НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО У 20-30-ті рр. ХХ ст.: ПРАКТИКИ ТА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Автор(и)

  • Олександр Комарніцький Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3021-6550
  • Людмила Комарніцька НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6742-8314

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112029%20

Ключові слова:

студент, інститут, Житомир, практика, екскурсія, стажування, випуск

Анотація

У статті на основі наявної наукової літератури, архівних джерел, матеріалів тогочасної періодичної преси показано місце педагогічної і виробничих практик, стажування, дипломного проектування у житті студентів Житомирського ЗВО у 20-30-ті рр. ХХ ст., показано динаміку кількості випускників цього закладу. Автори зазначають, що важливою складовою у підготовці учителів була педпрактика. Вона відображала особливості радянської педагогічної освіти, орієнтованої на підготовку «трудової» інтелігенції. В першу чергу, це стосувалось такої компоненти як досвід роботи/ознайомлення на/із індустріальним та сільськогосподарським виробництвом. Практиканти знайомилися з роботою різних типів освітніх закладів, працювали помічниками вчителя і вихователя, а на третьому курсі самостійно вели педагогічну діяльність. Невід’ємною частиною навчальної діяльності молоді було проведення навчальних екскурсій, проходження річного практичного стажування, у ході якого студентство отримувало важливий досвід та демонструвало вміння застосувати здобуті знання на практиці.

Біографії авторів

Олександр Комарніцький, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

академік НАНВО України, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України

 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Людмила Комарніцька, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

кандидат філологічних наук, вчений секретар, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Посилання

Джерела та література

Близнюк, Л. (1957). Розвиток народної освіти на Житомирщині в 1933-1941 роках. Розвиток народної освіти на Житомирщині за 40 років радянської влади: зб. ст. Житомир: Житомир. обл. вид-во, с. 51–60.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи. Житомирська область. (2009). Київ: Знання України, 491 с.

Гержедова. (1935). Підсумки навчального року. За більшовицькі кадри. Житомир, 1 липня. №1. С. 2.

Гінківський, Л. (1935). Про роботу педагогічної кафедри (Підсумки і завдання). За більшовицькі кадри. Житомир, 1 липня. №1. С. 5.

Дем’яненко, Н. (1998). Загальнопедагогічна підготовка вчителів в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.): монографія. Київ: ІЗМН, 328 с.

Дем’яненко, Н. (1996). Педагогічна практика у професійній підготовці вчителя в Україні (20-ті роки). Рідна школа. Київ, №3. С. 74–76.

Держархів Житомирської обл., ф. п. 211, оп. 1, спр. 10. 92 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. п. 211, оп. 1, спр. 25. 68 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. п. 211, оп. 1, спр. 35. 56 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. п. 211, оп. 1, спр. 36. 46 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. п. 211, оп. 1, спр. 49. 46 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. п. 211, оп. 1, спр. 75. 122 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. р. 98, оп. 1, спр. 12. 67 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. р. 266, оп. 1, спр. 135. 91 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. р. 266, оп. 1, спр. 150. 280 арк.

Держархів Хмельницької обл., ф. р. 1086, оп. 1, спр. 134. 81 арк.

Держархів Хмельницької обл., ф. р. 1086, оп. 1, спр. 264. 76 арк.

Дитюк, С. (1935). Більшовицький привіт і поздоровлення новому загону радянських педагогів-випускників Житомирського педінституту. За більшовицькі кадри. Житомир, 1 липня. №1. С. 1.

Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка: іст. нарис. (2002). Київ: Техніка, 88 с.+ 32 с. кол. вкл.

Зотін, М. (1926). Педагогічна освіта на Україні. Харків: Держ. вид-во Укр., 216 с.

Ковалиський, В. (1931). Забезпечити політехнічну практику в готуванні педагогічних кадрів. Радянська Волинь. Житомир, 17 травня. №66 (2134). С. 2.

Комарніцький, О. (2017). Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 984 с.

Коротєєва-Камінська, В. (1997). Українознавчий аспект змісту педагогічної освіти (1917-1945 рр.). Київ: Логос, 262 с.

Лавріненко, О. (1998). Виховання майбутнього вчителя в Україні на початку 20-х років. Початкова школа. Київ, №6. С. 60–61.

Лавріненко, О. (1997). Практична професійна підготовка вчителя в Україні (1917-1926 рр.). Педагогіка і психологія. Київ, №4. С. 216–223.

Лаврут, О. (2011). Стажування студентів вищих навчальних закладів в УСРР періоду 20-х років ХХ ст. Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. Київ: ВІР УАН. Вип. 44 (№2). С. 120–129.

Липинський, В. (2000). Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки: монографія. Донецьк: РВА Донецьк. держ. техн. ун-т, 247 с.

Майборода, В. (1992). Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.). Київ: Либідь, 196 с.

Новий загін радянських педагогів. (1936). Радянська Волинь. 2 липня. №33 (3412). С. 1.

Пастовенський, О. (2007). Освіта Житомирщини: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: наук. зб. Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Т. 2. С. 3–9.

По Радянській Україні. Черговий випуск. (1939). Червоний кордон. Кам’янець-Подільський, 2 липня. №149 (2927). С. 4.

Привіт випускникам. (1938). Червоне Полісся. Житомир, 4 липня. №152 (4016). С. 3.

Р-н. 67 нових освітників. (1925). Радянська Волинь. 16 вересня. Ч. 210 (335). С. 4.

Сафонова, Н. (2010). Розвиток педагогічної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття. Інтелігенція і влада: громадс.-політ. наук. зб. Одеса: Астропринт. Вип. 19. С. 124–132.

Строкатів, З. (1930). Сільське господарство в інститутах народньої освіти. Записки Ніжинського інституту народньої освіти. Ніжин. Кн. Х. С. 211–222.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 281. 236 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 291. 105 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 1057. 178 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 629. 48 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 289. 711 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 10, спр. 1488. 403 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, спр. 148. 262 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, спр. 149. 181 арк.

Ящук, І. (2009). Особливості формування системи вищої педагогічної освіти в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття). Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. Хмельницький: Хмельн. гум.-пед. академія. Вип. 6. С. 203–211.

References

Blyzniuk, L. (1957). Rozvytok narodnoi osvity na Zhytomyrshchyni v 1933-1941 rokakh. Rozvytok narodnoi osvity na Zhytomyrshchyni za 40 rokiv radianskoi vlady: zb. st. Zhytomyr: Zhytomyr. obl. vyd-vo, s. 51–60.

Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia, sohodennia ta perspektyvy. Zhytomyrska oblast. (2009). Kyiv: Znannia Ukrainy, 491 s.

Herzhedova. (1935). Pidsumky navchalnoho roku. Za bilshovytski kadry. Zhytomyr, 1 lypnia. №1. S. 2.

Hinkivsʹkyy, L. (1935). Pro robotu pedahohichnoyi kafedry (Pidsumky i zavdannya). Za bilʹshovytsʹki kadry. Zhytomyr, 1 lypnya. №1. S. 5.

Demianenko, N. (1998). Zahalnopedahohichna pidhotovka vchyteliv v Ukraini (ХІХ – persha tretyna ХХ st.): monohrafiia. Kyiv: IZMN, 328 s.

Demianenko, N. (1996). Pedahohichna praktyka u profesiinii pidhotovtsi vchytelia v Ukraini (20-ti roky). Ridna shkola. Kyiv, №3. S. 74–76.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. p. 211, op. 1, spr. 10. 92 ark.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. p. 211, op. 1, spr. 25. 68 ark.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. p. 211, op. 1, spr. 35. 56 ark.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. p. 211, op. 1, spr. 36. 46 ark.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. p. 211, op. 1, spr. 49. 46 ark.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. p. 211, op. 1, spr. 75. 122 ark.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. r. 98, op. 1, spr. 12. 67 ark.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. r. 266, op. 1, spr. 135. 91 ark.

Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl., f. r. 266, op. 1, spr. 150. 280 ark.

Derzharkhiv Khmelnytskoi obl., f. r. 1086, op. 1, spr. 134. 81 ark.

Derzharkhiv Khmelnytskoi obl., f. r. 1086, op. 1, spr. 264. 76 ark.

Dytiuk, S. (1935). Bilshovytskyi pryvit i pozdorovlennia novomu zahonu radianskykh pedahohiv-vypusknykiv Zhytomyrskoho pedinstytutu. Za bilshovytski kadry. Zhytomyr, 1 lypnia. №1. S. 1.

Zhytomyrskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Ivana Franka: ist. narys. (2002). Kyiv: Tekhnika, 88 s.+ 32 s. kol. vkl.

Zotin, M. (1926). Pedahohichna osvita na Ukrayini. Kharkiv: Derzh. vyd-vo Ukr., 216 s.

Kovalyskyi, V. (1931). Zabezpechyty politekhnichnu praktyku v hotuvanni pedahohichnykh kadriv. Radianska Volyn. Zhytomyr, 17 travnia. №66 (2134). S. 2.

Komarnitskyi, O. (2017). Ctudenty-pedahohy u modernizatsii vyshchoi osvity radianskoi Ukrainy u 1920-1930-kh rr.: monohrafiia. Kamianets-Podilskyi: TOV «Drukarnia «Ruta», 984 s.

Korotieieva-Kaminska, V. (1997). Ukrainoznavchyi aspekt zmistu pedahohichnoi osvity (1917-1945 rr.). Kyiv: Lohos, 262 s.

Lavrinenko, O. (1998). Vykhovannia maibutnoho vchytelia v Ukraini na pochatku 20-kh rokiv. Pochatkova shkola. Kyiv, №6. S. 60–61.

Lavrinenko, O. (1997). Praktychna profesiina pidhotovka vchytelia v Ukraini (1917-1926 rr.). Pedahohika i psykholohiia. Kyiv, №4. S. 216–223.

Lavrut, O. (2011). Stazhuvannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv v USRR periodu 20-kh rokiv ХХ st. Hileia: naukovyi visnyk: zb. nauk. pr. Kyiv: VIR UAN. Vyp. 44 (№2). S. 120–129.

Lypynskyi, V. (2000). Stanovlennia i rozvytok novoi systemy osvity v USRR u 20-i roky: monohrafiia. Donetsk: RVA Donetsk. derzh. tekhn. un-t, 247 s.

Maiboroda, V. (1992). Vyshcha pedahohichna osvita v Ukraini: istoriia, dosvid, uroky (1917-1985 rr.). Kyiv: Lybid, 196 s.

Novyi zahin radianskykh pedahohiv. (1936). Radianska Volyn. 2 lypnya. №33 (3412). S. 1.

Pastovenskyi, O. (2007). Osvita Zhytomyrshchyny: istoriia, sohodennia ta perspektyvy rozvytku. Zhytomyrshchyna: mynule, sohodennia, postup u maibutnie: nauk. zb. Zhytomyr: Zhytomyr. derzh. ped. un-t im. Ivana Franka. T. 2. S. 3–9.

Po Radianskii Ukraini. Cherhovyi vypusk. (1939). Chervonyi kordon. Kamianets-Podilskyi, 2 lypnia. №149 (2927). S. 4.

Pryvit vypusknykam. (1938). Chervone Polissia. Zhytomyr, 4 lypnia. №152 (4016). S. 3.

R-n. 67 novykh osvitnykiv. (1925). Radianska Volyn. 16 veresnia. Ch. 210 (335). S. 4.

Safonova, N. (2010). Rozvytok pedahohichnoi osvity v Ukraini v 20-kh rokakh ХХ stolittia. Intelihentsiia i vlada: hromads.-polit. nauk. zb. Odesa: Astroprynt. Vyp. 19. S. 124–132.

Strokativ, Z. (1930). Silske hospodarstvo v instytutakh narodnoi osvity. Zapysky Nizhynskoho instytutu narodnoi osvity. Nizhyn. Kn. Kh. S. 211–222.

TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 2, spr. 281. 236 ark.

TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 2, spr. 291. 105 ark.

TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 2, spr. 1057. 178 ark.

TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 4, spr. 629. 48 ark.

TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 5, spr. 289. 711 ark.

TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 10, spr. 1488. 403 ark.

TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 11, spr. 148. 262 ark.

TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 11, spr. 149. 181 ark.

Yashchuk, I. P. (2009). Osoblyvosti formuvannia systemy vyshchoi pedahohichnoi osvity v Ukraini (20-30-ti rr. ХХ stolittia). Pedahohichnyi dyskurs: zb. nauk. pr. Khmelnytskyi: Khmeln. hum.-ped. akademiia. Vyp. 6. S. 203–211.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30