«АЗІАТСЬКИЙ ВОРОГ»: ОБРАЗ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112059

Ключові слова:

Перша світова війна, пропаганда, Австро-Угорська імперія, Російська імперія, інформаційний вплив, образ ворога

Анотація

Анотація

Метою статті є аналіз особливостей формування образу Російської імперії як ворога в австро-угорській пропаганді часів Першої світової війни.

Методологія: Загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення) застосовувались для збору інформації та її аналізу. Використані методи візуальної антропології, історії пропаганди. Аналіз отриманої інформації дозволив методом реконструкції відтворити зміст інформаційно-пропагандистських битв  часів війни.

Наукова  новизна полягає  в  тому,  що  вперше у вітчизняній історіографії, на  основі зібраних матеріалів, було проаналізовано особливості австро-угорської пропаганди у створенні образу ворога з Російської імперії у роки Першої світової війни, відзначено аспекти створення образу внутрішнього ворога, зроблено висновки про результати пропаганди імперії Габсбургів.

Висновки. Австро-угорська пропаганда використовувала образ «загрози зі сходу». Встановлено, що вже в 1914 р. у військовослужбовців на передовій та населення в тилу сформувалися певні установки щодо Росії. Пропаганда виконала своє завдання із формування образу ворога. Розглядається процес створення спеціалізованих установ, що займалися пропагандою в Габсбурзькій імперії, використання таких засобів як карикатури та кінофільми. Образ зовнішнього ворога доповнився ворогом внутрішнім. Для Австро-Угорщини таким ворогом стало єврейське, польське та українське населення прикордонних територій. На внутрішньому інформаційному фронті візуальна пропаганда була представлена плакатами, поштовими листівками, фільмами. Висвітлено стан сучасного дослідження проблематики та окреслені перспективи подальших досліджень.

Біографія автора

Олександр Мосієнко, Державний університет «Житомирська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент кафедри філософсько-історичних студій та масових комунікацій Державного університету «Житомирська політехніка»

Посилання

Джерела та література

Імшенецький, Б. (1914). Велика Галіцийська битва. Петроград: Типографія І. Леонтьєва, 32 с. [російською мовою].

Михайленко, М. (1915). «Визвольні маніфести» російського уряду в теперішній війні. Б.м.: Друк партійної друкарні Партія Українських Соціалістів-Революціонерів, 31 с.

Нечак, Д. (2012). Перелом: 1914 – 1918: Світ та словенці у Першій світовій війні. Любляна: UMco, 432 с. [російською мовою].

Почепцов, Г. (2000). Інформаційні війни. Основи воєнно-комунікативних досліджень. Москва: Рефл-бук, 213 с. [російською мовою].

Ронге, М. (1939). Розвідка та контррозвідка. Москва: НКО СРСР, 244 с. [російською мовою].

Цвейг, С. (2018). Світ учора. Спогади європейця. Харків: Фоліо, 411 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів, ф. 146, оп.8, спр. 1585, 12 арк.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів, ф. 835, оп.1, спр. 329, 1 арк.

Cornwall, M. (2019), Propaganda at Home (Austria-Hungary), in Ute D (Ed.), International encyclopedia of the first world war (WW1).1914-1918. Online. International Encyclopedia of the First World War (WW1). URL: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/pdf/1914-1918-Online-propaganda_at_home_austria-hungary-2019-04-25.pdf

Die Muskete, Humoristische Wochenzeitschrift, (1914). Band XVIII, Nr.462, p.145. 6 August.

Die Muskete, Humoristische Wochenzeitschrift, (1914). Band XVIII, Nr.464, p.166. 20 August.

Die Muskete, Humoristische Wochenzeitschrift, (1914). Band XVIII, Nr.468, p.197. 17 September.

Die Muskete, Humoristische Wochenzeitschrift, (1914). Band XIX, Nr.472, p.23. 15 Oktober.

Fritz, J. (2014). Der Erste Weltkrieg im Zerrspiegel der Karikaturen. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/der-erste-weltkrieg-im-zerrspiegel-der-karikaturen (дата звернення: 29.10.2023).

Fritz, J. (2014). Freund und Feind – Schuld und Unschuld in der Weltkriegspropaganda. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/freund-und-feind-schuld-und-unschuld-der-weltkriegspropaganda (дата звернення: 29.10.2023).

Fritz. J. (2014). „Laßt eure Herzen schlagen zu Gott und Eure Fäuste auf die Feinde“. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/lasst-eure-herzen-schlagen-zu-gott-und-eure-faeuste-auf-die-feinde (дата звернення: 29.10.2023).

Fritz. J. (2014). Public Relations im Ersten Weltkrieg: Die staatliche Organisation der Kriegsberichterstattung. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/public-relations-im-ersten-weltkrieg-die-staatliche-organisation-der-kriegsberichterstattung (дата звернення: 29.10.2023).

Glaise-Horstenau. E. (1931). Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. Das Kriegsjahr 1915. Wien: Verlag der Militär wissenschaftlichen Mitteilungen, 814 s.

Goll. N. (2014). «Our Weddigen»: On the Construction of the War Hero in the k.u.k. Army. The «Naval Hero» Egon Lerch as an Example. 1914: Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I. New Orleans: UNO Press, pp. 213-231.

Inlender, A. (1915). Wielka wojna 1914-1915: z licznemi illustracyami i ze szczególnem uwzględnieniem walk na ziemiach polskich oraz dokładną historyą działalności Legionów Polskich. T. 1. nakładem C. i K. Nadwornej Księgarni Maurycego Perlesa, Kraków, 164 s.

Moser, K. (2014). Die Helden vor der Kamera. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/die-helden-vor-der-kamera (дата звернення: 29.10.2023).

Moser, K. (2014). Kriegsgegner im filmischen Fokus. URL. https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/kriegsgegner-im-filmischen-fokus (дата звернення: 29.10.2023).

Mutschlechner, M. (2014) Die Begeisterung für den Krieg. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/die-begeisterung-fuer-den-krieg (дата звернення: 29.10.2023).

Mutschlechner, M. (2014). Der Einfluss des Krieges auf die Zivilgesellschaft. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/der-einfluss-des-krieges-auf-die-zivilgesellschaft (дата звернення: 29.10.2023).

Scharf, M. (2014). „Die Kriegsbegeisterung ist allerdings geschwunden“. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/die-kriegsbegeisterung-ist-allerdings-geschwunden (дата звернення: 29.10.2023).

Stangl, A. (2014). Nationalheld für die Ewigkeit. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/nationalheld-fur-die-ewigkeit (дата звернення: 29.10.2023).

Zenzmaier, J. (2014). Die Kriegsverbrechen der k. u. k. Armee. Zwischen Soldateska und Standgericht. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/die-kriegsverbrechen-der-k-u-k-armee-zwischen-soldateska-und-standgericht (дата звернення: 29.10.2023).

Zenzmaier, J. (2014). Russlands „innere Feinde“. Jüdische und deutsche Minderheiten an der Ostfront. URL: https://ww1.habsburger.net/en/chapters/russias-enemies-within-jewish-and-german-minorities-eastern-front (дата звернення: 29.10.2023).

References

Imshenetskiy, B. (1914). Velikaya Galitsiyskaya bitva. Petrograd: Tipografiya I. Leonteva, 32 s. [In Russian].

Mykhailenko, M. (1915). «Vyzvolni manifesty» rosiiskoho uriadu v teperishnii viini. B.m.: Druk partiinoi drukarni Partiia Ukrainskykh Sotsialistiv-Revoliutsioneriv, 31 s. [in Ukrainian].

Nechak, D. (2012). Perelom: 1914 – 1918: Mir i sloventsy v Pervoy mirovoy voyne. Lyublyana: UMco, 432 s. [In Russian].

Pocheptsov, G. (2000). Informatsionnye voyny. Osnovy voenno-kommunikativnykh issledovaniy. Moskva: Refl-buk, 213 s. [In Russian].

Ronge, M. (1939). Razvedka i kontrrazvedka. Moskva: Voenizdat NKO SSSR, 244 s. [In Russian].

Tsveih, S. (2018). Svit uchora. Spohady yevropeitsia. Kharkiv: Folio, 411 s. [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv, f. 146, op.8, spr. 1585, 12 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv, f. 835, op.1, spr. 329, 1 ark.

Cornwall, M. (2019), Propaganda at Home (Austria-Hungary), in Ute D (Ed.), International encyclopedia of the first world war (WW1).1914-1918. Online. International Encyclopedia of the First World War (WW1). URL: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/pdf/1914-1918-Online-propaganda_at_home_austria-hungary-2019-04-25.pdf

Die Muskete, Humoristische Wochenzeitschrift, (1914). Band XVIII, Nr.462. 6 August.

Die Muskete, Humoristische Wochenzeitschrift, (1914). Band XVIII, Nr.464. 20 August.

Die Muskete, Humoristische Wochenzeitschrift, (1914). Band XVIII, Nr.468. 17 September.

Die Muskete, Humoristische Wochenzeitschrift, (1914). Band XIX, Nr.472. 15 Oktober.

Fritz, J. (2014). Der Erste Weltkrieg im Zerrspiegel der Karikaturen. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/der-erste-weltkrieg-im-zerrspiegel-der-karikaturen

Fritz, J. (2014). Freund und Feind – Schuld und Unschuld in der Weltkriegspropaganda. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/freund-und-feind-schuld-und-unschuld-der-weltkriegspropaganda

Fritz, J. (2014). „Laßt eure Herzen schlagen zu Gott und Eure Fäuste auf die Feinde“. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/lasst-eure-herzen-schlagen-zu-gott-und-eure-faeuste-auf-die-feinde

Fritz, J. (2014). Public Relations im Ersten Weltkrieg: Die staatliche Organisation der Kriegsberichterstattung. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/public-relations-im-ersten-weltkrieg-die-staatliche-organisation-der-kriegsberichterstattung

Glaise-Horstenau, E. (1931). Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. Das Kriegsjahr 1915. Wien: Verlag der Militär wissenschaftlichen Mitteilungen, 814 s.

Goll, N. (2014). «Our Weddigen»: On the Construction of the War Hero in the k.u.k. Army. The «Naval Hero» Egon Lerch as an Example. 1914: Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I. New Orleans: UNO Press, pp. 213-231.

Inlender, A. (1915). Wielka wojna 1914-1915: z licznemi illustracyami i ze szczególnem uwzględnieniem walk na ziemiach polskich oraz dokładną historyą działalności Legionów Polskich. T. 1. nakładem C. i K. Nadwornej Księgarni Maurycego Perlesa, Kraków, 164 s. [in Polish].

Moser, K. (2014). Die Helden vor der Kamera. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/die-helden-vor-der-kamera

Moser, K. (2014). Kriegsgegner im filmischen Fokus. URL. https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/kriegsgegner-im-filmischen-fokus

Mutschlechner, M. (2014) Die Begeisterung für den Krieg. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/die-begeisterung-fuer-den-krieg

Mutschlechner, M. (2014). Der Einfluss des Krieges auf die Zivilgesellschaft. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/der-einfluss-des-krieges-auf-die-zivilgesellschaft

Scharf, M. (2014). „Die Kriegsbegeisterung ist allerdings geschwunden“. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/die-kriegsbegeisterung-ist-allerdings-geschwunden

Stangl, A. (2014). Nationalheld für die Ewigkeit. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/nationalheld-fur-die-ewigkeit

Zenzmaier, J. (2014). Die Kriegsverbrechen der k. u. k. Armee. Zwischen Soldateska und Standgericht. URL: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/die-kriegsverbrechen-der-k-u-k-armee-zwischen-soldateska-und-standgericht

Zenzmaier, J. (2014). Russlands „innere Feinde“. Jüdische und deutsche Minderheiten an der Ostfront. URL: https://ww1.habsburger.net/en/chapters/russias-enemies-within-jewish-and-german-minorities-eastern-front

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження