МАТЕРІАЛИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112062

Ключові слова:

Державний архів Житомирської області, Житомирська область, Друга світова війна, нацистська окупація, Голокост, релігійне становище, рух опору

Анотація

Анотація

Метою роботи є розгляд матеріалів Державного архіву Житомирської області як джерела вивчення нацистської окупації Житомирського регіону. Методологія наукового дослідження ґрунтується на основі загальнонаукових і спеціальних історичних методів з урахуванням базових принципів історичного пізнання. Наукова новизна роботи полягає у тому, що тут уперше комплексно охарактеризовано матеріали Державного архіву Житомирської області як джерело вивчення історії нацистської окупації Житомирського регіону. У результаті автори приходять до висновків, що відповідні матеріали Державного архіву Житомирської області можна поділити на «окупаційні» (трофейні) фонди; фонд організацій та формувань радянського руху опору; фонд Житомирської обласної комісії з розслідування злочинів нацистів, встановлення заподіяних ними збитків на території Житомирської області; архівні колекції; фонди, у яких історія нацистської окупації регіону представлена як додаткова; періодичні видання, брошури, листівки, фотоматеріали. Указані матеріали є основною джерельною базою для вивчення історії нацистської окупації Житомирської області.

Біографії авторів

Сергій Стельникович, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Ірина Мякінченко, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

доктор філософії (спеціальність 032 Історія та археологія), завідуюча відділенням бакалаврату, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

Посилання

Джерела та література

Архіви окупації: 1941–1944. (2006). / Упоряд. Н. Маковська. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 872 с.

Гінда, В. В. (2007). Освіта в роки німецької окупації у генеральному окрузі «Житомир» (1941–1944 рр.). Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Черкаси. 223 с.

Державний архів Житомирської області, листівки, № 60, 502 арк.

Державний архів Житомирської області, листівки, № 400–№ 600, 369 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.П-1376,оп.1,пр.13,124 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.П-2668,оп. 4,спр.82,17арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-426, оп. 9, спр. 3, 20 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-1151,оп.1,спр.14, 49 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-1151,оп.1,спр.16, 67 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-1151,оп.1,спр.32, 57 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-1151,оп.1,спр.42,113 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-1151,оп.1,спр. 45, 18 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-1151,оп.1,спр. 50, 25 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-1151, оп. 1, спр. 147, 179 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-1151,оп.1,спр.148,46 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-1151,оп.1,спр.176,88 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-1151,оп.1,спр.383,16 арк.

Державний архів Житомирської області,ф.Р-1151,оп.1,спр.442,70 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-1153,оп.1, спр. 3, 15 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-1153,оп.1, спр. 7, 68 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-1154, оп.1, спр.55, 2 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-1162, оп.1, спр.1, 82 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-1175, оп.1,спр.1,228 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-2636, оп.1,спр. 2, 78 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-2636, оп.1,спр. 4, 73 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-2636,оп.1, спр. 6, 97 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-3948, оп.1,спр. 2, 67 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Р-4931,оп.1, спр.1,157 арк.

Державний архів Житомирської області, ф. Р-5013, оп. 2, спр. 23126, 40 арк.

Державний архів Житомирської області, ф.Ф-752, оп.1, спр. 78, 1 арк.

Жилюк, В. М. (2008). Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. Рівне: Волинські обереги. 308 с.

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (2015). Урядовий портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text (дата звернення: 18.04.2021).

Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» (1991). Урядовий портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12#Text (дата звернення 25.10.2023).

Ковальчук, І. В. (2012). Політично-військові і соціально-економічні складові діяльності ОУН та УПА на території Житомирської і західних районів Київської областей (військова округа «Тютюнник») у 1941–1943 рр. Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Київ. 286 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України. Міжархівний довідник. Т. 2. Кн. 1. (2009) / Упоряд. С. Зворський, Н. Христова. Київ. 536 с.

Стельникович, С. В. (2015). Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). Житомир: Вид. О. О. Євенок. 592 с.

Стельникович, С. В. (2016). Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.). Дис. … д-ра історичних наук: 07.00.01. Київ. 522 с.

грудня 2012 року в Держархіві області відбулося останнє засідання комісії щодо розсекречення архівних документів (2012). Державний архів Житомирської області. URL: http://archive.zt.gov.ua/2016/03/29/12-грудня-2012-року-в-держархіві-області-від/ (дата звернення: 15.01.2020).

Lower, W. (2005). Nazi Empire Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 307 p.

References

Arkhivy okupatsii: 1941–1944. (2006). / Uporiad. N. Makovska. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 872 s. [In Ukrainian]. [In Ukrainian].

Hinda, V. V. (2007). Osvita v roky nimetskoi okupatsii u heneralnomu okruzi «Zhytomyr» (1941–1944 rr.). Dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01. Cherkasy. 223 s.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, lystivky, № 60, 502 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, lystivky, № 400–№ 600, 369 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. P-1376, op. 1, spr. 13, 124 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. P-2668, op. 4, spr. 82, 17 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-426, op. 9, spr. 3, 20 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op. 1, spr. 14, 49 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op. 1, spr. 16, 67 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op. 1, spr. 32, 57 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op. 1,spr. 42, 113 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op. 1, spr. 45, 18 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op. 1, spr. 50, 25 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151,op.1, spr.147, 179 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op.1, spr. 148, 46 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op.1, spr. 176, 88 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op.1, spr. 383, 16 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1151, op.1, spr. 442, 70 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1153, op. 1, spr. 3, 15 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1153, op. 1, spr. 7, 68 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1154, op. 1, spr. 55, 2 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1162, op. 1, spr. 1, 82 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-1175, op. 1, spr. 1, 228 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-2636, op. 1, spr. 2, 78 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-2636, op. 1, spr. 4, 73 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-2636, op. 1, spr. 6, 97 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-3948, op. 1, spr. 2, 67 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-4931, op. 1, spr. 1, 157 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-5013, op. 2, spr. 23126, 40 ark.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. F-752, op. 1, spr. 78, 1 ark.

Zhyliuk, V. M. (2008). Diialnist OUN ta UPA na Zhytomyrshchyni u 1941–1955 rr. Rivne: Volynski oberehy. 308 s. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky» (2015). Uriadovyi portal. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text (data zvernennia: 18.04.2021). [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro reabilitatsiiu zhertv represii komunistychnoho totalitarnoho rezhymu 1917–1991 rokiv» (1991). Uriadovyi portal. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12#Text (data zvernennia 25.10.2023). [In Ukrainian].

Kovalchuk, I. V. (2012). Politychno-viiskovi i sotsialno-ekonomichni skladovi diialnosti OUN ta UPA na terytorii Zhytomyrskoi i zakhidnykh raioniv Kyivskoi oblastei (viiskova okruha «Tiutiunnyk») u 1941–1943 rr. Dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01. Kyiv. 286 s. [In Ukrainian].

Reiestr rozsekrechenykh arkhivnykh fondiv Ukrainy. Mizharkhivnyi dovidnyk. T. 2. Kn. 1. (2009) / Uporiad. S. Zvorskyi, N. Khrystova. Kyiv. 536 s. [In Ukrainian].

Stelnykovych, S. V. (2015). Zhytomyrsko-Vinnytskyi rehion v umovakh natsystskoi okupatsii (1941–1944 rr.). Zhytomyr: Vyd. O. O. Yevenok. 592 s. [In Ukrainian].

Stelnykovych, S. V. (2016). Natsystskyi okupatsiinyi rezhym na terytorii Zhytomyrsko-Vinnytskoho rehionu i mistseve naselennia: paraleli isnuvannia y borotby (1941–1944 rr.). Dys. … d-ra istorychnykh nauk: 07.00.01. Kyiv. 522 s. [In Ukrainian].

hrudnia 2012 roku v derzharkhivi oblasti vidbulosia ostannie zasidannia komisii shchodo rozsekrechennia arkhivnykh dokumentiv (2012). Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti. URL: http://archive.zt.gov.ua/2016/03/29/12-грудня-2012-року-в-держархіві-області-від/ (data zvernennia: 15.01.2020). [In Ukrainian].

Lower, W. (2005). Nazi Empire Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 307 p. [In English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження