НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ ТАБОРАХ ГУЛАГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112030%20

Ключові слова:

ГУТАБ/ГУЛАГ, виправно-трудові табори (ВТТ), «вороги народу», система відбування покарань, СРСР

Анотація

Мета дослідженняпроаналізувати нормативно-правові документи, що регламентували відбування покарань у виправно-трудових таборах (ВТТ) ГУЛАГУ. На основі історіографічного та джерелознавчого доробку простежити процес функціонування системи нормативно-правової регламентації відбування покарань. Методологія базується на засадах історизму та об’єктивності. Дослідження здійснено завдяки загальнонауковим та спеціально-історичним методам. Наукова новизна. Запропоновано характеристику нормативно-правових основ функціонування системи відбування покарань у таборах ГУЛАГу в 30-50-х рр. XX ст., як інструменту тоталітарних практик у СРСР.

Висновки. Впродовж 30-50-х рр. XX ст. основним місцем відбування покарань у СРСР були виправно-трудові табори, що були складовою централізованої системи – Головного управління таборів (ГУТАБ/ГУЛАГ). Діяльність ГУТАБу врегульовувалася нормативними документами передусім відомчого характеру. Позбавлення волі у ВТТ здійснювалося Постановою ЦВК і Ради РНК 1929 р. Невдовзі прийнято документ, що окреслював аспекти покарання у ВТТ – «Положення про виправно-трудові табори ОДПУ СРСР». Тимчасові інструкції про утримування ув’язнених були прийняті 1939 р. і 1940  р. та закріпили відомчий характер правового регулювання діяльності місць ув’язнення.

У переломний момент німецько-радянської війни з’являється Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про міри покарання для німецько-фашистських злочинців, винних у вбивствах і катуваннях радянського цивільного населення та полонених червоноармійців, для шпигунів і зрадників Батьківщини з числа радянських громадян і для їх пособників» (1943 р.), який запроваджував новий вид покарання – каторжні роботи. Знеособлення особистості відбувалося через присвоєння каторжникам особистих номерів, що закріплювалося «Інструкцією з обліку та етапування в’язнів, засуджених до каторжних робіт» (1943 р.).

Після завершення війни, Президія Верховної Ради СРСР, видала указ про амністію деяких категорій ув’язнених (1953 р.). Згідно розпорядження МВС СРСР «Про порядок утримання засуджених до каторжних робіт у табірних підрозділах при ВТТ і УВТТК МВС–УМВС» (1954 р.), в’язням і каторжникам врегульовано режим утримання у відповідності з інструкцією від 1947 р. Як зазначають дослідники, поступово вичерпавши себе, «на цьому історія каторги в СРСР завершилася». Відтак, для існування системи покарань в СРСР була розроблена значна кількість нормативних документів, які регулювали виправно-каральну систему та підтримували функціонування тоталітарної держави.

Біографії авторів

Віталіна Данильчук, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Роман Михальчук, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, Рівненський державний гуманітарний університет

Посилання

Джерела та література

Бажан, О. (2010). Норильське повстання 1953. Енциклопедія історії України. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Norylske_povstannia_1953.

Бажан, О. (2007). Кенгірське повстання в’язнів ГУЛАГу 1954. Енциклопедія історії України. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Kengirske_povstannya.

Бондарук Л. Воркутинське повстання. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29704.

Вронська Т. (2019). Повторники: приречені бранці ГУЛУГу (1948-1953 рр.). К.: Темпора, 420 с.

Вронська Т., Стяжкіна О. (2021). Мінусники: покарані простором. К.: Темпора, 456 с.

ГУЛАГ. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93.

Дулатбеков Н. (2012). Судьба узника Песчаного лагеря. Караганда, 141 с.

Елеуханова С. (2009). История Карлага: охрана, режим и условия содержания заключенных (1930-1956 гг.): автореферат дис. на соиск. уч. ст. к.и.н. Караганда,. 30 с.

Жив’юк, А. (2019). Антон Олійник: Нескорена мрія. Науково-документальне видання. Рівне: Дятлик М. 312 с.

Кісь, О. (2017). Українки в ГУЛАГу: вижити, значить перемогти. Львів, 288 с.

Кокурин, А., Моруков, Ю. (2001). ГУЛАГ: структура и кадры. Свободная мысль – XXI. №9. С. 97-122.

Кравери, М. (1995). Кризис ГУЛага: Кенгирское восстание 1954 года в документах МВД. Cahiers du monde russe: Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants, vol. 36, n. 3, pp. 319-343. URL: https://www.persee.fr/docAsPDF/cmr_1252-6576_1995_num_36_3_2433.pdf.

Музей истории ГУЛАГа. URL: https://gmig.bm.digital/ontology/265160445994754048/gulag.

Пенітенціарна система України: історія та сучасність (2013): Видання до 15-ої річниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань / За заг. ред. О. В. Лісіцкова. К.: Державна пенітенціарна служба України. 268 с.

Пилявець, Ю., Пилявець, Р. (2011). Каторга у СРСР (1943–1954 рр.): табори, контингент, умови утримання в’язнів. Український історичний журнал. 2011. №2. С. 91-105.

Пилявець, Ю., Пилявець, Р. (2013). Виправно-трудові табори та колонії на території УРСР в умовах голоду 1946-1947 рр. Український історичний журнал. №6. С. 147-161.

Постановление СНК СССР «Об утверждении положения об исправительно-трудовых лагерях». 07.04.1930. Архив Александра Н. Яковлева. URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009086.

Приказ НКВД СССР от 11 июня 1943 года №00968 «Об организации отделений каторжных работ при исправительно-трудовых лагерях НКВД». Викитека. URL: https://cutt.ly/2finXkD.

Приложение к приказу НКВД СССР № 00968-43 г. «Инструкция о порядке содержания осужденных к каторжным работам в лагерях НКВД». Викитека. URL: https://cutt.ly/2finXkD.

Реабілітовані історією. Рівненська область (2013) / редкол. тому (співгол.: М. Кривко, О. Губанов, відп. секр. А. Жив’юк); упоряд.: О. Білоконь, Р. Давидюк, А. Жив’юк (кер.) та ін. Кн. 3. Рівне: ПП ДМ. 620 с.

Россіхін, В. (2012). Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929-1938 рр.). Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. №4(59). Ч. 1. С. 154-162.

Россіхін, В. (2016). Роль та місце пенітенціарних установ в Радянській моделі державності України. Автореферат дис. док. ю. н. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. Харків. 40 с.

Савчин Г. (2012). Становлення й основні етапи розвитку радянської системи виконання кримінальних покарань на території України (перша половина ХХ ст.). Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. №4. С. 71-81.

Савчин, Г. (2016). Система виконання покарань у західних областях України в період 1944–1953 рр. Львів: ЛьвДУВС. 200 с.

Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца ХІХ – начала ХХІ века. (2006). 3-е изд., перер. и доп. / под. ред. А. И. Зубкова. М.: Норма. 720 с.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Викитека. URL: https://cutt.ly/xfidzuT.

Указ Президиума ВС СССР от 27 марта 1953 года. Викитека. URL: https://cutt.ly/KfoqewA.

Шаповал, Ю. (2004). ГУЛАГ. Енциклопедія історії України. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Gulag.

Ягунов, Д. (2009). Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування. Вид. 3-є, перероб. та доповн. Одеса: Фенікс. 316 с.

References

Bazhan, O. (2010). Norylske povstannia 1953. Entsyklopediia istorii Ukrainy. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Norylske_povstannia_1953 [in Ukrainian].

Bazhan, O. (2007). Kenhirske povstannia v’iazniv HULAHu 1954. Entsyklopediia istorii Ukrainy. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Kengirske_povstannya [in Ukrainian].

Bondaruk, L. Vorkutynske povstannia. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29704 [in Ukrainian].

Vronska, T. (2019). Povtornyky: pryrecheni brantsi HULUHu (1948-1953 rr.). K.: Tempora, 420 s. [in Ukrainian].

Vronska, T., Stiazhkina, O. (2021). Minusnyky: pokarani prostorom. K.: Tempora, 456 s. [in Ukrainian].

HULAH. Vikipediia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93 [in Ukrainian].

Dulatbekov, N. (2012).Sudba uznika Peschanogo lagerya. Karaganda, 141 s. [in Russian].

Yeleukhanova, S. (2009) Istoriya Karlaga: okhrana, rezhim i usloviya soderzhaniya zaklyuchennykh (1930-1956 gg.): avtoreferat dis. na soisk. uch. st. k.i.n. Karaganda, 30 s. [in Russian].

Zhyv’iuk, A. (2019). Anton Oliinyk: Neskorena mriia. Naukovo-dokumentalne vydannia. Rivne: Diatlyk M. 312 s. [in Ukrainian].

Kis, O. (2017). Ukrainky v HULAHu: vyzhyty, znachyt peremohty. Lviv, 288 s.

Kokurin, A., Morukov, Yu. (2001). GULAG: struktura i kadry. Svobodnaya mysl – XXI. №9. S. 97-122 [in Russian].

Kraveri, M. (1995). Krizis GULaga: Kengirskoe vosstanie 1954 goda v dokumentakh MVD. Cahiers du monde russe: Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants, vol. 36, n. 3, pp. 319-343. URL: https://www.persee.fr/docAsPDF/cmr_1252-6576_1995_num_36_3_2433.pdf [in Russian].

Muzey istorii GULAGa. URL: https://gmig.bm.digital/ontology/265160445994754048/gulag [in Russian].

Penitentsiarna systema Ukrainy: istoriia ta suchasnist (2013): Vydannia do 15-oi richnytsi utvorennia tsentralnoho orhanu vykonavchoi vlady z pytan vykonannia pokaran / Za zah. red. O. V. Lisitskova. K.: Derzhavna penitentsiarna sluzhba Ukrainy. 268 s. [in Ukrainian]

Pyliavets, Yu., Pyliavets, R. (2011). Katorha u SRSR (1943–1954 rr.): tabory, kontynhent, umovy utrymannia v’iazniv. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2011. №2. S. 91-105 [in Ukrainian].

Pyliavets, Yu., Pyliavets, R. (2013). Vypravno-trudovi tabory ta kolonii na terytorii URSR v umovakh holodu 1946-1947 rr. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. №6. S. 147-161 [in Ukrainian].

Postanovlenie SNK SSSR «Ob utverzhdenii polozheniya ob ispravitelno-trudovykh lageryakh». 07.04.1930. Arkhiv Aleksandra N. Yakovleva. URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009086 [in Russian].

Prikaz NKVD SSSR ot 11 iyunya 1943 goda №00968 «Ob organizatsii otdeleniy katorzhnykh rabot pri ispravitelno-trudovykh lageryakh NKVD». Vikiteka. URL: https://cutt.ly/2finXkD [in Russian].

Prilozhenie k prikazu NKVD SSSR № 00968-43 g. «Instruktsiya o poryadke soderzhaniya osuzhdennykh k katorzhnym rabotam v lageryakh NKVD». Vikiteka. URL: https://cutt.ly/2finXkD [in Russian].

Reabilitovani istoriieiu. Rivnenska oblast (2013) / redkol. tomu (spivhol.: M. P. Kryvko, O. V. Hubanov, vidp. sekr. A. A. Zhyv’iuk); uporiad.: O. A. Bilokon, R. P. Davydiuk, A. A. Zhyv’iuk (ker.) ta in. Kn. 3. Rivne: PP DM. 620 s. [in Ukrainian].

Rossikhin, V. (2012). Pravove rehuliuvannia rezhymu u vypravno-trudovykh taborakh u protsesi stverdzhennia komandno-administratyvnoi systemy v SRSR (1929-1938 rr.). Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. №4(59). Ch. 1. S. 154-162 [in Ukrainian].

Rossikhin, V. (2016). Rol ta mistse penitentsiarnykh ustanov v Radianskii modeli derzhavnosti Ukrainy. Avtoreferat dys. dok. yu. n. 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen. Kharkiv. 40 s. [in Ukrainian].

Savchyn, H. (2012). Stanovlennia y osnovni etapy rozvytku radianskoi systemy vykonannia kryminalnykh pokaran na terytorii Ukrainy (persha polovyna ХХ st.). Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. №4. S. 71-81 [in Ukrainian].

Savchyn, H. (2016). Systema vykonannia pokaran u zakhidnykh oblastiakh Ukrainy v period 1944–1953 rr. Lviv: LvDUVS. 200 s. [in Ukrainian].

Ugolovno-ispolnitelnoe pravo Rossii: teoriya, zakonodatelstvo, mezhdunarodnye standarty, otechestvennaya praktika kontsa KhІKh – nachala KhKhІ veka. (2006). 3-e izd., perer. i dop. / pod. red. A. I. Zubkova. M.: Norma. 720 s. [in Russian].

Ukaz Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR ot 19.04.1943 g. «O merakh nakazaniya dlya nemetsko-fashistskikh zlodeev, vinovnykh v ubiystvakh i istyazaniyakh sovetskogo grazhdanskogo naseleniya i plennykh krasnoarmeytsev, dlya shpionov, izmennikov rodiny iz chisla sovetskikh grazhdan i dlya ikh posobnikov». Vikiteka. URL: https://cutt.ly/xfidzuT [in Russian].

Ukaz Prezidiuma VS SSSR ot 27 marta 1953 goda. Vikiteka. URL: https://cutt.ly/KfoqewA [in Russian].

Shapoval, Yu. (2004). HULAH. Entsyklopediia istorii Ukrainy. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Gulag [in Ukrainian].

Yahunov, D. (2009). Penitentsiarna systema Ukrainy: istorychnyi rozvytok, suchasni problemy ta perspektyvy reformuvannia. Vyd. 3-ie, pererob. ta dopovn. Odesa: Feniks. 316 s. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30