ЕМІГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН З УРСР В УМОВАХ НЕПУ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ АГЕНЦІЇ АТ «РУСКАПА»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112061

Ключові слова:

еміграція, євреї, німці, національні меншини, НЕП, Державний архів Житомирської області, Волинська пасажирська агенція «РУСКАПА», Америка, Канада, Європа

Анотація

Анотація

Мета статті полягає у визначенні основних проблем та чинників еміграції євреїв та німців Волині-Житомирщини у 1920-их рр., а також висвітленні особливостей діяльності АТ «РУСКАПА», яка допомагала легально виїхати із СРСР у період НЕПу. Методологія. В ході дослідження були застосовані загальнонаукові методи (здійснювався аналіз доступних архівних документів та синтез інших джерел, які дозволили відтворити картину організації міграційних потоків). Використовувалися і методи історичного дослідження (історико-порівняльний: проведені паралелі з попередніми періодами та причинами різних міграційних хвиль), під час вивчення категорій громадян, які могли отримати дозвіл на виїзд та в’їзд до іншої країни – методи класифікації та типології. Наукова новизна. До наукового обігу введені нові документи, які представлені в архівному фонді Волинської агенції «РУСКАПА», що зберігаються у Державному архіві Житомирської області. Систематизовано умови еміграції періоду НЕПу та методи її регулювання радянською владою. Висновки. Чергова хвиля еміграції представників національних меншин (насамперед, євреїв та німців), стала показовою формою протесту проти умов економічного, релігійного життя, інших обмежень, які нав’язувала радянська політична система. Колишня Волинська губернія із центром у Житомирі, являла собою регіон з компактним проживанням німецької та єврейської громад, представники яких складали найвищий відсоток серед тих, хто скористався коротким «вікном можливостей» для виїзду за кордон, яке мало місце в СРСР в умовах НЕПу. Саме цим зумовлювалась наявність у місті представництва приватної компанії з організації еміграції. Проте виїхати із СРСР було непросто, як і потрапити в країну іміграції, що пов’язувалось із значними бюрократичними перепонами та аргументами доцільності дозволів/заборон для виїзду/в’їзду представників різних соціальних категорій та національних груп. Допомагала в цьому АТ «РУСКАПА», ліквідація якого стала наслідком згорнення НЕПу та перетворення СРСР на закриту «залізною завісою» тоталітарну систему.

Біографія автора

Ігор Слобожан , Державний архів Житомирської області

директор Державного архіву Житомирської області, здобувач ступеня доктора філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

Джерела та література

Адамовський, В. (2016). Депортація населення України за національними ознаками в роки Першої світової війни. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. № 9. URL: http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/view/98009

Белковець, Л., Белковець, С. (2006). Виїзд за кордон радянських громадян у 1920–1930-ті роки. Міграційне право. № 5. С. 38-45. URL: http://krotov.info/4/texts/02_b/Belkovets_2006.htm [російською мовою].

Белковець, Л. (1995). Великий терор та долі німецького села у Сибіру (кінець 1920-х–1930-е роки). URL: http://sudby-nemeckoy-derevni.blogspot.com [російською мовою].

Бурда, І. (2010). Проблема єврейських погромів у виступах депутатів першої державної думи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. Вип. 6. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17550

Бураков, В. (2008). Класовий принцип житлової політики БРСР у період НЕПу. Вєснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. № 3 (20). С. 11–16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassovyy-printsip-zhilischnoy-politiki-bssr-v-period-nepa/viewer [російською мовою].

Буценко, А. (1928). Національні меншості України. Більшовик України. № 12. С. 67–73.

Вейцбліт, І. (1930). Рух єврейської людності на Україні періоду 1897–1926 років. Всеукр. АН, Інститут Єврейської культури. Соц.-економ. секція. Кременчуг: Держвидав України, 175 с. URL: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vejczblit-rux-evrejskoii-lyudnosti

Гафтель, І. (1994). Попередні висновки по перевиборах в німецьких сільських радах України (лютий 1929 р.). Німці в Україні. 20-30-і рр. ХХ ст. (збірник документів державних архівів України). К., С. 130–136.

Геча, О. (2021) Еміграція євреїв Правобережної України у 1923-1930 рр.: причини, напрямки та соціальний портрет переселенців. European Philosophical and Historical discourse. Volume. 7 Issue 3. PP.35-43.

Мац, Д. (1932). Єврейське містечко тепер (За попередніми даними вибіркового обстеження). Вісті ВУЦВК. 12 серпня. С.3.

Мац, Д. (1929). Світло і тіні в роботі серед нацменшостей. Радянська Україна. № 9-10. С.2.

Галас, М. (2011). Зовнішня трудова міграція у добу НЕПу. Питання історії. №5. C. 92-104. URL: https://library.by/portalus/modules/beleconomics/readme.php?subaction=showfull&id=1587480963&archive=&start_from=&ucat=& [російською мовою].

Кульчицький, С. (2004) Грошова реформа 1921-1924 рр.: URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Groshova_reforma_1922_1924

Даниленко, В. (2000) Еміграція з СРСР наприкінці 1920-х. Персональні справи із Державного архіву Київської області. URL: https://web.archive.org/web/20171201044306/http://www.eastview.com/files/3066_stat%27ia_2%20Russfinal [російською мовою].

Дворкін, І. (2021). Єврейські погроми кінця ХІХ – початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії. Українознавчий альманах. Випуск 29. С. 66-73.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с, оп.1,спр.1,215 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с,оп.1,спр. 2,125 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-260с, оп.1,спр. 3,91 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с,оп.1, спр. 4, 96 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с, оп.1, спр.5, 74 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с, оп.1, спр.7, 93 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с,оп.1,спр.8, 182 арк.

Державний архів Житомирської області,ф Р-260с, оп.1,спр/9, 177 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с, оп.1, спр.10, 16арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с,оп.1,спр.14,243 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с,оп.1,спр.90, 13 арк.

Державний архів Житомирської області,ф. Р-260с,оп.1,спр.136,14арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с,оп.1,спр.141,37арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с,оп.1,спр.147,17 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с,оп.1,спр.150,13 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с,оп.1,спр.162,47 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с,оп.1,спр. 164, 7 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с,оп.1,спр.168, 6 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с,оп.1,спр. 169, 6 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с,оп.1,спр.214,10 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-260с,оп.1,спр.244,23арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-260с,оп.1,спр.264,36 арк.

Дзира, О. (2016). Імміграційна політика Канади щодо суспільно-політичного статусу українських переселенців 1918–1939 рр.: дис. … канд. іст. наук. Київ. 225 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Dzyra_Olesia/Immihratsiina_polityka_Kanady_schodo_suspilno-politychnoho_statusu_ukrainskykh_perese

Дмитрієва, Н. (2009). «Ой ти, доля корабля…», або Знову про «Філософський пароплав». Пушкін. № 4. С. 58–63. URL: https://scepsis.net/library/id_2690.html [російською мовою].

Д’яконов, Л. (1925). Виїзд за кордон та в’їзд до СРСР громадян СРСР, емігрантів та реемігрантів та іноземців: практичне керівництво. Народний комісаріат внутрішніх справ. Москва: Вид-во Гол. упр. комунального гос-ва НКВС. 100 с. URL: https://dokumen.pub/0196e52f5938a7b9b0032418aae42fa5.html [російською мовою].

Етнічні депортації: досвід Першої світової (2014). Нова газета. № 81 від 25 липня. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2014/07/24/60474-171-vrazhdebno-poddannye-187-etnicheskie-deportatsii-151-opyt-pervoy-mirovoy.[російською мовою]

Марунчак, М. (1991). Історія українців Канади. Вінніпег: накладом Української вільної академії наук в Канаді. Вінніпег. 464 с.

Пархомовський, М., Харув, Д. (2009). На чотирьох краях землі. Єврейська еміграція із Росії (1881-1939). Лехаїм. URL: https://lechaim.ru/ARHIV/206/kabinet.htm> (2021, серпень, 04) [російською мовою].

Тихонов, А. (2007). Єврейські погроми 1881 р. в українських губерніях Російської імперії. Український історичний журнал. № 5. С.65–74.

References

Adamovskyi, V. (2016). Deportatsiia naselennia Ukrainy za natsionalnymy oznakamy v roky Pershoi svitovoi viiny. Visnyk Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: Istorychni nauky. № 9. URL: http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/view/98009

Belkovets, L., Belkovets S. (2006). Vyezd za rubezh sovetskikh grazhdan v 1920–1930-e gody. Migratsionnoe pravo. № 5. S. 38-45. URL: http://krotov.info/4/texts/02_b/Belkovets_2006.htm

Belkovets, L. (1995). Bolshoy terror i sudby nemetskoy derevni v Sibiri (konets 1920-kh–1930-e gody). Moskva: IVDK: Lit. agentstvo Varyag. 317s. URL: http://sudby-nemeckoy-derevni.blogspot.com

Burda, I. (2010). Problema yevreiskykh pohromiv u vystupakh deputativ pershoi derzhavnoi dumy. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 6: Istorychni nauky. Vyp. 6. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17550

Burakov, V. (2008). Klassovyy printsip zhilishchnoy politiki BSSR v period NEPa. Vesnіk MDPU іmya І. P. Shamyakіna. № 3 (20). S. 11–16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassovyy-printsip-zhilischnoy-politiki-bssr-v-period-nepa/viewer

Butsenko, A. (1928). Natsionalni menshosti Ukrainy. Bilshovyk Ukrainy. № 12. S. 67–73.

Veitsblit, I. (1930). Rukh yevreiskoi liudnosti na Ukraini periodu 1897–1926 rokiv. Vseukr. AN, Instytut Yevreiskoi kultury. Sots.-ekonom. sektsiia. Kremenchuh: Derzhvydav Ukrainy, 175 s. URL: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vejczblit-rux-evrejskoii-lyudnosti

Haftel, I. (1994). Poperedni vysnovky po perevyborakh v nimetskykh silskykh radakh Ukrainy (liutyi 1929 r.). Nimtsi v Ukraini. 20-30-i rr. KhKh st. (zbirnyk dokumentiv derzhavnykh arkhiviv Ukrainy). K., S. 130–136.

Hecha, O. (2021) Emihratsiia yevreiv Pravoberezhnoi Ukrainy u 1923-1930 rr.: prychyny, napriamky ta sotsialnyi portret pereselentsiv. European Philosophical and Historical discourse. Volume. 7 Issue 3. PP.35-43.

Mats, D. (1932). Yevreiske mistechko teper (Za poperednimy danymy vybirkovoho obstezhennia). Visti VUTsVK. 12 serpnia. S.3.

Mats, D. (1929). Svitlo i tini v roboti sered natsmenshostei. Radianska Ukraina. № 9-10. S.2.

Galas, M. (2011). Vneshnyaya trudovaya migratsiya v period NEPa. Voprosy istorii. № 5. C. 92-104. URL: https://library.by/portalus/modules/beleconomics/readme.php?subaction=showfull&id=1587480963&archive=&start_from=&ucat=&

Kulchytskyi, S. (2004) Hroshova reforma 1921-1924 rr.: URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Groshova_reforma_1922_1924

Danilenko, V. (2000) Emigratsiya iz SSSR v kontse 1920-kh. Lichnye dela iz Gosudarstvennogo arkhiva Kievskoy oblasti. URL: https://web.archive.org/web/20171201044306/http://www.eastview.com/files/3066_stat%27ia_2%20Russfinal.

Dvorkin, I. (2021). Yevreiski pohromy kintsia KhIKh – pochatku KhKh st. u suchasnii ukrainskii istoriohrafii. Ukrainoznavchyi almanakh. Vypusk 29. S. 66-73.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 1, 215 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 2, 125 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 3, 91 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 4, 96 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr.5, 74 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr.7, 93 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr.8, 182 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 9, 177 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 10, 16 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 14, 243 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 90, 13 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 136, 14 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 141, 37 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 147, 17 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 150, 13 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 162, 47 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 164, 7 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 168, 6 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 169, 6 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 214, 10 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 244, 23 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-260s, op.1, spr. 264, 36 ark.

Dzyra, O. (2016). Immihratsiina polityka Kanady shchodo suspilno-politychnoho statusu ukrainskykh pereselentsiv 1918–1939 rr.: dys. … kand. ist. nauk. Kyiv. 225 s. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Dzyra_Olesia/Immihratsiina_polityka_Kanady_schodo_suspilno-politychnoho_statusu_ukrainskykh_perese

Dmitrieva, N. (2009). «Oy ty, uchast korablya…», ili Snova o «Filosofskom parokhode». Pushkin. № 4. S. 58–63. URL: https://scepsis.net/library/id_2690.html

Dyakonov, L. (1925). Vyezd za granitsu i vezd v SSSR grazhdan SSSR, emigrantov i reemigrantov i inostrantsev: prakticheskoe rukovodstvo. /Narodnyy komissariat vnutrennikh del. Moskva: Izd-vo Gl. upr. kommunalnogo khoz-va NKVD. 100 s. URL: https://dokumen.pub/0196e52f5938a7b9b0032418aae42fa5.html

Etnicheskie deportatsii: opyt Pervoy mirovoy. Novaya gazeta. № 81 ot 25 iyulya. 2014. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2014/07/24/60474-171-vrazhdebno-poddannye-187-etnicheskie-deportatsii-151-opyt-pervoy-mirovoy

Marunchak, M. (1991). Istoriia ukraintsiv Kanady. Vinnipeh: nakladom Ukrainskoi vilnoi akademii nauk v Kanadi. Vinnipeh. 464 s.

Parkhomovskiy, M., Kharuv, D. (2009). Na chetyrekh krayakh zemli. Yevreyskaya emigratsiya iz Rossii (1881-1939). Lekhaim. URL: https://lechaim.ru/ARHIV/206/kabinet.htm> (2021, avgust, 04)

Tykhonov, A. (2007). Yevreiski pohromy 1881 r. v ukrainskykh huberniiakh Rosiiskoi imperii. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 5. S.65–74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження