychnosti ukrainskoho pohranychchia: praktyky, vzaiemovplyvy, shliakhy intehratsii. Zbirnyk naukovykh prats. Izmail: RVV IDHU; «IRBIS», pp. 37-44. [in Ukrainian].

“Uluchshit politiko-vospitatelnuyu rabotu sredi zhenshchin” (1945). Pridunayskaya pravda, 21 November, p. 1. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25