ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО РУХУ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112058

Ключові слова:

жіночий рух, емансипація, ідеологія, фемінізм, націоналізм, лібералізм, соціалізм

Анотація

Анотація

Мета статті з’ясувати особливості ідеології українського жіночого руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., проаналізувати взаємозвʼязок фемінізму із класичними ідеологіями націоналізму, лібералізму та соціалізму.

Методологія. У роботі застосовуються загальнонаукові та спеціальні історичні (історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-системний) методи дослідження, які дозволяють розкрити особливості ідеології українського жіночого руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., визначити вплив західноєвропейської феміністичної думки на український публічний простір. Також, застосовується методологія інтелектуальної історії та гендерних студій.

Наукова новизна. У роботі узагальнено та уточнено визначення поняття «фемінізм» як суспільно-політичної теорії, показано взаємозв’язок між ідеологією фемінізму та суспільно-політичними течіями націоналізму, лібералізму та соціалізму, продемонстровано пріоритетність національно-патріотичних ідеалів в українському жіночому русі над гендерними питаннями, що було зумовлено колоніальним поневоленням українських земель.

Висновки. Узагальнюючи дослідження ідеології українського жіночого руху на зламі ХІХ–ХХ ст., виділяється важливість розгляду фемінізму в контексті національних та гендерних студій. Дослідження підкреслює взаємозвʼязок між фемінізмом і націоналізмом, а також вказує на схожість сприйняття фемінізму в країнах третього світу та на українських землях. Ліберальний фемінізм відіграв ключову роль в розвитку Першої хвилі фемінізму на українських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Ідеї ліберального фемінізму знайшли своє втілення в аналітичних творах Наталії Кобринської, що визначили напрямок української феміністичної ідеології. Прихильники соціалістичного фемінізму наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Михайло Павлик та Іван Франко, аргументували, що розвиток суспільства та вирішення жіночих питань пов’язанні зі змінами у соціальній структурі. Важливо подальше вивчення впливу класичних ідеологій на формування української феміністичної ідеології наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Біографія автора

Марія Ігнатенко

здобувачка ступеня доктора філософії кафедри історії України історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

Джерела та література

Андрусяк, І. (2013). Наталія Кобринська про гендерну рівність. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. С. 75-80 URL: https://qrcd.org/3WjA (дата звернення: 19.07.2023)

Білосорочка, С. (2018). Олена Пчілка й Наталія Кобринська як започатковувачки суспільно-політичних рухів українських жінок за гендерну рівність. Актуальні проблеми державного управління. Nº 2. С. 73-77. URL: https://qrcd.org/3WjB (дата звернення: 19.07.2023)

Богачевська, М. (2000). Націоналізм та фемінізм – одна монета спільного вжитку. Незалежний культорологічний часопис Ї. Ч.17. URL: http://www.ji.lviv.ua/n17texts/bogachevs-ukr.htm (дата звернення: 19.07.2023)

Богачевська-Хомяк, М. (2018.) Білим по білому: Жінки у громадському житті України. 1884-1939: монографія. Львів : Український католицький університет, 520 с.

Драгоманов, М. (1970). Літературно-публіцистичні праці: у 2-х т. Т. 1. Київ: Наукова думка. 532 с.

Енциклопедія політичної думки (2000). Київ : Дух і Літера. 472 с.

Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні: монографія. (1999). За загальн. ред. Л. О. Смоляр. Одеса : Астропринт. 440 с.

Кісь, О. (2000). Дефініції фемінізму. Незалежний культорологічний часопис Ї. Ч.17. URL: http://www.ji.lviv.ua/n17texts/o-kis1.htm (дата звернення: 08.09.2023)

Книш, І. (1956). Іван Франко та рівноправність жінки. У 100-річчя з дня народин. Віннпеґ, 155 с.

Кобринська, Н. (1887). Замужня жінка середноі верстви. Перший вінок. Жіночий альманах. Львів: друкарня Товариства ім. Шевченка. С. 406-416.

Кобринська, Н. (1887). Про первісну ціль Товариства руських жінок в Станіславові завязаного 1884 р. Перший вінок. Жіночий альманах. Львів : друкарня Товариства ім. Шевченка. С. 457- 463

Кобринська, Н. (1887). Про рух жіночий в новійших часах. Перший вінок. Жіночий альманах. Львів : друкарня Товариства ім. Шевченка. С. 5-23.

Кобринська, Н. (1887). Руське жіноцтво в Галичині в наших часах. Перший вінок. Жіночий альманах. Львів : друкарня Товариства ім. Шевченка. С. 68-102

Маланчук-Рибак, О. (2006). Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно–історичний контекст: монографія. Чернівці : Книги–ХХІ. 500 с.

Марценюк, Т. (2017). Гендер для всіх. Виклик стереотипам: монографія. Київ: Основи. 256 с.

Основи теорії ґендеру: навчальний посібник. (2004). Київ : «К.І.С.». 536 с. URL: https://genderindetail.org.ua/netcat_files/58/66/osnovy_teorii_genderu.pdf (дата звернення: 19.07.2023)

Павличко, С. (2002). Фемінізм / упорядник та передмова Віри Агеєвої. Київ : Основи. 321 с.

Переписка М. Драгоманова з Наталією Кобринською (1893-1895). (1905). Зладив і видав М. Павлик. Львів : Друкарня Уділова. 24 с. URL: https://qrcd.org/3WjI (дата звернення: 19.07. 2023)

Програма Русько-Украінскої радикальної партії. Народ. 1890. № 20. 15 жовтня. С. 301-303. URL: https://qrcd.org/3WpS дата звернення: 19.07.2023)

Українка, Л. (1978). Зібрання творів у 12 томах. Т. 11. Київ: Наукова думка, 480 с.

Українка, Л. (1977). Зібрання творів у 12 томах. Т. 8. Київ: Наукова думка, 320 с.

Франко, І. (1986). Зібрання творів у 50 томах. Т. 45. Київ: Наукова думка, 574 с.

Швець, А. (2014). Іван Франко – Наталія Кобринська – Михайло Павлик: консенсуси та контроверзи. Українське літературознавство. Nº 78. C. 152-161. URL: http://surl.li/nddzb (дата звернення: 01.09.2023)

Kumari, J. (2016). Feminism and Nationalism in the Third World. Verso Books. 304 с. URL: http://surl.li/ndaqf (дата звернення: 08.09.2023)

Merriam-Webster. Definition of feminism. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism (дата звернення: 06.09.2023)

Offen, K. (2000). European Feminisms, 1700-1950: A Political History. Stanford University Press. 500 с. URL: http://surl.li/ndakn (дата звернення: 09.09.2023)

West, L. (1997). Feminist Nationalism. Routledge. 320 с. URL: http://surl.li/ndaoo (дата звернення: 08.09.2023)

References

Andrusiak, I. (2013). Nataliia Kobrynska pro hendernu rivnist. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 57. S. 75–80 URL: https://qrcd.org/3WjA (data zvernennia: 19.07.2023)

Bilosorochka, S. (2018). Olena Pchilka y Nataliia Kobrynska yak zapochatkovuvachky suspilno-politychnykh rukhiv ukrainskykh zhinok za hendernu rivnist. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. Ne 2. S. 73-77. URL: https://qrcd.org/3WjB (data zvernennia: 19.07.2023)

Bohachevska, M. (2000). Natsionalizm ta feminizm – odna moneta spilnoho vzhytku. Nezalezhnyi kultorolohichnyi chasopys Yi. Ch.17. URL: http://www.ji.lviv.ua/n17texts/bogachevs-ukr.htm (data zvernennia: 19.07.2023)

Bohachevska-Khomiak, M. (2018.) Bilym po bilomu: Zhinky u hromadskomu zhytti Ukrainy. 1884-1939: monohrafiia. Lviv : Ukrainskyi katolytskyi universytet, 520 s.

Drahomanov, M. (1970). Literaturno-publitsystychni pratsi: u 2-kh t. T. 1. Kyiv: Naukova dumka. 532 s.

Entsyklopediia politychnoi dumky (2000). Kyiv : Dukh i Litera. 472 s.

Zhinochi studii v Ukraini. Zhinka v istorii ta sohodni: monohrafiia. (1999). Za zahaln. red. L. O. Smoliar. Odesa : Astroprynt. 440 s.

Kis, O. (2000). Definitsii feminizmu. Nezalezhnyi kultorolohichnyi chasopys Yi. Ch.17. URL: http://www.ji.lviv.ua/n17texts/o-kis1.htm (data zvernennia: 08.09.2023)

Knysh, I. (1956). Ivan Franko ta rivnopravnist zhinky. U 100-richchia z dnia narodyn. Vinnpeg, 155 s.

Kobrynska, N. (1887). Zamuzhnia zhinka serednoi verstvy. Pershyi vinok. Zhinochyi almanakh. Lviv : drukarnia Tovarystva im. Shevchenka. S. 406-416.

Kobrynska, N. (1887). Pro pervisnu tsil Tovarystva ruskykh zhinok v Stanislavovi zaviazanoho 1884 r. Pershyi vinok. Zhinochyi almanakh. Lviv: drukarnia Tovarystva im. Shevchenka. S. 457-463

Kobrynska, N. (1887). Pro rukh zhinochyi v noviishykh chasakh. Pershyi vinok. Zhinochyi almanakh. Lviv : drukarnia Tovarystva im. Shevchenka. S. 5-23.

Kobrynska, N. (1887). Ruske zhinotstvo v Halychyni v nashykh chasakh. Pershyi vinok. Zhinochyi almanakh. Lviv : drukarnia Tovarystva im. Shevchenka. S. 68-102

Malanchuk-Rybak, O. (2006). Ideolohiia i suspilna praktyka zhinochoho rukhu na zakhidnoukrainskykh zemliakh KhIKh – pershoi tretyny KhKh st.: typolohiia ta yevropeiskyi kulturno–istorychnyi kontekst: monohrafiia. Chernivtsi : Knyhy–KhKhI. 500 s.

Martseniuk, T. (2017). Hender dlia vsikh. Vyklyk stereotypam: monohrafiia. Kyiv: Osnovy. 256 s.

Osnovy teorii genderu: navchalnyi posibnyk. (2004). Kyiv : «K.I.S.». 536 s. URL: https://genderindetail.org.ua/netcat_files/58/66/osnovy_teorii_genderu.pdf (data zvernennia: 19.07.2023)

Pavlychko, S. (2002). Feminizm / uporiadnyk ta peredmova Viry Aheievoi. Kyiv : Osnovy. 321 s.

Perepyska M. Drahomanova z Nataliieiu Kobrynskoiu (1893-1895). (1905). Zladyv i vydav M. Pavlyk. Lviv: Drukarnia Udilova. 24 s. URL: https://qrcd.org/3WjI (data zvernennia: 19.07. 2023)

Prohrama Rusko-Ukrainskoi radykalnoi partii. Narod. 1890. № 20. 15 zhovtnia. S. 301-303. URL: https://qrcd.org/3WpS data zvernennia: 19.07.2023)

Ukrainka, L. (1978). Zibrannia tvoriv u 12 tomakh. T. 11. Kyiv: Naukova dumka, 480 s.

Ukrainka, L. (1977). Zibrannia tvoriv u 12 tomakh. T. 8. Kyiv: Naukova

Franko, I. (1986). Zibrannia tvoriv u 50 tomakh. T. 45. Kyiv: Naukova dumka, 574 s.

Shvets, A. (2014). Ivan Franko – Nataliia Kobrynska – Mykhailo Pavlyk: konsensusy ta kontroverzy. Ukrainske literaturoznavstvo. Ne 78. S. 152-161. URL: http://surl.li/nddzb (data zvernennia: 01.09.2023)

Kumari, J. (2016). Feminism and Nationalism in the Third World. Verso Books. 304 с. URL: http://surl.li/ndaqf (дата звернення: 08.09.2023)

Merriam-Webster. Definition of feminism. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism (дата звернення: 06.09.2023)

Offen, K. (2000). European Feminisms, 1700-1950: A Political History. Stanford University Press. 500 с. URL: http://surl.li/ndakn (дата звернення: 09.09.2023)

West, L. (1997). Feminist Nationalism. Routledge. 320 с. URL: http://surl.li/ndaoo (дата звернення: 08.09.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження