ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ З ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ (ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТ.)

Автор(и)

  • Ірина Макіянченко Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4937-6418

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112034

Ключові слова:

церковно-релігійні організації, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), соціально небезпечні хвороби, ВІЛ/СНІД

Анотація

Метою роботи є розгляд діяльності церковно-релігійних організацій України, спрямованої на протидію поширенню соціально небезпечних хвороб упродовж першого десятиліття ХХІ ст. Методологія наукового дослідження ґрунтується на використанні комплексу загальнонаукових, спеціальних історичних методів та міждисциплінарного підходу. Наукова новизна роботи полягає у тому, що тут на основі широкої джерельної бази розглянуто діяльність церковно-релігійних організацій України з протидії поширенню соціально небезпечних хвороб на початку ХХІ ст. У результаті авторка приходить до висновків: діяльність церковно-релігійних організацій з протидії поширенню соціально небезпечних хворою почала активно проявлятися у 2000-х роках; водночас їх основна активність була спрямована на протидію поширенню ВІЛ/СНІДу; така діяльність релігійно-духовного середовища набрала системного характеру після включення до відповідних процесів ВРЦіРО; при цьому церковно-релігійне середовище підтримувалося органами державної влади.

Біографія автора

Ірина Макіянченко, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

доктор філософії, завідуюча відділенням бакалаврату, Київський фаховий коледж туризму

та готельного господарства

Посилання

Джерела та література

Галась, М. (2008). Аналітичний звіт за результатами дослідження «Аналіз спектру послуг, які надаються релігійними організаціями різних конфесій у сфері профілактики та контролю за ВІЛ/СНІД». Участь Церков та релігійних організацій у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом: міжконфесійний збірник. Київ. С. 24–57.

Держава та конфесії України співпрацюватимуть у подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу. (2008). Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/derzhava-ta-konfesiyi-ukrayiny-spivpracyuvatymut-u-podolanni-epidemiyi-vilsnidu (дата звернення: 17.04.2022).

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки». (2009). Урядовий портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-17#Text (дата звернення: 19.04.2022).

Зустріч заступника Генерального секретаря ООН з представниками Церков та релігійних організацій. (2008). Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/zustrich-zastupnyka-generalnogo-sekretarya-oon-z-predstavnykamy-cerkov-ta-religiynyh-organizaciy (дата звернення: 17.04.2022).

Комісія з питань соціального служіння ВРЦіРО підвела підсумки своєї роботи те переобрала керівництво. (2009). Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/komisiya-z-pytan-socialnogo-sluzhinnya-vrciro-pidvela-pidsumky-svoeyi-roboty-ta-pereobrala-kerivnyctvo (дата звернення: 16.04.2022).

«Конфесії України разом проти СНІДу: від концепції – до спільних дій». (2008). Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/konfesiyi-ukrayini-razom-proti-snidu-vid-koncepciyi-do-spilnix-diy (дата звернення: 21.04.2022).

Лапін, П. (2008). Огляд діяльності Церков та релігійних організацій щодо протидії ВІЛ/СНІДу в Україні. Участь Церков та релігійних організацій у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом: міжконфесійний збірник. Київ. С. 14–23.

Нагірняк, А., Лапін, П. Досвід діяльності міжконфесійного співтовариства України у протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІД. Карітас Київ. URL: https://caritas-kiev.org.ua/news/90323/ (дата звернення: 18.04.2022).

Положення про Комісію з питань соціального служіння ВРЦіРО. (2007). Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. URL: https://vrciro.org.ua/ua/documents/polozhennya-pro-komisiyu-z-pytan-socialnogo-sluzhinnya-vrciro (дата звернення: 21.04.2022).

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу». (2007) Урядовий портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2007-%D0%BF#n60 (дата звернення: 19.04.2022).

Розпочала роботу Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков. (2009). Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/rozpochala-robotu-gromadska-rada-pry-moz-ukrayiny-z-pytan-spivpraci-z-vseukrayinskoyu-radoyu-cerkov (дата звернення: 16.04.2022).

Токман, В. Соціально значуща діяльність релігійних організацій України в сучасних суспільно-політичних умовах. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-09/relig_org_Ukr-953c2.pdf (дата звернення: 20.04.2022).

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5252, оп. 6, спр. 160, 286 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5252, оп. 6, спр. 249, 113 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5252, оп. 6, спр. 260, 224 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5252, оп. 8, спр. 13, 246 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5252, оп. 8, спр. 62, 166 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5252, оп. 8, спр. 63, 225 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5252, оп. 8, спр. 64, 261 арк.

References

Halas, M. (2008). Analitychnyi zvit za rezultatamy doslidzhennia «Analiz spektru posluh, yaki nadaiutsia relihiinymy orhanizatsiiamy riznykh konfesii u sferi profilaktyky ta kontroliu za VIL/SNID». Uchast Tserkov ta relihiinykh orhanizatsii u borotbi z poshyrenniam epidemii VIL/SNIDu ta roboti z liudmy, shcho zhyvut z VIL/SNIDom: mizhkonfesiinyi zbirnyk. Kyiv. S. 24–57. [in Ukrainian].

Derzhava ta konfesii Ukrainy spivpratsiuvatymut u podolanni epidemii VIL/SNIDu. (2008). Vseukrainska Rada Tserkov i relihiinykh orhanizatsii. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/derzhava-ta-konfesiyi-ukrayiny-spivpracyuvatymut-u-podolanni-epidemiyi-vilsnidu (data zvernennia: 17.04.2022). [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi prohramy zabezpechennia profilaktyky VIL-infektsii, likuvannia, dohliadu ta pidtrymky VIL-infikovanykh i khvorykh na SNID na 2009–2013 roky». (2009). Uriadovyi portal. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-17#Text (data zvernennia: 19.04.2022). [in Ukrainian].

Zustrich zastupnyka Heneralnoho sekretaria OON z predstavnykamy Tserkov ta relihiinykh orhanizatsii. (2008). Vseukrainska Rada Tserkov i relihiinykh orhanizatsii. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/zustrich-zastupnyka-generalnogo-sekretarya-oon-z-predstavnykamy-cerkov-ta-religiynyh-organizaciy (data zvernennia: 17.04.2022). [in Ukrainian].

Komisiia z pytan sotsialnoho sluzhinnia VRTsiRO pidvela pidsumky svoiei roboty te pereobrala kerivnytstvo. (2009). Vseukrainska Rada Tserkov i relihiinykh orhanizatsii. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/komisiya-z-pytan-socialnogo-sluzhinnya-vrciro-pidvela-pidsumky-svoeyi-roboty-ta-pereobrala-kerivnyctvo (data zvernennia: 16.04.2022). [in Ukrainian].

«Konfesii Ukrainy razom proty SNIDu: vid kontseptsii – do spilnykh dii». (2008). Vseukrainska Rada Tserkov i relihiinykh orhanizatsii. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/konfesiyi-ukrayini-razom-proti-snidu-vid-koncepciyi-do-spilnix-diy (data zvernennia: 21.04.2022). [in Ukrainian].

Lapin, P. (2008). Ohliad diialnosti Tserkov ta relihiinykh orhanizatsii shchodo protydii VIL/SNIDu v Ukraini. Uchast Tserkov ta relihiinykh orhanizatsii u borotbi z poshyrenniam epidemii VIL/SNIDu ta roboti z liudmy, shcho zhyvut z VIL/SNIDom: mizhkonfesiinyi zbirnyk. Kyiv. S. 14–23. [in Ukrainian].

Nahirniak, A., Lapin, P. Dosvid diialnosti mizhkonfesiinoho spivtovarystva Ukrainy u protydii poshyrenniu epidemii VIL/SNID. Karitas Kyiv. URL: https://caritas-kiev.org.ua/news/90323/ (data zvernennia: 18.04.2022). [in Ukrainian].

Polozhennia pro Komisiiu z pytan sotsialnoho sluzhinnia VRTsiRO. (2007). Vseukrainska Rada Tserkov i relihiinykh orhanizatsii. URL: https://vrciro.org.ua/ua/documents/polozhennya-pro-komisiyu-z-pytan-socialnogo-sluzhinnya-vrciro (data zvernennia: 21.04.2022). [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Deiaki pytannia protydii tuberkulozu ta VIL-infektsii/SNIDu». (2007) Uriadovyi portal. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2007-%D0%BF#n60 (data zvernennia: 19.04.2022). [in Ukrainian].

Rozpochala robotu Hromadska rada pry MOZ Ukrainy z pytan spivpratsi z Vseukrainskoiu Radoiu Tserkov. (2009). Vseukrainska Rada Tserkov i relihiinykh orhanizatsii. URL: https://vrciro.org.ua/ua/events/rozpochala-robotu-gromadska-rada-pry-moz-ukrayiny-z-pytan-spivpraci-z-vseukrayinskoyu-radoyu-cerkov (data zvernennia: 16.04.2022). [in Ukrainian].

Tokman, V. Sotsialno znachushcha diialnist relihiinykh orhanizatsii Ukrainy v suchasnykh suspilno-politychnykh umovakh. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-09/relig_org_Ukr-953c2.pdf (data zvernennia: 20.04.2022). [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 5252, op. 6, spr. 160, 286 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 5252, op. 6, spr. 249, 113 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 5252, op. 6, spr. 260, 224 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 5252, op. 8, spr. 13, 246 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 5252, op. 8, spr. 62, 166 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 5252, op. 8, spr. 63, 225 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 5252, op. 8, spr. 64, 261 ark.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30