СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РІВНЕНСЬКОГО ГЕТТО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112031%20

Ключові слова:

Голокост, Рівне, гетто, Волинь-Поділля, антисемітизм, мемуари, усна історія

Анотація

Мета дослідженняаналіз історії створення та функціонування гетто в Рівному (1941-1942 рр.). На основі історіографічного та джерелознавчого доробку відтворити поневіряння та умови життя бранців гетто. Методологія базується на засадах історизму, об’єктивності, багатофакторності. Дослідження здійснено завдяки загальнонауковим та спеціально-історичним методам. Застосовано методи наукової критики, усної історії, архівної евристики. Наукова новизна. Вперше в українській історіографії опубліковано окрему наукову розвідку про створення та функціонування рівненського гетто. Дослідження виконано на основі аналізу архівних даних (українських, закордонних), зокрема тих матеріалів, які вперше були введені в науковий обіг. Висновки. Реалізація Голокосту зумовлювала потребу застосування антисемітських засобів, зокрема сегрегацію євреїв в окремих кварталах – гетто. Рівненське гетто існувало близько восьми місяців, з кінця 1941 р. до середини липня 1942 р. Його відносять до гетто відкритого типу. Бранцями примусового поселення стали жертви Голокосту, яким вдалося вижити після розстрілу близько 17,5 тис. рівненських євреїв в Сосонках, в листопаді 1941 р. В різний час кількість євреїв змінювалася. Найбільше їх налічувалося перед ліквідацією гетто 13-14 липня 1942 р. – понад 5,4 тис. Тоді жертв Голокосту було вивезено в м. Костопіль і розстріляно. В злочинному процесі також брали участь місцеві колаборанти-поліцейські. Перебування в гетто було як фізичним, так і психологічним випробуванням. Євреї потрапляли туди вже пограбованими, адже не могли взяти з собою все майно, а в їхні покинуті будинки вселялися представники влади та місцеві жителі. Реєстрація проводилася з метою отримання інформації про точну кількість євреїв, що полегшувало впровадження подальших антиєврейських заходів. Характерними ознаками проживання в гетто стало: перенаселення, голод, холод, антисанітарія, фізичне, психологічне, сексуальне знущання. Часто трудова дискримінація поєднувалася з релігійною, коли їх змушували працювати у день релігійного свята. Така праця для них лишалася примарним шансом на виживання.

Біографія автора

Роман Михальчук, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університет

Посилання

Джерела та література

Айкель, М. (2009). Способствуя проведению Холокоста: органы местного управления в оккупированной немцами Центральной и Восточной Украине. Голокост і сучасність, 1, С. 9-26.

АУ СБУ РО, спр. 18444.

АУ СБУ РО, спр. 2656.

АУ СБУ РО, спр. 5334.

Барац, В. (1993). Бегство от судьбы. Воспоминание о геноциде евреев на Украине во время Второй мировой войны. М.: Арт-Бизнес-Центр, 148 с.

Бердз, Дж. (2017). Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. Рівне: Волинські обереги, 157 с.

Беркгоф, К. (2011). Жнива розпачу: життя і смерть в Україні під нацистською владою. К.: Критика, 454 с.

Гон, М. (2018). Rowne: обриси зниклого міста. Рівне: Волинські обереги, 196 с.

Голокост на Рівненщині: документи і матеріали (2004) / упоряд. М. Гон. Дніпропетровськ: Центр «Ткума»; Запоріжжя: Прем’єр, 120 с.

Данильчук, Г. (2019). Рівне у долях його мешканців. Книга 2. Рівне: ПП «Формат-А», 256 с.

ДАРО, Ф.Р-22, оп. 1, спр. 10.

ДАРО, Ф.Р-22, оп. 1, спр. 17.

ДАРО, Ф.Р-22, оп. 1, спр. 19.

ДАРО, Ф.Р.-22, оп. 1, спр. 123.

ДАРО, Ф.Р-22, оп. 3, спр. 2.

ДАРО, Ф.Р-31, оп. 1, спр. 55.

ДАРО, Ф.Р-33, оп. 1, спр. 24.

ДАРО, Ф.Р-33, оп. 7, спр. 67.

ДАРО, Ф.Р-33, оп. 7, спр. 128.

ДАРО, Ф.Р-33, оп.7, спр. 403.

ДАРО, Ф.Р-33, оп. 8, спр. 42.

ДАРО, Ф.Р-37, оп.1, спр. 31.

ДАРО, Ф.Р-78, оп. 1, спр. 16.

ДАРО, Ф.Р-280, оп. 1, спр. 1.

Круглов, А., Уманский, А., Щупак, И. (2016). Холокост в Украине: Рейхскомиссариат «Украина», Губернаторство «Транснистрия». Днипро: Украинский институт изучения Холокоста «Ткума»; ЧП «Лира ЛТД», 478.

Лауер, В. (2010). Творення нацистської імперії та Голокост в Україні. К.: Зовнішторгвидав України; Укр. центр вивч. іст. Голокосту, 368 с.

Михальчук, Р. (2014). Голокост на території Рівненщини під час нацистської окупації (1941–1944 рр.). Автореф. дис. канд. іст. наук. Острог, 20 с.

Михальчук, Р. (2017). Становище євреїв в гетто генеральної округи «Волинь-Поділля». Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ, С. 275-276.

Михальчук, Р. (2020). Шрами на тілі міста: місця вбивств євреїв у м. Рівне під час Голокосту. Місто: історія, культура, суспільство. К.: Інст. історії України НАН України, Київський нац. ун. імені Тараса Шевченка, 9, С. 105–125.

Мусман, Х. (2019). Місто моє розстріляне. Рівне: Волинські обереги, 132 с.

Олійник Ю., Завальнюк О. (2012). Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь–Поділля» (1941–1944 рр.). Хмельницький : Поліграфіст-2, 320 с.

Приречені: історія рівненського гетто (2019). Фільм. URL: https://www.youtube.com/watch?v=j0aM7U5O0DU&ab_channel=MNEMONICS%3Amemorypolicycenter

Советская Украина в годы Великой отечественной войны 1941-1945. Документы и материалы в трех томах. Том 1. Украинская ССР в первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) (1980). Составители: Д.Ф. Григорович, К.М. Архипенко, П.Я. Добровольский и пр. К.: Наукова думка, 552 с.

Холокост на территории СССР: энциклопедия (2011) / гл. ред. И. Альтман. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЄН): Научно-просвитительный центр «Холокост», 1143 с.

Шайкан, В. (2010). Повсякденне життя у роки німецької окупації, 1941–1944. К.: Вид. ПП. Н. Брехуненко, 80 с.

Barch B 162/2876, Bl. 63.

Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe. (2012). Rowne. Washington: Indiana University Press. Vol. 2, 1461.

Huneke, D. (1985). The Moses of Rovno: The Stirring Story of Fritz Graebe, a German Christian Who Risked His Life to Lead Hundreds of Jews to Safety During the Holocaus. New York: Dodd, Mead, 208 р.

Spector, S. (1990). The Holocaust of Volhynian Jews. 1941 – 1944. Jerusalem, 383 р.

The Holocaust (Memorial book of Rivne). URL: https://www.jewishgen.org/yizkor/rovno/rov514.html

The Yad Vashem Archiv (Israei, Jerusalem). М. 52/680. List of Jews in Rivne who lived outside the Rivne Ghetto, 17–20 February 1942.

YIU, Testimony 1416UK. Rivne.

YIU, Testimony 161B. Brest.

References

Aikel, M. (2009). Sposobstvuia provedenyiu Kholokosta: orhanы mestnoho upravlenyia v okkupyrovannoi nemtsamy Tsentralnoi y Vostochnoi Ukrayne. Holokost i suchasnist, 1, S. 9-26.

AU SBU RO, spr. 18444.

AU SBU RO, spr. 2656.

AU SBU RO, spr. 5334.

Barats, V. (1993). Behstvo ot sudbы. Vospomynanye o henotsyde evreev na Ukrayne vo vremia Vtoroi myrovoi voinы. M.: Art-Byznes-Tsentr, 148 s.

Berdz, Dzh. (2017). Holokost u Rivnomu: masove vbyvstvo v Sosonkakh, lystopad 1941 r. Rivne: Volynski oberehy, 157 s.

Berkhof, K. (2011). Zhnyva rozpachu: zhyttia i smert v Ukraini pid natsystskoiu vladoiu. K.: Krytyka, 454 s.

Hon, M. (2018). Rowne: obrysy znykloho mista. Rivne: Volynski oberehy, 196 s.

Holokost na Rivnenshchyni: dokumenty i materialy (2004) / uporiad. M. Hon. Dnipropetrovsk: Tsentr «Tkuma»; Zaporizhzhia: Premier, 120 s.

Danylchuk, H. (2019). Rivne u doliakh yoho meshkantsiv. Knyha 2. Rivne: PP «Format-A», 256 s.

DARO, F.R-22, op. 1, spr. 10.

DARO, F.R-22, op. 1, spr. 17.

DARO, F.R-22, op. 1, spr. 19.

DARO, F.R.-22, op. 1, spr. 123.

DARO, F.R-22, op. 3, spr. 2.

DARO, F.R-31, op. 1, spr. 55.

DARO, F.R-33, op. 1, spr. 24.

DARO, F.R-33, op. 7, spr. 67.

DARO, F.R-33, op. 7, spr. 128.

DARO, F.R-33, op.7, spr. 403.

DARO, F.R-33, op. 8, spr. 42.

DARO, F.R-37, op.1, spr. 31.

DARO, F.R-78, op. 1, spr. 16.

DARO, F.R-280, op. 1, spr. 1.

Kruhlov, A., Umanskyi, A., Shchupak, Y. (2016). Kholokost v Ukrayne: Reikhskomyssaryat «Ukrayna», Hubernatorstvo «Transnystryia». Dnypro: Ukraynskyi ynstytut yzuchenyia Kholokosta «Tkuma»; ChP «Lyra LTD», 478.

Lauer, V. (2010). Tvorennia natsystskoi imperii ta Holokost v Ukraini. K.: Zovnishtorhvydav Ukrainy; Ukr. tsentr vyvch. ist. Holokostu, 368 s.

Mykhalchuk, R. (2014). Holokost na terytorii Rivnenshchyny pid chas natsystskoi okupatsii (1941–1944 rr.). Avtoref. dys. kand. ist. nauk. Ostroh, 20 s.

Mykhalchuk, R. (2017). Stanovyshche yevreiv v hetto heneralnoi okruhy «Volyn-Podillia». Nauka, osvita, suspilstvo ochyma molodykh: Materialy X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh naukovtsiv. Rivne: RVV RDHU, S. 275-276.

Mykhalchuk, R. (2020). Shramy na tili mista: mistsia vbyvstv yevreiv u m. Rivne pid chas Holokostu. Misto: istoriia, kultura, suspilstvo. K.: Inst. istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Kyivskyi nats. un. imeni Tarasa Shevchenka, 9, S. 105–125.

Musman, Kh. (2019). Misto moie rozstriliane. Rivne: Volynski oberehy, 132 s.

Oliinyk Yu., Zavalniuk O. (2012). Natsystskyi okupatsiinyi rezhym v heneralnii okruzi «Volyn–Podillia» (1941–1944 rr.). Khmelnytskyi : Polihrafist-2, 320 s.

Pryrecheni: istoriia rivnenskoho hetto (2019). Film. URL: https://www.youtube.com/watch?v=j0aM7U5O0DU&ab_channel=MNEMONICS%3Amemorypolicycenter

Sovetskaia Ukrayna v hodы Velykoi otechestrvennoi voinы 1941-1945. Dokumentы y materyalы v trekh tomakh. Tom 1. Ukraynskaia SSR v pervыi peryod Velykoi Otechestvennoi voinы (22 yiunia 1941 h. – 18 noiabria 1942 h.) (1980). Sostavytely: D.F. Hryhorovych, K.M. Arkhypenko, P.Ia. Dobrovolskyi y pr. K.: Naukova dumka, 552 s.

Kholokost na terrytoryy SSSR: эntsyklopedyia (2011) / hl. red. Y. Altman. 2-e yzd., yspr. y dop. M.: Ros. polyt. эntsyklopedyia (ROSSPIeN): Nauchno-prosvytytelnыi tsentr «Kholokost», 1143 s.

Shaikan, V. (2010). Povsiakdenne zhyttia u roky nimetskoi okupatsii, 1941–1944. K.: Vyd. PP. N. Brekhunenko, 80 s.

Barch B 162/2876, Bl. 63.

Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe. (2012). Rowne. Washington: Indiana University Press. Vol. 2, 1461.

Huneke, D. (1985). The Moses of Rovno: The Stirring Story of Fritz Graebe, a German Christian Who Risked His Life to Lead Hundreds of Jews to Safety During the Holocaus. New York: Dodd, Mead, 208 s.

Spector, S. (1990). The Holocaust of Volhynian Jews. 1941 – 1944. Jerusalem, 383 s.

The Holocaust (Memorial book of Rivne). URL: https://www.jewishgen.org/yizkor/rovno/rov514.html

The Yad Vashem Archiv (Israei, Jerusalem). M. 52/680. List of Jews in Rivne who lived outside the Rivne Ghetto, 17–20 February 1942.

YIU, Testimony 1416UK. Rivne.

YIU, Testimony 161B. Brest.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30