ПАМ’ЯТТЄВІ СТУДІЇ ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ПРО ВІЙНИ І ВОЄННІ КОНФЛІКТИ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112035

Ключові слова:

Історична памʼять, ландшафти памʼяті, памʼять про війни, історіографія історичної памʼяті

Анотація

Метою статті є аналіз та систематизація наукової літератури, присвяченої пам’яттєвим студіям в цілому, та історичній памʼяті про війни, зокрема. Серед завдань, які планувалось розв’язати – порівняння досліджень як закордоних, так і вітчизняних авторів в контексті співвідношення уваги до Першої та Другої світової воєн та локальних конфліктів, зокрема, Афганської війни. В статті також зосереджена увага на дослідженнях проблем інструменталізації пам’яті.

Методологія. У процесі роботи над статтею були використані загальнонаукові методи дослідження: опису, системного аналізу наявної літератури та джерел. Серед методів і елементи компаративного аналізу. Застосування принципів, підходів та спеціально-історичних методів зумовлене предметом дослідження.

Висновки. Питання колективної, суспільної, історичної памʼяті стало предметом активних досліджень ще у 20-х роках XX ст. Специфікою досліджень умовного, першого етапу розвитку пам'яттєвих студій стали: зосередження уваги на періоді античності та дослідження механізмів пам'ятання, зокрема такого явища як мнемоніка. На ранній стадії розвитку пам'яттєвих студій до цієї сфери особливий інтерес проявляли представники філософських, культурологічних, соціологічних студій та психологи. Цим пояснюється активне використання у сфері дослідження історичної пам'яті та політики понятійного апарату окреслених напрямків. Професійне історичне середовище почало проявляти зацікавлення до сфери пам'яти лише з 60-х рр. ХХ ст. З того часу політики могли використовувати ситуацію зміни поколінь, що віддаляла події війни від актуальної на той момент дійсності. В свою чергу, історики, (як і представники інших наукових напрямків), отримали матеріал для досліджень та рефлексій. Світові/локальні війни та їх місце в житті суспільств по-різному представлені в ландшафтах пам'яті. Ці відмінності пов'язані із політичною сферою та завданнями, які ставили перед собою політики. Від спонукання/примусу суспільств до забуття, або ж, навпаки до створення міфів, які гіперболізували ті чи інші події війни, їх учасників та роль держави в перемозі. Трактування подій Другої світової війни позначені «війною пам’ятей», до якої активно долучені як науковці, так і державні інституції різних країн. Афганська війна, попри усвідомлення її змісту та характеру, в Україні пов’язується із пам’ятанням та шанобливим ставленням до її жертв. Вона представлена та зберігається у символічних заходах учасників війни/їх родичів та ландшафтних меморіальних комплексах.

Історіографія пам’яттєвих студій, та особливо, розгляд пам’яті про війни та її міфологізація з кожним роком розширюється завдяки новим дослідженням, які набувають особливої ваги в умовах сучасної війни. Регіональні дослідження ландшафтів пам’яті в Україні знаходиться на початковому етапі. Наявні окремі локальні дослідження, які варто розвивати та порівнювати з метою виділення тенденцій, притаманних окремим регіонам України. Адже через особливості політичного розвитку, історичних передумов, культурних традицій кожен регіон України має свої особливості історичної пам’яті. Ми не маємо чітко узгоджених норм і традицій побудови і формування ландшафтів, що природно вписуються в навколишній простір. Позитивна сторона такої ситуації полягає в тому,  що дозволяє започаткувати нові традиції формування ландшафтів, що максимально збалансовано будуть зберігати та висвітлювати пам’ять про війни.

Біографія автора

Андрій Магалецький

аспірант кафедри історії України історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

Джерела та література

Ассман, А. (2012). Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам´яті. Київ, 440 с.

Ассман, Я. (2004). Культурная память. Москва, 368 с.

Бабка, В. (2017). Історична пам'ять як фактор політичного впливу в незалежній Україні : дис. канд. політ. наук : 23.00.03. Київ, 249 с.

Бессонова, М. (2015). Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн. Історико-політичні студії. Київ, № 2. С. 5–14.

Білобровець, О. (2021). Перша світова війна в історичній пам’яті України і Польщі: зміна підходів та дискурсу // Інтермарум: історія, політика, культура. Житомир,. Вип. 9. С. 25-42.

Вашкевич, В. (2009). Феномен історичної пам'яті. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. № 18. С. 168–175.

Вєдєнєєв, Д. (2015). Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 3, С. 3–10.

Вєдєнєєв, Д. (2013). Наукове забезпечення формування політики національної пам"яті в Україні: до питання про визнання принципів, змісту і механізмів реалізації. Національна та історична пам’ять. Вип. 6, С. 208–216.

Гассельбах, К., Сааков, В. (2018). Перша світова війна та вплив політики на пам'ять про неї. DW. URL: https://www.dw.com/uk/перша-світова-війна-та-вплив-політики-на-память-про-неї/a-46214885.

Гаусман, Ґ. (2014). Культура поразки. Перша світова війна в українській пам’яті. Критика. № 2. С. 143–155.

Горюнова, Є. (2021). Імперський контекст російської меморіальної політики в анексованому Криму. Інтермарум: історія, політика, культура. № 9, С. 209–222.

Готра, О. (2015). Історична пам’ять як чинник формування ідентичності. Intermarum: історія, політика, культура. Вип. 2. С. 143-155

Гриневич, В. (2011). Політика пам’яті Другої світової війни в Україні: у пошуках іден- тичності та консолідації. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. № 4. С. 111–127.

Грицак, Я. (2010). Історична пам’ять має бути відповідальною. Український католицький університет. URL: https://ucu.edu.ua/news/istoryk-yaroslav-hrytsak-istorychna-pamyat-maje-buty-vidpovidalnoyu-risu/.

Грицак, Я. (2014). 4 способи лікування історичної пам’яті. Artefact. URL: https://artefact.org.ua/history/yaroslav-gritsak-4-sposobi-likuvannya-istorichnoyi-pam-yati.html.

Грінченко, Г. (2009). Колективна (соціальна) пам'ять: критика теорії та методу дослідження. Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. № 13. С. 11–24.

Гуцало, Л. В. (2017). Перша світова війна і Україна у сучасній українській історіографії. Інтермарум: історія, політика, культура. № 4. С. 119–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2017_4_11.

Довганик, Н. М. (2014). Історична пам’ять про Другу світову війну в контексті формування української політичної нації. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць. № 2. С. 34–40.

Зашкільняк, Л. (2006). Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. № 15. С. 855–862.

Зашкільняк, Л. (2009). Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі. Україна–Європа–Світ. № 2. С. 156–159.

Івчик, Н., Долганов, П. (2019) Ексклюзивні наративи, конфлікти пам’ятей і примирення: роздуми про конференцію у Рівному. Україна Модерна. URL: https://uamoderna.com/event/conf-memories-rivne.

Йейтс, Ф. (1997). Искусство памяти. URL: https://royallib.com/book/yeyts_frensis/iskusstvo_pamyati.html.

Касьянов, Г. (2016). Історична пам’ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять. Український історичний журнал. № 2. С. 18. URL: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2016_2_8.

Киридон, А. (2010). Історик та політика пам’яті: «розщеплена ідентичність». Чорноморський літопис. № 2. С. 116–121. URL: http://resource.history.org.ua/publ/chornlit_2010_2_116.

Киридон, А. (2013). Ландшафт пам’яті: концептуалізація поняття. Національна та історична пам’ять. № 6. С. 77–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_6_10.

Киридон, А. (2017). Студії пам’яті у сучасній гуманітаристиці: історія становлення. Український історичний журнал. № 4. С. 150. URL: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_4_11.

Киридон, А. (2017). Студії пам’яті у сучасній гуманітаристиці: історія становлення. Український історичний журнал. № 4. С. 150–161.

Ковальська-Павелко, І. (2020). Мілітарні комеморативні практики як складо-ва історичної пам’яті українського народу про другу світову війну. Проблеми політичної історії України. № 15. С. 168–180.

Коннертон, П. (2004). Як суспільства пам’ятають. Київ : Ніка-Центр, 184 с.

Кривда, Н. (2018). Конструювання української ідентичності: виклики комеморації. Українські культурологічні студії. С. 15–19.

Культура історичної… (2013). пам′яті: європейський та український досвід / С. Набок та ін. ; ред. Ю. Шаповал. Київ : ІПІЕНД, 600 с.

Лазука, К. (2016). Трансформації фокусу уваги в дослідженнях історичної пам’яті хх–ххі століть. Актуальні проблеми філософії та соціології. № 11. С. 63–66.

Литвин, М. (2012). Українсько-польська війна 1918–1919 років як конфлікт історичної пам’яті. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. № 10. С. 106–111. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ues_2012_10_12.

Литвин, М. (2020). Друга світова війна: український вимір трагедії. Військово-науковий вісник. № 33. С. 312–315. URL: https://doi.org/10.33577/2313-5603.33.2020.312-315 (дата звернення: 05.04.2022).

Луцишин, Г. (2015). Державна політика історичної пам’яті як чинник консолідації українського суспільства. Грані. № 8. С. 33–38.

Мегілл, А. (2007). Епістимологія історії. Москва : Катон+, 480 с.

Мирний, М. (2020). Історична пам’ять: якою вона має бути і як її формувати. Zmina. URL: https://zmina.info/articles/istorychna-pamyat-yakoyu-vona-maye-buty-i-yak-vesty-dyskusiyu/.

Нагорна, Л. (2012). Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ : ПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 324 с.

Нагорна, Л. (2014). Поняття місце пам’яті в системі memory studies. Регіональна історія України. № 8. С. 55–74.

Нора, П. (2014). Теперішнє, нація, пам’ять / пер. з франц. А. Рєпа. Київ : Кліо, 272 с.

Пеленська, О. (2014). Перша світова війна. Загиблі українці, але нічийні пам’ятники. Радіо свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25478269.html.

Рікер, П. (2001). Історія та істина. Київ : КМ Academia: Пульсари. 393 с.

Рождєствєнська, О., Тартаковська, І. (2016). Простір пам’яті в «Афганському» музеї: спроби домовитися з минулим. Україна модерна. URL: https://uamoderna.com/md/afghanistan-war-museums.

Рукас, А. (2014). Перша світова: «на пострадянському просторі - непередбачуване минуле». BBC news. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/08/140731_ww1_ukraine_dk

Сокоринський, В. (2019). Практики комеморації та формування меморіальної культури в контексті війн ідентичності в країнах Східної Європи. Соціально-політичні студії : наук. альманах. С. 115–117.

Філюк, К. (2017). Мистецтво нагадувати: як у світі вшановують пам’ять про трагічні події минулого. Українська правда. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2017/03/13/223078/.

Хальбвакс, М. (2007). Социальные рамки памяти / пер. з франц. С. Зенкина. Москва : Новое издательство. 348 с.

Хаттон, П. (2004). Історія як мистецтво памʼяті. Санкт-Петербург : Владимир Даль. 424 с.

References

Assman, A. (2012). Prostory spohadu. Formy ta transformatsii kulturnoi pam´iati. Kyiv, 440 s. [in Ukrainian].

Assman, Ya. (2004). Kulturnaia pamiat. Moskva, 368 s. [in Russian].

Babka, V. (2017). Istorychna pamiat yak faktor politychnoho vplyvu v nezalezhnii Ukraini : dys. kand. polit. nauk : 23.00.03. Kyiv, 249 s. [in Ukrainian].

Bessonova, M. (2015). Memorialni on-lain proekty, prysviacheni Druhii svitovii viini: dosvid zarubizhnykh krain. Istoryko-politychni studii. Kyiv, № 2. S. 5–14. [in Ukrainian].

Bilobrovets, O. (2021). Persha svitova viina v istorychnii pamiati Ukrainy i Polshchi: zmina pidkhodiv ta dyskursu // Intermarum: istoriia, polityka, kultura. Zhytomyr,. Vyp. 9. S. 25-42. [in Ukrainian].

Vashkevych, V. (2009). Fenomen istorychnoi pamiati. Istorychni nauky. Filosofski nauky. Politychni nauky: naukovyi visnyk: zbirnyk naukovykh prats. № 18. S. 168–175. [in Ukrainian].

Viedienieiev, D. (2015). Kulturno-informatsiinyi vplyv suchasnoho svitu ta istorychna svidomist ukrainskoi politychnoi natsii. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. № 3, S. 3–10. [in Ukrainian].

Viedienieiev, D. (2013). Naukove zabezpechennia formuvannia polityky natsionalnoi pam"iati v Ukraini: do pytannia pro vyznannia pryntsypiv, zmistu i mekhanizmiv realizatsii. Natsionalna ta istorychna pamiat. Vyp. 6, S. 208–216. [in Ukrainian].

Hasselbakh, K., Saakov, V. (2018). Persha svitova viina ta vplyv polityky na pamiat pro nei. DW. URL: https://www.dw.com/uk/перша-світова-війна-та-вплив-політики-на-память-про-неї/a-46214885. [in Ukrainian].

Hausman, G. (2014). Kultura porazky. Persha svitova viina v ukrainskii pamiati. Krytyka. № 2. S. 143–155. [in Ukrainian].

Horiunova, Ye. (2021). Imperskyi kontekst rosiiskoi memorialnoi polityky v aneksovanomu Krymu. Intermarum: istoriia, polityka, kultura. № 9, S. 209–222. [in Ukrainian].

Hotra, O. (2015). Istorychna pamiat yak chynnyk formuvannia identychnosti. Intermarum: istoriia, polityka, kultura. Vyp. 2. S. 143-155 [in Ukrainian].

Hrynevych, V. (2011). Polityka pamiati Druhoi svitovoi viiny v Ukraini: u poshukakh iden- tychnosti ta konsolidatsii. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. № 4. S. 111–127. [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (2014). 4 sposoby likuvannia istorychnoi pamiati. Artefact. URL: https://artefact.org.ua/history/yaroslav-gritsak-4-sposobi-likuvannya-istorichnoyi-pam-yati.html. [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (2010). Istorychna pamiat maie buty vidpovidalnoiu. Ukrainskyi katolytskyi universytet. URL: https://ucu.edu.ua/news/istoryk-yaroslav-hrytsak-istorychna-pamyat-maje-buty-vidpovidalnoyu-risu/. [in Ukrainian].

Hrinchenko, H. (2009). Kolektyvna (sotsialna) pamiat: krytyka teorii ta metodu doslidzhennia. Skhid-Zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk. № 13. S. 11–24. [in Ukrainian].

Hutsalo, L. V. (2017). Persha svitova viina i Ukraina u suchasnii ukrainskii istoriohrafii. Intermarum: istoriia, polityka, kultura. № 4. S. 119–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2017_4_11. [in Ukrainian].

Dovhanyk, N. M. (2014). Istorychna pamiat pro Druhu svitovu viinu v konteksti formuvannia ukrainskoi politychnoi natsii. Istoryko-politychni studii: Zbirnyk naukovykh prats. № 2. S. 34–40. [in Ukrainian].

Zashkilniak, L. (2006). Istorychna pamiat ta istoriohrafiia yak doslidnytske pole dlia intelektualnoi istorii. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. № 15. S. 855–862. [in Ukrainian].

Zashkilniak, L. (2009). Istorychna pamiat i sotsialni funktsii istorii u suchasnomu sviti. Ukraina–Ievropa–Svit. № 2. S. 156–159. [in Ukrainian].

Ivchyk, N., Dolhanov, P. (2019) Ekskliuzyvni naratyvy, konflikty pamiatei i prymyrennia: rozdumy pro konferentsiiu u Rivnomu. Ukraina Moderna. URL: https://uamoderna.com/event/conf-memories-rivne. [in Ukrainian].

Yeits, F. (1997). Yskusstvo pamiaty. URL: https://royallib.com/book/yeyts_frensis/iskusstvo_pamyati.html. [in Ukrainian].

Kasianov, H. (2016). Istorychna pamiat ta istorychna polityka: do pytannia pro terminolohiiu y henealohiiu poniat. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 2. S. 18. URL: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2016_2_8. [in Ukrainian].

Kyrydon, A. (2010). Istoryk ta polityka pamiati: «rozshcheplena identychnist». Chornomorskyi litopys. № 2. S. 116–121. URL: http://resource.history.org.ua/publ/chornlit_2010_2_116. [in Ukrainian].

Kyrydon, A. (2013). Landshaft pamiati: kontseptualizatsiia poniattia. Natsionalna ta istorychna pamiat. № 6. S. 77–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_6_10. [in Ukrainian].

Kyrydon, A. (2017). Studii pamiati u suchasnii humanitarystytsi: istoriia stanovlennia. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 4. S. 150. URL: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_4_11. [in Ukrainian].

Kyrydon, A. (2017). Studii pamiati u suchasnii humanitarystytsi: istoriia stanovlennia. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 4. S. 150–161. [in Ukrainian].

Kovalska-Pavelko, I. (2020). Militarni komemoratyvni praktyky yak sklado-va istorychnoi pamiati ukrainskoho narodu pro druhu svitovu viinu. Problemy politychnoi istorii Ukrainy. № 15. S. 168–180. [in Ukrainian].

Konnerton, P. (2004). Yak suspilstva pamiataiut. Kyiv : Nika-Tsentr, 184 s.

Kryvda, N. (2018). Konstruiuvannia ukrainskoi identychnosti: vyklyky komemoratsii. Ukrainski kulturolohichni studii. S. 15–19. [in Ukrainian].

Kultura istorychnoi… (2013). pam′iati: yevropeiskyi ta ukrainskyi dosvid / S. Nabok ta in. ; red. Yu. Shapoval. Kyiv : IPIEND, 600 s. [in Ukrainian].

Lazuka, K. (2016). Transformatsii fokusu uvahy v doslidzhenniakh istorychnoi pamiati khkh–khkhi stolit. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii. № 11. S. 63–66. [in Ukrainian].

Lytvyn, M. (2012). Ukrainsko-polska viina 1918–1919 rokiv yak konflikt istorychnoi pamiati. Ukraina-Yevropa-Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. № 10. S. 106–111. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ues_2012_10_12. [in Ukrainian].

Lytvyn, M. (2020). Druha svitova viina: ukrainskyi vymir trahedii. Viiskovo-naukovyi visnyk. № 33. S. 312–315. URL: https://doi.org/10.33577/2313-5603.33.2020.312-315 (data zvernennia: 05.04.2022). [in Ukrainian].

Lutsyshyn, H. (2015). Derzhavna polityka istorychnoi pamiati yak chynnyk konsolidatsii ukrainskoho suspilstva. Hrani. № 8. S. 33–38. [in Ukrainian].

Mehill, A. (2007). Epistymolohiia istorii. Moskva : Katon+, 480 s. [in Russian].

Myrnyi, M. (2020). Istorychna pamiat: yakoiu vona maie buty i yak yii formuvaty. Zmina. URL: https://zmina.info/articles/istorychna-pamyat-yakoyu-vona-maye-buty-i-yak-vesty-dyskusiyu/. [in Ukrainian].

Nahorna, L. (2012). Istorychna pamiat: teorii, dyskursy, refleksii. Kyiv : PiEND im. IF Kurasa NAN Ukrainy, 324 s. [in Ukrainian].

Nahorna, L. (2014). Poniattia mistse pamiati v systemi memory studies. Rehionalna istoriia Ukrainy. № 8. S. 55–74. [in Ukrainian].

Nora, P. (2014). Teperishnie, natsiia, pamiat / per. z frants. A. Riepa. Kyiv : Klio, 272 s. [in Ukrainian].

Pelenska, O. (2014). Persha svitova viina. Zahybli ukraintsi, ale nichyini pamiatnyky. Radio svoboda. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25478269.html. [in Ukrainian].

Riker, P. (2001). Istoriia ta istyna. Kyiv : KM Academia: Pulsary. 393 s. [in Ukrainian].

Rozhdiestvienska, O., Tartakovska, I. (2016). Prostir pamiati v «Afhanskomu» muzei: sproby domovytysia z mynulym. Ukraina moderna. URL: https://uamoderna.com/md/afghanistan-war-museums. [in Ukrainian].

Rukas, A. (2014). Persha svitova: «na postradianskomu prostori - neperedbachuvane mynule». BBC news. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/08/140731_ww1_ukraine_dk [in Ukrainian].

Sokorynskyi, V. (2019). Praktyky komemoratsii ta formuvannia memorialnoi kultury v konteksti viin identychnosti v krainakh Skhidnoi Yevropy. Sotsialno-politychni studii : nauk. almanakh. S. 115–117. [in Ukrainian].

Filiuk, K. (2017). Mystetstvo nahaduvaty: yak u sviti vshanovuiut pamiat pro trahichni podii mynuloho. Ukrainska pravda. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2017/03/13/223078/. [in Ukrainian].

Khalbvaks, M. (2007). Sotsyalnыe ramky pamiaty / per. z frants. S. Zenkyna. Moskva : Novoe yzdatelstvo. 348 s. [in Russian].

Khatton, P. (2004). Istoriia yak mystetstvo pamʼiati. Sankt-Peterburh : Vladymyr Dal. 424 s. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30