МІСІОНЕРСЬКИЙ ТА БЛАГОДІЙНИЙ НАПРЯМИ РОБОТИ СВЯТО-ВОЛОДИМИРСЬКОГО БРАТСТВА КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112025

Ключові слова:

національна політика, православна церква, місіонерство, православне братство, благодійність, Київська губернія, Перша світова війна

Анотація

Мета статті полягає в аналізі благодійницької та місіонерської діяльності Свято-Володимирського братства. Ці напрямки належали до пріоритетних у його функціонуванні, та відображали прагнення російської влади закріпити на території Правобережної України та Галичини (в умовах Першої світової війни) православне віросповідання. Методологія роботи ґрунтується на принципах історизму. В ході написання роботи були використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи: критичний, аналітичний, синтезу та  узагальнення. Наукова новизна – на основі маловідомих архівних документів проаналізовано місіонерську діяльність товариства серед євреїв, уведені до наукового обігу кількісні показники так званих «вихрестів». Розкрито основні аспекти благодійницької діяльності братства в умовах Першої світової війни.

Висновки. Нові економічні умови, які пов’язувались із результатами реформування Російської імперії, швидкими темпами модернізації вимагала від влади як додаткових капіталовкладень так і наявності максимально лояльного населення на доволі неспокійних «околицях», до яких належала й Київщина, як частина Правобережної України. Відродження релігійних інституцій, що в першій половині століття сприймались як «чужі», стало частиною імперського плану із побудови нового зразка лояльності та ідентичності «русского мира», в якому православ’ю належить помітне місце. Прагнення частини євреїв вийти за межі традиційних обмежень, які пов’язувались із іудаїзмом та перетворювали їх на «чужих» виявились співзвучними до завдань, які покладались на братства в контексті їх місіонерської діяльності. 

Благодійність братств в умовах Першої світової війни мала під собою цілком прагматичне підґрунтя. У такий спосіб російська влада розраховувала на лояльність галицьких греко-католиків (з далекосяжними перспективами їх переходу до православного віросповідання).

Біографія автора

Оксана Альошина, Національний університет «Острозька академія»

кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та культурного менеджменту, Національний університет «Острозька академія»

Посилання

Жилюк, С. (1994). Діяльність церковних братств на Волині (друга пол. XIX – поч. XX ст.). Велика Волинь: науково-популярні краєзнавчі праці, Т. 15. СС. 54–62.

Жилюк, С. (1996) Російська православна церква на Волині (1793–1917). Житомир. 173 с.

Из епархиальной хроники. Киевские епархиальные ведомости. 1914. №4. С. 86-87.

Казаков, М. (2016). Православні братства Київської губернії на початку 1860-х років: причини занепаду. Етнічна історія народів Європи. Випуск 49. С. 56-61.

Опря, І. (2012). Місіонерська робота православних братств у Правобережній Україні у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. //Гілея. Науковий вісник. К. Вип. 65 (10). СС. 178-189.

Отчет Киевского Св. Владимирского братства за 25 лет его существования с 15 июля 1864 по 15 июля 1889 г. Киевские епархиальные ведомости. 1890. №5-6. С. 62-72.

Отчет Киевского Свято-Владимирского братства на 5 год его существования с. 21 июля 1868 по 12 октября 1869 г. К., 1869. 21 с.

Отчет Киевского Св. Владимирского братства ревнителей православия за 1894 год. Киевские епархиальные ведомости. 1895. №4. С. 54-66.

Отчет Киевского Св. Владимирского братства ревнителей православия за 1896 год. Киевские епархиальные ведомости. 1897. №6. С. 116-126.

Отчет Киевского Свято Владимирского братства ревнителей православия за 1901 г. (37 год от основания братства). К., 1902. 21 с.

Отчет о деятельности Киевского Епархиального Свято Владимирского братства, сост. под высоч. покровительством его императ. величества за 1914-1915. К.., 1916. 32 с.

Протокол заседания братства Св. Владимира 19 января 1871 года. Киевские епархиальные ведомости. 1871. №7. С. 163-171.

Протокол заседания Киевского Владимирского братства 23 октября 1870 года. Киевские епархиальные ведомости. 1871. №2. С. 29-34.

Проэкт устава Киевского Свято-Владимирского при Софийском соборе братства. Киевские епархиальные ведомости. 1864. №19. С. 591-595.

Сажок, О. (2013). Становлення і розвиток церковного братського руху у Волинській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. № 21. С.33–38.

Центральний державний історичний архів України. (ЦДІАК України). Ф. 127. Оп. 667. Спр. 499, 21 арк.

ЦДІАК. Ф. 442. Оп.661. Спр. 273, 17 арк.

ЦДІАК. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3636, 26 арк.

References

Zhylyuk, S. (1994). Diyal’nist’ tserkovnykh bratstv na Volyni (druga polovyna XIX – poch. XX st.) [Activity of church fraternities in Volyn (second half XIX – beginning XX century)]. Veluka Volyn’ naukovo-populyarni krayeznavchi pratsi, T. 15, 54–62. [in Ukrainian].

Zhyliuk S. (1996) Rosiiska pravoslavna tserkva na Volyni (1793–1917). Zhytomyr. 173 s.

Iz yeparkhial'noy khroniki [From the diocesan chronicle]. Kiyevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1914. №4. S. 86-87. [in Russian].

Kazakov, M. (2016). Pravoslavni brat·stva Kyyivsʹkoyi huberniyi na pochatku 1860-kh rokiv: prychyny zanepadu. Etnichna istoriya narodiv Yevropy. Vypusk 49. S. 56-61. [in Ukrainian].

Opria, I. (2012). Misionerska robota pravoslavnykh bratstv u Pravoberezhnii Ukraini u 60-ti roky ХІХ – na pochatku ХХ st. //Hileia. Naukovyi visnyk. K. Vyp. 65 (10). SS. 178-189.

Otchet Kiyevskogo Sv. Vladimirskogo bratstva za 25 let yego sushchestvovaniya s 15 iyulya 1864 po 15 iyulya 1889 g. [Report of the Kiev St. Vladimir Brotherhood for 25 years of its existence from July 15, 1864 to July 15, 1889]. Kiyevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1890. №5-6. S. 62-72. [in Russian].

Otchet Kiyevskogo Svyato-Vladimirskogo bratstva na 5 god yego sushchestvovaniya s. 21 iyulya 1868 po 12 oktyabrya 1869 g. [Report of the Kiev St. Vladimir Brotherhood for the 5th year of its existence p. July 21, 1868 to October 12, 1869]. (1869). 21 s. [in Russian].

Otchet Kiyevskogo Sv. Vladimirskogo bratstva revniteley pravoslaviya za 1894 god [Report of the Kiev Holy Vladimir Brotherhood for the 5th year of its existence p. July 21, 1868 to October 12, 1869]. Kiyevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1895. №4. S. 54-66. [in Russian].

Otchet Kiyevskogo Sv. Vladimirskogo bratstva revniteley pravoslaviya za 1894 god [Report of the Kiev St. Vladimir Brotherhood of zealots of orthodoxy for 1894]. Kiyevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1895. №4. S. 54-66.

Otchet Kiyevskogo Sv. Vladimirskogo bratstva revniteley pravoslaviya za 1896 god. [Report of the Kiev St. Vladimir Brotherhood of zealots of orthodoxy for 1896]. Kiyevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1897. №6. S. 116-126. [in Russian].

Otchet Kiyevskogo Svyato Vladimirskogo bratstva revniteley pravoslaviya za 1901 g. (37 god ot osnovaniya bratstva) [Report of the Kiev Holy Vladimir Brotherhood of zealots of orthodoxy for 1901 (37 years from the founding of the brotherhood)]. K.., 1902. 21 s.

Otchet o deyatel'nosti Kiyevskogo Yeparkhial'nogo Svyato Vladimirskogo bratstva, sost. pod vysoch. pokrovitel'stvom yego imperat. velichestva za 1914-1915 [Report on the activities of the Kiev Diocesan Holy Vladimir Brotherhood, comp. under tall patronage of his imperator. majesties for 1914-1915]. K.., 1916. 32 s. [in Russian].

Protokol zasedaniya bratstva Sv. Vladimira 19 yanvarya 1871 goda [Minutes of the meeting of the brotherhood of St. Vladimir on january 19, 1871]. Kiyevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1871. №7. S. 163-171. [in Russian].

Protokol zasedaniya Kiyevskogo Vladimirskogo bratstva 23 oktyabrya 1870 goda [Minutes of the meeting of the brotherhood of St. Vladimir on october 23, 1870]. Kiyevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1871. №2. S. 29-34. [in Russian].

Proekt ustava Kiyevskogo Svyato-Valdimirskogo pri Sofiyskom sobore bratstva [Draft charter of the Kiev Svyato-Valdimirovsky at the Sophia Cathedral of the brotherhood]. Kiyevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1864. №19. S. 591-595. [in Russian].

Sazhok, O. (2013). Stanovlennya i rozvytok tserkovnoho brat·sʹkoho rukhu u Volynsʹkiy huberniyi u druhiy polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st. [Formation and development of the church fraternal movement in the Volyn province in the second half of the XIX - early XX centuries]. Naukovyy visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Istorychni nauky. № 21. S.33–38/ [in Ukrainian].

Tsentralʹnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrainy [Central State Historical Archive of Ukraine], f. 442, op. 661, spr. 273, 17 ark. [in Russian].

СSHAU, f. 274, op. 1, spr. 3636, 26 ark. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25