ПОСТАТЬ, ПОГЛЯДИ, ІДЕЇ І НАУКОВИЙ ДОРОБОК ІВАНА ЛИСЯКА-РУДНИЦЬКОГО З ІСТОРИЧНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ: БІОГРАФІЧНО-ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112063

Ключові слова:

діаспора, есе, І. Лисяк-Рудницький, консерватизм, щоденники

Анотація

Анотація

Метою дослідження є біографічно-історіографічний огляд постаті, поглядів, ідей та наукового доробку українського діаспорного вченого-історика та громадського діяча Івана Лисяка-Рудницького. Ключовим завданням є визначення впливу дослідника та його теоретико-методологічних узагальнень на сучасну йому та особливо – пострадянську українську історичну науку. Методологічну основу дослідження, перш за все, склали методи історіографічного аналізу та джерелознавчої критики. Саме завдяки аналізу наукового доробку І. Лисяка-Рудницького та досліджень, які присвячені його особі, вдалося цілісно охарактеризувати його внесок до української та світової історичної науки та визначити актуальність його досліджень у наш час. Наукова новизна полягає у висвітленні участі І. Лисяка-Рудницького у роботі Міжнародних конгресів істориків, особливо ХІІІ за ліком, який відбувався 1970 р. у Москві. Також доповненням наявного на даний час опису, стала деталізація його роботи над ідеєю налагодження контактів і співпраці між українською радянською та україно-американською діаспорною спільнотами істориків, чому зокрема була присвячена поїздка І. Лисяка-Рудницького до Києва наприкінці серпня 1970 р. Особливо цікавими виявились особисті враження вченого, які він занотував до свого щоденника. Висновки. Визначено непересічне місце І. Лисяка-Рудницького в науковому та інтелектуальному житті західної української діаспори у 1950 – 1980-х рр. Не зважаючи на не зовсім вдалу академічну кар’єру та незначну «публікаційну активність», дослідник отримав визнання і авторитет у науковому та громадському сегменті північноамериканського істеблішменту.

Біографія автора

Іван Ковальчук , Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

Джерела та література

Бевз, Т. А., Яремчук, В. Д. (2005). Проблема україно-польських стосунків у працях І. Лисяка-Рудницького. Гілея. № 3. С. 204–213.

Грицак, Я. (1994). Іван Лисяк-Рудницький (нарис інтелектуальної біографії). Сучасність. № 11. С. 73–96.

Грицак, Я., Химка, І.-П. (1999). Листування Івана Лисяка-Рудницького й Романа Роздольського. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Lysiak-Rudnytskyi_Ivan/Lystuvannia_Ivana_Lysiaka-Rudnytskoho_i_Romana_Rozdolskoho.pdf? (Accessed 30 October 2023).

Діптан, І. І. (2014). Іван Лисяк-Рудницький про драгоманівську концепцію українсько-єврейського порозуміння. Історико-політичні студії : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії українського суспільства ; голова ред. кол. І. Д. Дудко. Київ : КНЕУ. № 2. С. 25–34.

Діптан, І. (2020). Іван Лисяк-Рудницький про українське націєтворення в європейському контексті. Сіверянський літопис. № 6. C. 63–76.

Ісаєвич, Я. (2009). Міжнародні конгреси істориків. Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка. Т. 6. С. 714–726.

Кульчицький, С. (2008). Піднімаючись над догмами. Іван Лисяк-Рудницький – зірка серед українських інтелектуалів. День. № 223. URL: https://m.day.kyiv.ua/article/istoriya-i-ya/pidnimayuchys-nad-dohmamy (Accessed 25 October 2023).

Лисяк-Рудницький, І. (1994). Історичні есе: в 2 т. Т. 1. / Пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. Київ: Основи. 554 c.

Лисяк-Рудницький, І. (1994). Історичні есе: в 2 т. Т. 2. / Пер. з англ. У. Гавришків, Я. Грицака. Київ: Основи. 573 c.

Лисяк-Рудницький, І. (2019). Щоденники / Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика; Інститут історичних досліджень львівського національного університету імені Івана Франка; Канадський Інститут Українських Студій Університету Альберти. Київ: Дух і Літера. 696 с.

Лысяк-Рудницкий, И. (2007). Между историей и политикой / Под ред. Д. Фурмана, Я. Грицака. Москва; Санкт-Петербург: Летний сад. 636 с.

Магдич, О. (2016). Іван Лисяк-Рудницький: від емігранта-контролера до реформатора освіти. URL: https://photo-lviv.in.ua/ivan-lysyak-rudnytskyj-vid-emihranta-kontrolera-do-reformatora-osvity/ (Accessed 27 October 2023).

Химка, І. (2014). Наш історик, наша епоха: Іван Лисяк-Рудницький. Критика. Рік ХVІІІ. Ч. 3–4 (197–198). С. 4–8. URL: https://krytyka.com/ua/articles/nash-istoryk-nasha-epokha-ivan-lysyak-rudnytskyy (Accessed 18 October 2023).

Rudnytsky L., I. (1987). Essays in modern Ukrainian history. Edited by Peter L. Rudnytsky / Canadian Institute of Ukrainian Studies. Distributed by the University of Toronto Press. Edmonton. 499 р.

References

Bevz, T. A., Yaremchuk, V. D. (2005). Problema ukraino-polskykh stosunkiv u pratsiakh I. Lysiaka-Rudnytskoho. Hileia. № 3. S. 204–213. [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (1994). Ivan Lysiak-Rudnytskyi (narys intelektualnoi biohrafii). Suchasnist. № 11. S. 73–96. [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya., Khymka, I.-P. (1999). Lystuvannia Ivana Lysiaka-Rudnytskoho y Romana Rozdolskoho. [in Ukrainian]. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Lysiak-Rudnytskyi_Ivan/Lystuvannia_Ivana_Lysiaka-Rudnytskoho_i_Romana_Rozdolskoho.pdf? (Accessed 30 October 2023).

Diptan, I. I. (2014). Ivan Lysiak-Rudnytskyi pro drahomanivsku kontseptsiiu ukrainsko-yevreiskoho porozuminnia. Istoryko-politychni studii : zb. nauk. prats / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyivskyi nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana», In-t istorii ukrainskoho suspilstva ; holova red. kol. I. D. Dudko. Kyiv : KNEU. № 2. S. 25–34. [in Ukrainian].

Diptan, I. (2020). Ivan Lysiak-Rudnytskyi pro ukrainske natsiietvorennia v yevropeiskomu konteksti. Siverianskyi litopys. № 6. C. 63–76. [in Ukrainian].

Isaievych, Ya. (2009). Mizhnarodni konhresy istorykiv. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. / red. rada: V. M. Lytvyn (holova) ta in.; NAN Ukrainy, In-t istorii Ukrainy. Kyiv: Nauk. dumka. T. 6. S. 714–726. [in Ukrainian].

Kulchytskyi, S. (2008). Pidnimaiuchys nad dohmamy. Ivan Lysiak-Rudnytskyi – zirka sered ukrainskykh intelektualiv. Den. № 223. [in Ukrainian]. URL: https://m.day.kyiv.ua/article/istoriya-i-ya/pidnimayuchys-nad-dohmamy (Accessed 25 October 2023).

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Istorychni ese: v 2 t. T. 1. / Per. z anhl. M. Badik, U. Havryshkiv, Ya. Hrytsaka, A. Deshchytsi, H. Kyvan, E. Pankeievoi. Kyiv: Osnovy. 554 c. [in Ukrainian].

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Istorychni ese: v 2 t. T. 2. / Per. z anhl. U. Havryshkiv, Ya. Hrytsaka. Kyiv: Osnovy. 573 c. [in Ukrainian].

Lysiak-Rudnytskyi, I. (2019). Shchodennyky / Prohrama doslidzhennia modernoi istorii ta suspilstva Ukrainy imeni Petra Yatsyka; Instytut istorychnykh doslidzhen lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka; Kanadskyi Instytut Ukrainskykh Studii Universytetu Alberty. Kyiv: Dukh i Litera. 696 s. [in Ukrainian].

Lisyak-Rudnitskii, I. (2007). Mezhdu istoriei i politikoi / Pod red. D. Furmana, Ya. Gritsaka. Moskva; Sankt-Peterburg: Letnii sad. 636 s. [in Russian].

Mahdych, O. (2016). Ivan Lysiak-Rudnytskyi: vid emihranta-kontrolera do reformatora osvity. [in Ukrainian]. URL: https://photo-lviv.in.ua/ivan-lysyak-rudnytskyj-vid-emihranta-kontrolera-do-reformatora-osvity/ (Accessed 27 October 2023).

Khymka, I. (2014). Nash istoryk, nasha epokha: Ivan Lysiak-Rudnytskyi. Krytyka. Rik KhVIII. Ch. 3–4 (197–198). S. 4–8. [in Ukrainian]. URL: https://krytyka.com/ua/articles/nash-istoryk-nasha-epokha-ivan-lysyak-rudnytskyy (Accessed 18 October 2023).

Rudnytsky L., I. (1987). Essays in modern Ukrainian history. Edited by Peter L. Rudnytsky / Canadian Institute of Ukrainian Studies. Distributed by the University of Toronto Press. Edmonton. 499 р. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження