АКТУАЛЬНІСТЬ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ПЕРШИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Автор(и)

  • Марина Панчук

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112028%20

Ключові слова:

лібералізм, політичні партії, державотворення, інтелігенція, Україна

Анотація

Метою роботи є висвітлення та аналіз ліберальних засад у контексті діяльності українських політичних партій початку ХХ ст., з’ясування умов, завдяки яким ліберальна ідея знайшла своє вираження в українських реаліях. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів (аналіз програмних документів, узагальнення, системний підхід) та спеціально-історичних, зокрема історико-генетичного, антропологічного методу та порівняльних студій. Наукова новизна полягає в представленні ролі та місця ліберальної ідеї у формуванні української політичної думки, що зумовило появу та розвиток політичних концепцій, які стали підґрунтям в діяльності різних партій на основних етапах державотворення. Висновки. Ліберальна ідея в Україні пройшла кілька етапів свого розвитку, знайшла вираження в програмах новостворених українських партій, ставши реакцією на виклики політичного життя та потреби прогресивних кіл інтелігенції початку ХХ ст. Особливістю імплементації лібералізму в українській політичній площині також стало те, що вона поєднувалася з соціалістичними вимогами  та боротьбою за національні права українців. Ліберальні ідеї, сформульовані зокрема у низці демократичних вимог, з новою силою заявили про себе під час Української національної революції та становлення української державності 1917-1921 рр. На сучасному етапі розбудови громадянського суспільства в Україні, реалізації державної політики децентралізації та формування місцевої ініціативи доцільним є використання знань про історичний розвиток ліберальних ідей та практичного досвіду їх втілення у життя.

Біографія автора

Марина Панчук

магістрантка історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

Джерела та література

Гай-Нижник, П. (2014). Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку. Гілея. Вип.88 (№9), C. 5–14.

Дергачов, О. (кер. авт. кол.), (1996). Українська державність у ХХ столітті. Історико-політологічний аналіз. К. : Політ. думка, 448 с. URL: http://litopys.org.ua/ukrxx/zmist.htm. (Accessed 03 May 2022).

Донченко, С. (2007). Лібералізм в Україні (початок ХХ сторіччя). Культура народов Причерноморья. № 108, С. 75-77.

Іваницька, С. (2010). "Колективний портрет" керівництва Української демократично-радикальної партії (1905–1908 рр.). Українська біографістика. Вип. 7, С. 279-294.

Круглашов, А. (2001). Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. Чернівці: Прут, 488 с.

Могильний, Л. (2014). Національне питання в програмах українських ліберальних партій в першій чверті ХХ ст. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. КНЕУ. К.: КНЕУ. №2. С. 40-46.

Панібудьласка, В. (ред.), (1997). Національні процеси в Україні: Історія і сучасність: Документи і матеріали: У 2-х ч. К.: Вища школа, Ч. 1. 583 c.

Рада. (1912). Київ № 87, 17.04.1912, с. 2. URL: https://libraria.ua/numbers/920/65646/?PageNumber=2. (Accessed 03 May 2022).

Рада. (1912). Київ № 105, 9.05.1912, с. 2. URL: https://libraria.ua/numbers/920/65801/?PageNumber=2. (Accessed 03 May 2022).

Стрілець, В. (ред.). (2002). Українська радикально-демократична партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік). К, 361 с.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали. (1983). Мюнхен. Т. 1. С. 147-152.

Чикаленко, Є. (1955). Спогади (1861-1907). Нью-Йорк: УВАН у США. 504 с.

Чмир, С. (1999). Українська Демократично-Радикальна партія: організаційний устрій, чисельність, соціальний склад (1905-1908 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. 6. Запоріжжя, 76-89. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Chmyr_Svitlana/Ukrainska_demokratychno-radykalna_partiia_orhanizatsiinyi_ustrii_chyselnist_sotsialnyi_sklad_1905-19.pdf (Accessed 03 May 2022).

References

Hai-Nyzhnyk, P. (2014). Liberalizm yak filosofska, politychna ta ekonomichna teoriia: narys istorii stanovlennia ta rozvytku. Hileia. Vyp.88 (№9), P. 5–14.

Derhachov, O. (ker. avt. kol.), (1996). Ukrainska derzhavnist u ХХ stolitti. Istoryko-politolohichnyi analiz. K. : Polit. dumka, 448 p. URL: http://litopys.org.ua/ukrxx/zmist.htm. (Accessed 03 May 2022).

Donchenko, S. (2007). Liberalizm v Ukraini (pochatok ХХ storichchia). Kultura narodov Prychernomoria. № 108, P. 75-77.

Ivanytska, S. (2010). "Kolektyvnyi portret" kerivnytstva Ukrainskoi demokratychno-radykalnoi partii (1905–1908 rr.). Ukrainska biohrafistyka. Vyp. 7, P. 279-294.

Kruhlashov, A. (2001). Drama intelektuala: politychni idei Mykhaila Drahomanova. Chernivtsi: Prut, 488 s.

Mohylnyi, L. (2014). Natsionalne pytannia v prohramakh ukrainskykh liberalnykh partii v pershii chverti ХХ st. Istoryko-politychni studii. Zbirnyk naukovykh prats. KNEU. K.: KNEU. №2. P. 40-46.

Panibudlaska, V. (red.), (1997). Natsionalni protsesy v Ukraini: Istoriia i suchasnist: Dokumenty i materialy: U 2-kh ch. K.: Vyshcha shkola, Ch. 1. 583 c.

Rada. (1912). Kyiv № 87, 17.04.1912, s. 2. URL: https://libraria.ua/numbers/920/65646/?PageNumber=2. (Accessed 03 May 2022).

Rada. (1912). Kyiv № 105, 9.05.1912, s. 2. URL: https://libraria.ua/numbers/920/65801/?PageNumber=2. (Accessed 03 May 2022).

Strilets, V. (red), (2002). Ukrainska radykalno-demokratychna partiia: vytoky, ideolohiia, orhanizatsiia, diialnist (kinets XIX stolittia-1939 rik). Kyiv, 361 p.

Ukrainska suspilno-politychna dumka v 20 stolitti: Dokumenty i materialy. (1983). Miunkhen. T. 1. 147-152.

Chykalenko, Ye. (1955). Spohady (1861-1907). Niu-York: UVAN u SShA. 504 p.

Chmyr, S. (1999). Ukrainska Demokratychno-Radykalna partiia: orhanizatsiinyi ustrii, chyselnist, sotsialnyi sklad (1905-1908 rr.). Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu. Vyp. 6. Zaporizhzhia, P. 76-89. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Chmyr_Svitlana/Ukrainska_demokratychno-radykalna_partiia_orhanizatsiinyi_ustrii_chyselnist_sotsialnyi_sklad_1905-19.pdf (Accessed 03 May 2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30