ВОЛИНСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ МАГІСТРАТ: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІМПЕРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА (1796–1797)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112055

Ключові слова:

Волинський губернський магістрат, станова судова система, імперська політика, Російська імперія, міщани і купці, чиновники і канцеляристи

Анотація

Анотація

Метою статті є аналіз процесу конструювання у прикордонній Волинській губернії станового імперського судочинства для містян. Для визначення місця новоствореного губернського магістрату в судовій системі регіону необхідно встановити теоретичні та практичні сторони його діяльності.

Методологія базується на поєднанні загальнонаукових та спеціально-історичних методів із принципами історизму, системності, науковості, що дозволило зосередитися на функціонуванні одного з елементів станової судової системи для містян.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше на основі архівних матеріалів було проаналізовано діяльність структури, яка була відмінною від річпосполитського аналогу та вже діяла у внутрішніх губерніях імперії, а також зроблено висновки про її місце в системі станового судочинства для містян. Доведено, що головну роль у роботі установи відігравали немісцеві чиновники та канцеляристи. Визначено коло питань, які вирішувалися у магістраті.

Висновки. Імперська політика після інкорпорації Правобережжя була спрямована на лише на повне підпорядкування місцевих шляхти та міщанства, але й пошук їх лояльності. Здійснювалося це за допомогою конструювання адміністративних і судових установ згідно «Учреждений…» 1775 р. Міщани та купці отримали власну систему судочинства. Ревізійно-апеляційною ланкою для судів першої інстанції – міських магістратів виступив Волинський губернський магістрат, де на посадах перебували немісцеві чиновники та канцеляристи. Внутрішнє життя установи було традиційним для того часу: відрядження чиновників, невиконання наказів керівництва, помилки при оформленні документації тощо. Зміна на престолі призвела до ліквідації станового судочинства, організованого згідно «Учреждений…» 1775 р.

Біографія автора

Андрій Шевчук, Державний університет «Житомирська політехніка»

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту Державного університету «Житомирська політехніка»

Посилання

Джерела та література

Горизонтов, Л. (1999). Парадокси імперскої політики: Поляки у Росії та росіяни у Польщі (ХІХ – початок ХХ ст.). Москва: Вид-во «Індрик». 272 с. [російською мовою].

Державний архів Житомирської області, ф. 16, оп. 3, спр. 2, 1316 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 23, оп.1 д., спр. 4, 387 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 1, 2 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 2, 2 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 3, 11 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 4, 6 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 5, 19 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 6, 30 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 7, 2 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 8, 2 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 9, 2 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 10, 5 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 11, 6 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 12, 8 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 14, 7 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 15, 22 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 16, 2 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 17, 15 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 19, 22 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. 324, оп. 1, спр. 20, 2 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 120, оп. 1, спр. 293, 44 арк.

Долбілов, М. (2010). Російський край, чужа віра: Етноконфесійна політика імперії в Литві й Білорусії при Олександрі II. Москва: НЛО. 1000 с. [російською мовою].

Каппелер, А. (2005). Росія як поліетнічна імперія: виникнення, історія, розпад. Львів: Вид-во Католицького Українського університету. 360 с.

Карліна, О. (2013). Соціальна структура населення міст і містечок Волинської губернії наприкінці XVIII століття. СОЦІУМ. Альманах соціальної історії, вип. 10. 97-114.

Карліна, О. (2011). Склад і повноваження магістратів повітових міст Волинської губернії в першій половині XIX ст. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, вип. 87. 50-54.

Мадаріага, Ісабель де. (2002). Росія в епоху Катерини Великої. Москва: НЛО. 976 с. [російською мовою].

Павлова-Сільванська, М. (1964). Соціальна сутність обласної реформи Катерини ІІ. Абсолютизм у Росії (ХVІІ–ХVІІІ ст.): Зб. статей / За ред. М. М. Дружиніна, М. І. Павленка, Л. B. Черепніна. Москва: Наука. 460-491. [російською мовою].

Петровський-Штерн, Й. (2019). Штетл: золота доба єврейського містечка. Київ: Критика. 394 с.

Писарькова, Л. (2007). Державне управління у Росії з кінця ХVІІ до кінця ХVІІІ століття: Еволюція бюрократичної системи. Москва: РОССПЕН. 743 с. [російською мовою].

Повне зібрання законів Російської імперії. (1830). Зібрання 1-е. Том 20. Санкт-Петербурґ: Типографія II Відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії. 1034 с.

Повне зібрання законів Російської імперії. (1830). Зібрання 1-е. Том 23. Санкт-Петербурґ: Типографія II Відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії. 969 с.

Повне зібрання законів Російської імперії. (1830). Зібрання 1-е. Том 44: Ч. 2 (1715-1800). Санкт-Петербурґ: Типографія II Відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії. 410 с.

Склокін, В. (2019). Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство. Львів: Видавництво УКУ. 268 с.

Страхов, С. (2019). Інституалізація губернських судових установ в губерніях Російської імперії при Катерині II. Актуальні проблеми російського права, № 2 (99). 11-22. [російською мовою].

Шандра, В. (2016). Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець XVІІІ – початок ХХ ст.). Київ: Інститут історії України НАН України. 344 с.

Шандра, В. (2019). Від ліквідації залишків магдебурзького права до самоврядування за російським зразком (остання чверть XVIII – початок 1860-х років). Від мурів до бульварів: творення модерного міста в Україні: (кінець ХVIIІ – початок XX ст.). Київ: Інститут історії України. 28-77.

Шевчук, А. (2022). Судова влада в житті суспільства Правобережної України (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст.). Житомир: Видавець Євенок О. О. 580 с.

Шевчук, А. (2023). Судова влада Правобережної України (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст.) у мемуарній літературі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. № 43. 80-89.

References

Horyzontov, L. (1999). Paradoksy imperskoi polityky: Poliaky u Rosii ta rosiiany u Polshchi (ХIХ – pochatok ХХ st.). [Paradoxes of imperial politics: Poles in Russia and Russians in Poland (XIX – early XX centuries)]. Moskva: Vyd-vo «Indryk». 272 s. [in Russian].

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 16, op. 3, spr. 2, 1316 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 23, op.1 d., spr. 4, 387 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 1, 2 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 2, 2 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 3, 11 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 4, 6 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 5, 19 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 6, 30 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 7, 2 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 8, 2 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 9, 2 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 10, 5 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 11, 6 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 12, 8 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 14, 7 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 15, 22 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 16, 2 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 17, 15 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 19, 22 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. 324, op. 1, spr. 20, 2 ark.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti, f. 120, op. 1, spr. 293, 44 ark.

Dolbilov, M. (2010). Rosiiskyi krai, chuzha vira: Etnokonfesiina polityka imperii v Lytvi y Bilorusii pry Oleksandri II. [Russian region, foreign faith: ethnoconfessional Imperial policy in Lithuania and Bielorussia.]. Moskva: NLO. 1000 s. [in Russian].

Kappeler, A. (2005). Rosiia yak polietnichna imperiia: vynyknennia, istoriia, rozpad. [Russia as a multi-ethnic Empire: origin, history, disintegration.]. Lviv: Vyd-vo Katolytskoho Ukrainskoho universytetu. 360 s. [in Ukrainian].

Karlina, O. (2013). Sotsialna struktura naselennia mist i mistechok Volynskoi hubernii naprykintsi XVIII stolittia. [Social structure of the Volhynian gubernia towns and burghs at the end of XVIII century]. SOTsIUM. Almanakh sotsialnoi istorii, vyp. 10. 97-114. [in Ukrainian].

Karlina, O. (2011). Sklad i povnovazhennia mahistrativ povitovykh mist Volynskoi hubernii v pershii polovyni XIX st. [The structure and powers of town magistrates in Volyn Governorate in the first half of the 19th Century]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, vyp. 87. 50-54. [in Ukrainian].

Madariaha, Isabel de. (2002). Rosiia v epokhu Kateryny Velykoi. [Russia in the age of Catherine the Great]. Moskva: NLO. 976 s. [In Russian].

Pavlova-Silvanska, M. (1964). Sotsialna sutnist oblasnoi reformy Kateryny II. [The social essence of the regional reform of Catherine II]. Absoliutyzm u Rosii (XVII–XVIII st.): Zb. statei / Za red. M. M. Druzhynina, M. I. Pavlenka, L. V. Cherepnina. Moskva: Nauka. 460-491. [in Russian].

Petrovskyi-Shtern, Y. (2019). Shtetl: zolota doba yevreiskoho mistechka. [Shtetl. The Golden Age of the Jewish town]. Kyiv: Krytyka. 394 s. [in Ukrainian].

Pysarkova, L. (2007). Derzhavne upravlinnia u Rosii z kintsia XVII do kintsia XVIII stolittia: Evoliutsiia biurokratychnoi systemy. [Public administration in Russia from the end of the XVIII to the end of the XVIII century: Evolution of the bureaucratic system]. Moskva: ROSSPEN. 743 s. [in Russian].

Strakhov, S. (2019). Instytualizatsiia hubernskykh sudovykh ustanov v huberniiakh Rosiiskoi imperii pry Kateryni II. [Institutionalization of governorate judicial institutions in governorates of the Russian empire in the reign of Catherine the Great]. Aktualni problemy rosiiskoho prava, № 2 (99). 11-22. [in Russian].

Sklokin, V. (2019). Rosiiska imperiia i Slobidska Ukraina u druhii polovyni XVIII st.: prosvichenyi absoliutyzm, imperska intehratsiia, lokalne suspilstvo. [Russian Empire and Sloboda Ukraine during the second half of the eighteenth century: enlightened absolutism, imperial integration, local society]. Lviv: Vydavnytstvo UKU. 268 s. [in Ukrainian].

Shandra, V. (2016). Mishchanski orhany stanovoho samovriaduvannia v Ukraini (kinets XVIII – pochatok XX st.). [Bourgeois bodies of state self-government in Ukraine (late eighteenth - early twentieth centuries)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. 344 s. [in Ukrainian].

Shandra, V. (2019). Vid likvidatsii zalyshkiv mahdeburzkoho prava do samovriaduvannia za rosiiskym zrazkom (ostannia chvert XVIII – pochatok 1860-kh rokiv). [From the liquidation of the remnants of the Magdeburg Law to self-governance according to the Russian model (last quarter of the 18th – early 1860s)]. Vid muriv do bulvariv: tvorennia modernoho mista v Ukraini: (kinets XVIII – pochatok XX st.). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy. 28-77. [in Ukrainian].

Shevchuk, A. (2022). Sudova vlada v zhytti suspilstva Pravoberezhnoi Ukrainy (kinets XVIII – persha tretyna XIX st.) [Judicial power in the life of the society of Right-bank Ukraine (end of 18th – first third of 19th centuries)]. Zhytomyr: Vydavets Yevenok O. O. 580 s. [in Ukrainian].

Shevchuk, A. (2023). Sudova vlada Pravoberezhnoi Ukrainy (kinets XVIII – persha tretyna XIX st.) u memuarnii literaturi. [The Judiciary of the Right-Bank Ukraine (the End of 18th – the First Third of the 19th Century) in Memoir Literature]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia. № 43. 80-89. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження