НАЦИСТСЬКА ПОЛІТИКА МАСОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІВДЕНЬ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» У 1942 Р.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112032%20

Ключові слова:

трудові ресурси, нацистська окупація, Райхскомісаріат «Україна», південь України, пропаганда

Анотація

Метою роботи є розгляд нацистської політики масового внутрішнього переміщення трудових ресурсів на південь Райхскомісаріату «Україна» у 1942 р. Методологія наукового дослідження ґрунтується на основі загальнонаукових і спеціальних історичних методів з урахуванням базових принципів історичного пізнання. Наукова новизна роботи полягає у тому, що тут уперше на основі широкої джерельної бази розглянуто нацистську політику з масового внутрішнього переміщення трудових ресурсів на південь Райхскомісаріату «Україна» для їх використання у сільському господарстві у 1942 р. У результаті автори приходять до висновків, що у 1942 р. відбувалося масове переміщення трудових ресурсів на південь Райхскомісаріату «Україна». Тут вони використовувалися у сфері сільського господарства. Водночас тотальна відправка місцевого населення на роботи до Райху, започаткована навесні 1942 р., не дала можливості повною мірою реалізувати план з його переміщення на південь України. Це призвело до посиленої експлуатації наявної робочої сили.

Біографії авторів

Сергій Стельникович, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, Житомирський державний

університет імені Івана Франка

Олександр Максимов, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Житомирський державний

університет імені Івана Франка

Посилання

Джерела та література

000 робітників для Південної України. (1942). Вінницькі вісті (Вінниця), 12 березня. С. 3.

Великий перегін овець з Волині в Південну Україну. (1942). Український голос (Луцьк), 11 червня. С. 4.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-1151, оп. 1, спр. 120, 144 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-1187, оп. 1, спр. 4, 17 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-1426, оп. 1, спр. 2, 214 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-1426, оп. 1, спр. 19, 348 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-1465, оп. 1, спр. 6, 317 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-2033, оп. 1, спр. 5, 79 арк.

Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці, ф. Р-1322, воп. 1, спр. 14, 170 арк.

До населення Плисківщини. (1942). За вільну Україну (Плисків), 8 березня. С. 2.

Нарада гебітсландвіртів Миколаївської генеральної округи. (1942). Голос Дніпра (Херсон), 29 листопада. С. 1.

Опіка над родинами закордонних робітників. (1942). Дніпропетровська газета (Дніпропетровськ), 30 листопада. С. 3.

Південна Україна матиме нашу допомогу. (1942). Нове українське слово (Київ), 5 березня. С. 1.

Робота і хліб у Південній Україні. (1942). Українське Полісся (Чернігів), 20 березня. С. 2.

Сільські робітники, що працюють на польових роботах поза межами своєї громади, не будуть покривджені при земельних наділах у громадських господарствах. (1942). За вільну Україну (Плисків), 4 квітня. С. 1.

Скільки зароблятимуть рільні робітники, які будуть працювати в південній Україні. (1942). Кремянецький вісник (Кремянець), 1 березня. С. 2.

Стельникович, С. (2015). Депортація населення генерального округу «Житомир» на сільськогосподарські роботи півдня райхскомісаріату «Україна». Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Житомир: Полісся. С. 95–97.

Стельникович, С. В. (2016). Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). 2-ге вид. Житомир: Вид. О. О. Євенок. 592 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. КМФ-8, оп. 1, спр. 38, 135 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4620, оп. 5, спр. 14, 76 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 22, спр. 32, 176 арк.

Чоловіки і жінки. (1942). Нова доба (Бердичів), 4 березня. С. 4.

Regelung der Familienunterstützung. Versorgung der Angehörigen ukrainischer Arbeiter. (1942). Deutsche Ukraine-Zeitung, 24 November. S. 3.

References

000 robitnykiv dlia Pivdennoi Ukrainy. (1942). Vinnytski visti (Vinnytsia), 12 bereznia. S. 3. [in Ukrainian].

Velykyi perehin ovets z Volyni v Pivdennu Ukrainu. (1942). Ukrainskyi holos (Lutsk), 11 chervnia. S. 4. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op. 1, spr. 120, 144 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1187, op. 1, spr. 4, 17 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1426, op. 1, spr. 2, 214 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1426, op. 1, spr. 19, 348 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1465, op. 1, spr. 6, 317 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-2033, op. 1, spr. 5, 79 ark.

Dziarzhaўnы arkhiў Homelskai voblastsi, f. R-1322, vop. 1, spr. 14, 170 ark.

Do naselennia Plyskivshchyny. (1942). Za vilnu Ukrainu (Plyskiv), 8 bereznia. S. 2. [in Ukrainian].

Narada hebitslandvirtiv Mykolaivskoi heneralnoi okruhy. (1942). Holos Dnipra (Kherson), 29 lystopada. S. 1. [in Ukrainian].

Opika nad rodynamy zakordonnykh robitnykiv. (1942). Dnipropetrovska hazeta (Dnipropetrovsk), 30 lystopada. S. 3. [in Ukrainian].

Pivdenna Ukraina matyme nashu dopomohu. (1942). Nove ukrainske slovo (Kyiv), 5 bereznia. S. 1. [in Ukrainian].

Robota i khlib u Pivdennii Ukraini. (1942). Ukrainske Polissia (Chernihiv), 20 bereznia. S. 2. [in Ukrainian].

Silski robitnyky, shcho pratsiuiut na polovykh robotakh poza mezhamy svoiei hromady, ne budut pokryvdzheni pry zemelnykh nadilakh u hromadskykh hospodarstvakh. (1942). Za vilnu Ukrainu (Plyskiv), 4 kvitnia. S. 1. [in Ukrainian].

Skilky zarobliatymut rilni robitnyky, yaki budut pratsiuvaty v pivdennii Ukraini. (1942). Kremianetskyi visnyk (Kremianets), 1 bereznia. S. 2. [in Ukrainian].

Stelnykovych, S. (2015). Deportatsiia naselennia heneralnoho okruhu «Zhytomyr» na silskohospodarski roboty pivdnia raikhskomisariatu «Ukraina». Viiny i zbroini konflikty u Skhidnii Yevropi v XX – na pochatku XXI stolit: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. Zhytomyr: Polissia. S. 95–97. [in Ukrainian].

Stelnykovych, S. V. (2016). Zhytomyrsko-Vinnytskyi rehion v umovakh natsystskoi okupatsii (1941–1944 rr.). 2-he vyd. Zhytomyr: Vyd. O. O. Yevenok. 592 s. [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. KMF-8, op. 1, spr. 38, 135 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 4620, op. 5, spr. 14, 76 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy, f. 1, op. 22, spr. 32, 176 ark.

Choloviky i zhinky. (1942). Nova doba (Berdychiv), 4 bereznia. S. 4. [in Ukrainian].

Regelung der Familienunterstützung. Versorgung der Angehörigen ukrainischer Arbeiter. (1942). Deutsche Ukraine-Zeitung, 24 November. S. 3. (in German).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30