ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ФІРМ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА НА ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКОМУ КОРДОНІ У 1920-х РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112060

Ключові слова:

Волинське воєводство, польсько-радянський кордон, міжвоєнний період, економічний розвиток, торгівля

Анотація

Анотація

Метою статті є аналіз діяльності польських торговельних фірм Волинського воєводства на східному кордоні Другої Речі Посполитої у 1920-х рр.

Наукова новизна полягає у введенні в обіг значної кількості невідомих досі наукових джерел щодо діяльності торговельних фірм на польсько-радянському кордоні в зазначений період.

Методологія. Стаття присвячена одній із сторінок економічної історії польсько-українського пограниччя, що і обумовило обрання в якості методологічних підходів наукових інструментів відповідних наукових напрямків. Конкретні пошукові завдання дослідження вирішувались і традиційними засобами проблемно-хронологічного (оптимальне залучення тематичної історіографічно-джерельної бази); історико-порівняльного (аналіз різних джерел та формування відповідних положень й висновків дослідження); критичного аналізу (критичне ставлення до різних джерел) методів.

Висновки. Перша половина 1920-х рр. стала часом активізації контрабандної торгівлі на волинській ділянці польсько-радянського кордону, що своєю чергою спричинило тут появу цілого ряду торговельних фірм, орієнтованих на закордонного покупця. Їхня діяльність постійно перебувала в полі зору представників польської державної влади, органів поліції, підрозділів охорони кордону. Протягом першої половини 1920-х рр. Польська держава шукала оптимальну модель організації охорони східного кордону держави. З передачею функцій з охорони польсько-радянського кордону підрозділам Корпусу охорони прикордоння, посилення захисту кордону з радянського боку, згортання НЕПу, призвели до поступового призупинення діяльності фірм та контрабандистів. На початку 1930-х рр. більшість фірм припинило свою діяльність, а їхні власники переорієнтовувалися на торгівлю на західному кордоні Другої Речі Посполитої.

Біографія автора

Володимир Марчук , Національний університет «Острозька академія»

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського Національного університету «Острозька академія»

Посилання

Джерела та література

Державний архів Рівненської області, ф. 30, оп. 18, спр. 1216, 327 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 32, оп. 1, спр. 1254, 164 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 32, оп. 3, спр. 1930, 37 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 32, оп. 3, спр. 2278, 32 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 204, оп. 1, спр. 5, 170 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 204, оп. 1, спр. 38, 14 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 204, оп. 1, спр. 41, 280 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 239, оп. 1, спр. 1, 442 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 317, оп. 1, спр. 24, 32 арк.

Гнітько, С. (2000). Боротьба з контрабандою в Україні у 20-ті роки. З архвів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. №2/4. Київ. С. 410-423.

Гуменний, С. (2018). Контрабанда на кордоні між Республікою Польща та СРСР у 20-ті рр. ХХ ст. Матеріали XI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених КНУ «Дні науки історичного факультету – 2018». Київ, С.150-153.

Кононенко, К. (1965). Україна і Росія. Соціально-економічні підстави української національної ідеї: 1917-1960. Мюнхен. 535 с.

Коцан, Р. (2017). Боротьба з контрабандою на радянсько-польському кордоні. Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наук статей. Чернівці: Чернівецький національний університет. Т. 35‒36. С. 192–201.

Кузьмич, В. (2007). Нелегальный товарооборот на белорусском участке советско-польской границы в 1927-1939 гг. Веснік Брэсцкаго універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. Брест. № 4. С. 17-26.

Сушко, О. (2003) Формування системи приватної торгівлі в Україні в 1920 рр. Пам'ять століть. Київ. С. 120-130.

Razyhraev, O. (2010). Udział Policji Państwowej wojewodztwa wołyńskiego w ochronie granicy wschodniej w latach 1921-1924. Pamięć i Sprawiedliwość. № 1. S. 211-231.

References

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 30, op. 18, spr. 1216, 327 ark.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 32, op. 1, spr. 1254, 164 ark.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 32, op. 3, spr. 1930, 37 ark.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 32, op. 3, spr. 2278, 32 ark.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 204, op. 1, spr. 5, 170 ark.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 204, op. 1, spr. 38, 14 ark.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 204, op. 1, spr. 41, 280 ark.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 239, op. 1, spr. 1, 442 ark.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. 317, op. 1, spr. 24, 32 ark.

Hnitko, S. (2000). Borotba z kontrabandoiu v Ukraini u 20-ti roky. Z arkhviv VUChK-HPU-NKVD-KHB. №2/4. Kyiv. S. 410-423.

Humennyi, S. (2018). Kontrabanda na kordoni mizh Respublikoiu Polshcha ta SRSR u 20-ti rr. KhKh st. Materialy XI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh KNU «Dni nauky istorychnoho fakultetu – 2018». Kyiv. S.150-153.

Kononenko, K. (1965). Ukraina i Rosiia. Sotsialno-ekonomichni pidstavy ukrainskoi natsionalnoi idei: 1917-1960. Miunkhen. 535 s.

Kotsan, R. (2017). Borotba z kontrabandoiu na radiansko-polskomu kordoni. Istoryko-politychni problemy suchasnoho svitu: Zbirnyk nauk statei. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet. T. 35‒36. S. 192–201.

Kuzmych, V. (2007). Nelehalnyi tovarooborot na belorusskom uchastke sovetsko-polskoi hranytsy v 1927-1939 hh. Vesnik Brestskaho universiteta. Seryia humanitarnykh i hramadskikh navuk. Brest. № 4. S. 17-26.

Sushko, O. (2003) Formuvannia systemy pryvatnoi torhivli v Ukraini v 1920 rr. Pamiat stolit. Kyiv. S. 120-130.

Razyhraev, O. (2010). Udział Policji Państwowej wojewodztwa wołyńskiego w ochronie granicy wschodniej w latach 1921-1924. Pamięć i Sprawiedliwość. № 1. S. 211-231.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження