АНТИСЕМІТИЗМ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ: ВИТОКИ, ЗМІСТ, НАСЛІДКИ. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Вікторія Венгерська Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8936-8893
  • Катерина Магалецька Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112053

Ключові слова:

Антисемітизм, сталінізм, євреї, юдофобія, історіографія, УРСР

Анотація

Мета статті полягає в аналізі та систематизації наукової літератури, присвяченій дослідженню різних аспектів політики державного сталінського антисемітизму, що реалізовувалась на українських землях в радянську добу. Методологія. У ході дослідження були застосовані загальнонаукові та спеціально історичні (історико-описовий, історико-системний) методи наукового пізнання. Це дозволило дослідити й узагальнити історіографію з історії антисемітизму в радянський період вітчизняної історії.

Наукова новизна. Вперше на основі тематичного принципу систематизовано сучасні дослідження явища радянського антисемітизму на українських територіях. Проаналізовано причини, які ускладнювали процес дослідження історії українських євреїв у радянській період.

Висновки. В сучасній історіографії єврейській проблематиці доводилось виборювати своє «місце під сонцем». Активізація уваги дослідників до юдаїки, історії євреїв та Голокосту пов’язується з 80-90-ми рр. ХХ ст. Оскільки у 90-х рр. лише розпочинався процес становлення української історіографії, єврейська тематика не одразу стала її складовою. За останні роки найбільша кількість публікацій, що з’явились в Україні, присвячені проблематиці Голокосту та Бабиного Яру, як його уособленню. Чому Голокост став можливим? Чому вибір стратегії асиміляції не став порятунком для євреїв? Як в умовах сталінського авторитаризму зрощувались антисемітські настрої та чому на побутовому рівні вони залишаються живучими? Роздуми, пошуки відповідей на ці та інші питання представлені в сучасній українській та зарубіжній історіографії, частина з них залишається відкритими, що зберігає перспективи для подальших досліджень.

Біографії авторів

Вікторія Венгерська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка

 

Катерина Магалецька, Житомирський державний університет імені Івана Франка

аспірантка кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

Babyn Yar: istoriia ta pamʼiat (2016). Za red. P.-R. Mahochiia, V. Hrinevycha. K. : Dukh i litera. 352 s.

Danylenko, V. (2002). «Ievreiske pytannia». Politychnyi teror i teroryzm v Ukraini. Kyiv : Naukova dumka. S. 724-744.

Danylenko, V. (2005). Proekty yevreiskoi avtonomii v Radianskomu Krymu. Krym v istorychnykh realiiakh. Kyiv. S. 288-298. URL : http://history.org.ua/LiberUA/Book/Krym/14.pdf

Danyliuk, Y. (1995). Antyievreiski kampanii v Ukraini na pochatku 50-kh rokiv. Yevreiska istoriia ta kultura v Ukraini. Materialy konferentsii Kyiv 8-9 hrudnia 1994. Kyiv. S. 61-62.

Dotsenko V. (2018). Yevreiski natsionalni raiony Pivdnia Ukrainy pid chas Holodomu 1932-1933 rr. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia : Istorychni nauky. T. 29 (68), № 3. S.7-12. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2018_29(68)_3_4

Gosudarstvennyy antisemitizm v SSSR: Ot nachala do kulminatsii, 1938-1953 (2005) sost. G. Kostyrchenko. pod red. A. Yakovleva. M. : Mezhdunarodnyy fond «Demokratiya», Materik. 592 s.

Hon, M. (2014). Yevrei v umovakh avtorytarnykh/totalitarnykh rezhymiv: dosvid istorychnoho mynuloho dlia rozuminnia suchasnykh etnopolitychnykh protsesiv. Yevreiska natsionalna spilnota v konteksti intehratsii ukrainskoho suspilstva: Monohrafiia (2014). K. IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy. S. 115-126.

Hura, O. (2010). Yudeiski hromady v Ukraini pislia Druhoi svitovoi viiny (druha polovyna 1940-ykh – pochatok 1950-ykh rokiv). Istorychna pamʼiat. Vyp. 2. S. 79-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2010_2_10

Hrytsak, Ya. (2011). Holokost i Holodomor: vyklyky kolektyvnoi pamiati. Krytyka, №1-2, S. 14-16.

Kasianov, H. (2018) Rozryta mohyla: Holod 1932-1933 rokiv u politytsi, pamiati ta istorii (19080-ti-2000-ni). Kharkiv: Folio. 298 s.

Kohorodskyi, Y. (2013). Holod u yevreiskykh zemlerobskykh koloniiakh Ukrainy (1932-1933 rr.): istoriohrafiia problemy. Storinky istorii: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 36. S. 116-123.

Kohorodskyi Y. (2014). Kolektyvizatsiia ta holod 1932-1933 rokiv u spohadakh yevreiskykh kolonistiv Pivdnia Ukrainy. Storinky istorii : zbirnyk naukovykh prats. Vyp.38. S.82-87.

Kononenko, V. (2009). Yevreiska intelihentsiia Ukrainy u povoiennyi period (1945-1953 rr.). Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ievrei v Ukraini: istoriia i suchasnist». Zbirnyk naukovykh prats. Zhytomyr S. 21-26.

Kononenko, V. (2017). Yevreiske naselennia Podillia (40-i rr. XX st. – pochatok XXI st.). Vinnytsia : Nilan-LTD. 370 s.

Kostyrchenko, G. (1994). V plenu u krasnogo faraona. Politicheskie presledovaniya evreev v SSSR v poslednee stalinskoe desyatiletie. Dokumentalnoe issledovanie. M. : Mezhdunarodnye otnosheniya. 400 s.

Kostyrchenko, G. (2003). Taynaya politika Stalina: vlast i antisemitizm. M. : Mezhdunarodnye otnosheniya. 779 s.

Kruglov, A., Umanskiy, A., Shchupak, I. (2021). Kholokost v Ukraine: raykhskomissariat «Ukraina», gubkpnatorstvo «Transnistriya»: monografiya. Dnipro : Ukrainskiy institut izucheniya Kholokosta «Tkuma»; ChP «Lira LTD». 792 s.

Kuzovova, E. (2021). Radianski represii po vidnoshenniu do yevreiv-bizhentsiv z terytorii Polshchi ta Chekho-Slovachchyny naperedodni ta na pochatku Druhoi svitovoi viiny. Intermarum: istoriia, polityka, kultura. № 9. S. 105-120.

Kurabtsev, O. (2006). Represii proty yevreiv – hromadian radianskoi Ukrainy u 1945-1953 rr. Naukovi pratsi. Istoriia : naukovyi zhurnal. T. 48. Vyp. 35. Mykolaiv. S. 41-45. URL : https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2006/48-35-7.pdf

Lutai, M. (2010). Do istorii yevreiskykh sionistskykh orhanizatsii na Zhytomyrshchyni. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii dlia vykladachiv ta studentiv «Istorychni uroky Holokostu ta mizhnarodnykh vidnosyn» : zbirnyk naukovykh prats. Dnipropetrovsk : Tsentr «Tkuma». S. 244-251.

Mahda, Y. (2009). Peredumovy vynyknennia derzhavy Izrail ta osoblyvosti yii rozvytku u pershii polovyni 50-kh rr. XX st. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. T. 104, Vyp. 91. S. 143-148. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2009_104_91_26

Marynchenko, H. (2014). Zahalnyi stan yevreiskykh hromad Ukrainy v povoiennyi period Ukrainoznavchyi almanakh. Vyp 16. S. 256-260. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_16_52

Mytsel, M. (1995). Evreiskye problemы. Kyev, 1953 hod S. 130-138. Yevreiska istoriia ta kultura v Ukraini. Materialy konferentsii Kyiv 8-9 hrudnia 1994. Kyiv. S. 130-138.

Mytsel, M. (2004). Evrey Ukraynы v 1943-1953 hh.: ocherky dokumentyrovannoi ystoryy. Kyev. URL : https://archive.org/stream/yevreiukrainy/yevreiukrainy_djvu.txt

Narysy z istorii ta kultury yevreiv Ukrainy (2009). upor. ta red. L. Finberh, V. Liubchenko. Kyiv. 437 s.

Natsionalni vidnosyny v Ukraini u XX st.: zb. dok. i materialiv (1994). NAN Ukrainy, In-t. nats. vidnosyn i politolohii; upor. M. Panchuk. Kyiv : Nauk. Dumka. 557s.

Orlianskyi, V. (2006). Sionistski orhanizatsii i orhany vlady v SRSR u mizhvoiennyi period. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu ZDU. Vyp. 20. Zaporizhzhia. S. 165-170.

Petrovskyi-Shtern, Y. (2018). Antyimperskyi vybir. Postannia ukraino-yevreiskoi identychnosti. Kyiv : Krytyka. 432 s.

Podolskyi, A. (2021). «Mistsia pamʼiati zhertvam Holokostu v Ukraini: totalitarna spadshchyna ta istoryko-politychni vyklyky sohodennia». Politychni doslidzhennia : Ukrainskyi naukovyi zhurnal. S. 106-122. URL : http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235503

Prydbailo, O. (2014). Represii proty yevreiskoi natsionalnoi menshyny v Ukraini v 20-30-kh rr. XX st. S. 75-81.

Prystaiko, V., Pshennikov, O., Shapoval, Y. (1998). Sprava yevreiskoho antyfashystskoho komitetu. Z arkhivu VUChK-HPU-NKVD-KHB. № 3-4. S. 6-20. URL : http://www.reabit.org.ua/files/store/Journ.1998.3-4.pdf

Ramazanov, Sh., Levitas, F. (2021). Babyn Yar. Holokost – tabuiovani temy radianskoi istoriohrafii. Storinky istorii : zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 53. S. 113-130. URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48988/1/Babyn_Yar.pdf

Rudnytska, N. (2017). Sionistski orhanizatsii Zhytomyrshchyny v 20-ti rr. XX st. Istorychni midrashi Pivnichoho Prychornomorʼia. Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Vyp. VI. Mykolaiv. S. 274-281.

Sviashchenko, Z. (2011). Vynyknennia derzhavy Izrail: pozytsii SRSR i SShA. «Kholodna viina» 1946-1991 rr.: prychyny, perebih, naslidky: statti ta materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28 liutoho 2011). Luhansk. S. 132-142. URL : https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/656

Snaider, T. (2018) Kryvavi zemli: Yevropa mizh Hitlerom i Stalinym. K. 492 s.

Surnin, V. (2003). «Za» i «proty» utvorennia Yevreiskoi respubliky v Krymu: deiaki malodoslidzheni aspekty pisliavoiennoi istorii. Naukovyi visnyk UzhNU. Seriia Istoriia. Vyp. 9. S. 46-53. URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32593

Shapoval, Y., Zolotarov, V. (2010). Yevrei v kerivnytstvi orhaniv DPU-NKVS USRR-URSR u 20-30-kh rr. Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB. S. 53-93. URL : http://resource.history.org.ua/publ/gpu_2010_1_53

Shvarts, S. (1952). Antysemytyzm v Sovetskom Soiuze. Niu-York. 263 s.

Shestopal, M. (1998). Yevrei na Ukraini. Kyiv. URL : https://www.4italka.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/317846/fulltext.htm

Shytiuk, M. (2013). Diialnist yevreiskoho antyfashystskoho komitetu (1942-1948 roky). Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Istorychni nauky. Vyp. 3. S. 134-141. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2013_3

Vehner, A., Kakovkina, O. (2014). Yevreiska ahrarna spilnota Pivdnia Ukrainy: hospodarska ta sotsiokulurna adaptatsiia. Yevreiska natsionalna spilnota v konteksti intehratsii ukrainskoho suspilstva: Monohrafiia (2014). K. IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy. S. 68-114.

Venherska, V. (2019). Antysemityzm ta yoho vplyv na osoblyvosti pamʼiati pro zhertvy nedemokratychnykh politychnykh rezhymiv. Materialy III-VI Vseukrainskykh naukovo-praktychnykh konferentsii «Polityka pamʼiati v teoretychnomu ta praktychnomu vymirakh». S.59-64.

Yevreiska natsionalna spilnota v konteksti intehratsii ukrainskoho suspilstva: Monohrafiia (2014). K. IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy. 376 s.

Yevreiska istoriia ta kultura v Ukraini (1995). Materialy konferentsii Kyiv 8-9 hrudnia 1994. Kyiv. 234 s.

Yekelchik, S. (1996). Antisemitizm na Ukraine (iz opita podngotovki yentsiklopedicheskoi stati). Yevreiska istoriia ta kultura v Ukraini. Materialy konferentsii Kyiv 21-22 serpnia 1995. Kyiv. S. 179-182.

Yekelchyk, S. (2018) Povsiakdennyi stalinizm. Kyiv ta kyiany pislia Velykoi viiny. Kyiv. 306 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Номер

Розділ

Історичні дослідження